Na 271/2013-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce K. C., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 5. 8. 2013, č. j. 380 204 418/315-AT,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 3. 10. 2013 žalobce napadl rozhodnutí žalované, kterým zamítla jeho námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 11. 1. 2013, o starobním důchodu, a rozhodnutí správního orgánu prvého stupně potvrdila.

Z obsahu zmiňovaného podání je zřejmé, že jde o žalobu podanou dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), kterou se žalobce domáhá zrušení shora uvedeného správního rozhodnutí. Tato žaloba je výslovně adresována Nejvyššímu správnímu soudu a z jejího petitu je zřejmé, že se žalobce domáhá, aby v meritu věci bylo rozhodnuto zdejším soudem.

Podle § 3 odst. 1, věty první s. ř. s. ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Podle § 7 odst. 1 s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud.

Vzhledem k tomu, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, vedeném podle § 65 a násl. s. ř. s., je vždy věcně příslušným soudem krajský (městský) soud, je evidentní, že Nejvyšší správní soud není k projednání a rozhodnutí podané žaloby soudem věcně příslušným.

Podle § 7 odst. 4, věty první s. ř. s. byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud není v dané věci soudem věcně příslušným, rozhodl ve smyslu shora citovaného ustanovení o postoupení věci Krajskému soudu v Praze, který je současně soudem místně příslušným, neboť v jeho obvodu má navrhovatel bydliště a jedná se o věc důchodového pojištění (§ 7 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu