Na 267/2015-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Michaely Bejčkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: SIGNIT PAINT LIMITED, organizační složka v ČR, se sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10-Hostivař, zast. Mgr. Davidem Kubešem, advokátem se sídlem náměstí Republiky 1a/1079, Praha 1, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kolářská 451/13, Opava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 8. 2015, č. j. 4220/1.30/15-3,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 21. 9. 2015 doručena žaloba proti rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce ze dne 7. 8. 2015, č. j. 4220/1.30/15-3.

[2] Nejvyšší správní soud není k projednání věci příslušný.

[3] Podle § 7 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), je k řízení věcně příslušný krajský soud, nestanoví-li zákon jinak. Místní příslušnost se v tomto případě řídí ustanovením § 7 odst. 2 s. ř. s., podle něhož je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany, nestanoví-li zákon jinak.

[4] Podle § 7 odst. 4 s. ř. s. postoupí soud, u něhož byl podán návrh ve věci správního soudnictví a který není věcně příslušný k jeho vyřízení, návrh soudu věcně a místně příslušnému.

[5] Nejvyšší správní soud je příslušný k rozhodování o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví a k vedení některých dalších řízení (§ 12 odst. 1 s. ř. s.), nikoli však k rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů. Příslušný by byl případně až k projednání kasační stížnosti jako opravného prostředku proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví (§ 102 s. ř. s.). Věcná příslušnost k rozhodování o žalobách náleží krajským soudům ve správním soudnictví. Rozhodnutí v prvním stupni v této věci vydal Oblastní inspektorát pro hl. m. Prahu, místně příslušný k projednání žaloby je tedy Městský soud v Praze, v jehož obvodu leží sídlo tohoto správního orgánu.

[6] Nejvyšší správní soud proto rozhodl o postoupení věci Městskému soudu v Praze (§ 7 odst. 4, věta první, s. ř. s.) jako soudu věcně a místně příslušnému.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í kasační stížnost přípustná.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu