Na 231/2006-6

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Jana Passera a JUDr. Petra Příhody v právní věci navrhovatelky J. P., t a k to : I. Podání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Od ůvod nění: Dne 3. 10. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání navrhovatelky ze dne 2. 10. 2006 označené jako stížnost na orgán správních činností Brno-Řečkovice . Jelikož podání nemělo všechny náležitosti ani obecného podání správnímu soudu (§ 37 odst. 3 s. ř. s.), ani náležitosti žalob přicházejících v úvahu ve správním soudnictví, vyzval soud navrhovatelku, aby nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstranila a podání uvedla do souladu především s ustanovením § 37 s. ř. s. Poučil ji současně o tom, že neuposlechne-li výzvy soudu, soud návrh odmítne. Jelikož navrhovatelka vady podání ve stanovené lhůtě (ani později) neodstranila, soud podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl. O nákladech řízení rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. prosince 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu