Na 217/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Jany Brothánkové v právní věci navrhovatelky: M. B., zast. JUDr. Miroslavem Muchnou, advokátem, se sídlem Klatovy, Vídeňská 181, proti odpůrci: Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, Železná Ruda o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy územního opatření o stavební uzávěře č. 1/2012, ze dne 16. 7. 2012,

takto:

Věc s e postupuje Krajskému soudu v Plzni.

Odůvodnění:

Dne 13. 7. 2015 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh navrhovatelky ve věci výše uvedené. Podle § 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je k řízení věcně příslušný krajský soud. Dle odst. 4 cit. ustanovení byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud není příslušný k rozhodování ve věci výše uvedené, postupuje návrh soudu místně a věcně příslušnému.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. července 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu