č. j. Na 273/2006-7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele B. P., bytem Vysoká 4237/27, Jablonec nad Nisou 2, proti odpůrci Státní volební komisi, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost voleb poslanců ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. 6. 2006,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou bylo dne 8. 6. 2006 doručeno navrhovatelovo podání nadepsané jako stížnost pro maření voleb, porušování volebního zákona a cílené a účelové znevýhodňování kandidáta do Poslanecké sněmovny ČR. V tomto podání navrhovatel brojí proti tomu, že ani jako kandidát ve volbách nebyl vpuštěn do objektu svého trvalého bydliště. Neobdržel v místě svého trvalého bydliště volební lístky a jako kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl finančně znevýhodňován, a to exekucí prováděnou na jeho invalidním důchodě, který je pro něj jediným zdrojem příjmů. Dále brojí proti tomu, že byl severočeskou justicí okraden zhruba o 11 000 Kč.

Toto podání bylo postoupeno Okresním soudem v Jablonci nad Nisou nejprve omylem Nejvyššímu soudu a poté Nejvyššímu správnímu soudu, přičemž v předkládací zprávě okresního soudu bylo uvedeno, že věcně příslušným k řízení ve věci návrhu podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), je Nejvyšší správní soud.

Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, podle jehož § 87 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Posuzovaný návrh, jakkoliv není psán zcela srozumitelně, směřuje podle názoru Okresního soudu v Jablonci nad Nisou i podle názoru Nejvyššího správního soudu proti průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. 6. 2006 a lze jej tedy považovat za návrh podle § 90 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že míří do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, lze jej i přes formální nedostatečnost návrhu samotného kvalifikovat jako návrh podle § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Z § 88 odst. 2 téhož zákona ovšem vyplývá, že k řízení podle § 87 je příslušný Nejvyšší správní soud. Pokud tedy navrhovatel podal své podání k Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou, podal jej zjevně k soudu věcně nepříslušnému.

Na podání podaná nepříslušnému soudu dopadá ustanovení § 92 s. ř. s., podle nějž ve volebních věcech a ve věcech místního referenda platí, že návrh je nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu. Tento příkaz zákonodárce neumožňuje prominutí podání návrhu ve volebních věcech a ve věcech místního referenda k věcně nebo místně nepříslušnému soudu a je odrazem jednoho z principů volebního soudnictví, kterým je požadavek rychlosti volebního soudnictví tak, aby případné zpochybnění voleb mohlo být provedeno pouze v relativně krátkém časovém úseku, neboť jedině tak může ve věci výsledku voleb zavládnout co nejdříve jistota. Tento časový úsek by byl přitom nepřiměřeně prodlužován, pokud by byly akceptovány návrhy podávané k nepříslušným soudům, což by prodlužovalo striktně vymezenou dobu, během níž je výsledek voleb potenciálně zpochybnitelný soudním přezkumem, o dobu, kterou by zabral proces postupování soudu příslušnému.

Lze tak uzavřít, že v daném případě byl návrh podán k Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou, přestože příslušný k jeho vyřízení byl Nejvyšší správní soud. Tomu proto nezbývá, poté co mu byl tento návrh postoupen, než aby jej odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., neboť se jedná o návrh nepřípustný podle § 92 s. ř. s. Za této situace by již bylo nadbytečné, zabývat se otázkami aktivní legitimace navrhovatele, či zjišťovat, proti kterému kandidátovi či kandidátům v napadených volbách návrh konkrétně směřuje.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh odmítl [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu