č. j. Na 27/2007-12

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci žalobce Ing. P. Ch., proti žalovanému Ministerstvu financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, v řízení o návrhu žalobce na obnovu řízení,

t a k t o:

I. Návrh s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2006, č. j. 5 Ca 342/2006-7, které nabylo právní moci dne 8. 12. 2006, byla Nejvyššímu správnímu soudu postoupena věc, kterou Městský soud v Praze posoudil jako návrh na obnovu řízení ukončeného pravomocným rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2006, č. j. 8 Afs 144/2005-137.

Z obsahu spisu městského soudu vyplynulo, že dne 22. 8. 2006 podal žalobce k městskému soudu návrh na obnovu řízení, které bylo vedeno u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 8 Afs 144/2005. Ze spisu Nejvyššího správního soudu týkající se této věci vyplývá, že rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2006, č. j. 8 Afs 144/2005-137 ve věci žalobce proti žalovanému byla zamítnuta kasační stížnost žalobce proti usnesení městského soudu ze dne 10. 6. 2005, č. j. 5 Ca 44/2004-114 a odmítnuta kasační stížnost žalobce proti rozsudku městského soudu ze dne 3. 12. 2004, č. j. 5 Ca 44/2004-73.

Podle ustanovení § 114 odst. 2 s. ř. s. není obnova řízení přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud jako příslušný soud (§ 113 s. ř. s.) dospěl k závěru, že uvedený návrh na obnovu řízení ze dne 22. 8. 2006 není přípustný ve smyslu ustanovení § 114 odst. 2 s. ř. s. Je tomu tak proto, že rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2006, č. j. 8 Afs 144/2005-137, proti němuž návrh na obnovu řízení směřuje, bylo pravomocně rozhodnuto způsobem uvedeným shora právě o kasačních stížnostech žalobce proti rozhodnutím městského soudu ze dne 3. 12. 2004, č. j. 5 Ca 44/2004-73 a ze dne 10. 6. 2005, č. j. 5 Ca 44/2004-114.

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. návrh žalobce na obnovu řízení pro nepřípustnost odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne ní žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. května 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu