Na 227/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci navrhovatelky: B. T., o podání navrhovatelky ze dne 23. 7. 2015,

takto:

I. Podání s e o d m í t á .

II. Navrhovatelka n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1) Navrhovatelka doručila Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 7. 2015 podání označené jako Kasační stížnost na nesprávný úřední postup OS Nymburk ve věci konané u Okresního soudu v Nymburku pod sp. zn. 12 C 214/2014. Uvedla, že reaguje na dopis předsedy Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 7. 2015, čj. S 23/2015-8/7, který jí byl doručen dne 7. 7. 2015, a že podává kasační stížnost na nesprávný úřední postup Okresního soudu v Nymburku v přestupkové věci.

2) Přípisem ze dne 13. 8. 2015, čj.-9, Nejvyšší správní soud navrhovatelce sdělil, že její podání ze dne 23. 7. 2015 označené jako kasační stížnost nesplňuje náležitosti kasační stížnosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť z něj mimo jiné není zřejmé, že navrhovatelka napadá konkrétní rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Usnesení Okresního soudu v Nymburku a na něj navazující usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2014, sp. zn. 28 Co 504/2014 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, čj. 21 Cdo 1781/2015-159, nejsou soudními rozhodnutími ve věci správního soudnictví, a Nejvyšší správní soud není příslušný k jejich přezkumu. Nejvyšší správní soud proto navrhovatelku vyzval, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto přípisu doručila Nejvyššímu správnímu soudu kopii rozhodnutí soudu rozhodujícího ve věcech správního soudnictví, které napadá kasační stížností, a zároveň ji poučil, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud její podání ze dne 23. 7. 2015 odmítne pro nedostatek podmínek řízení. Tato výzva byla navrhovatelce doručena dne 14. 8. 2015.

3) Přípisem ze dne 16. 8. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 8. 2015, navrhovatelka soudu sdělila, že nemá k dispozici jiná soudní rozhodnutí než shora uvedená rozhodnutí Okresního soudu v Nymburku, Krajského soudu v Praze a Nejvyššího soudu, přičemž uvedla důvody, proč považuje tato rozhodnutí za nesprávná. Ani poté navrhovatelka nedoručila Nejvyššímu správnímu soudu požadovanou kopii rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, které napadla kasační stížností.

4) Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn a v řízení proto nelze pokračovat.

5) Jak plyne ze shora uvedeného, Nejvyšší správní soud navrhovatelku upozornil, že její podání ze dne 23. 7. 2015 označené jako kasační stížnost má vady, neboť z něj mimo jiné není zřejmé, že navrhovatelka napadá konkrétní rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, a vyzval ji k odstranění této vady. Navrhovatelka tuto vadu neodstranila ani na výzvu soudu v dodatečné lhůtě. Nejvyšší správní soud proto její podání odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro nedostatek podmínek řízení.

6) náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože její podání bylo odmítnuto.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. srpna 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu