Na 204/2013-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci navrhovatele: M. S., proti odpůrci: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, o náhradu škody způsobené nezákonným jednáním státu,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem ze dne 4. 7. 2013 domáhá na odpůrci náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která měla být způsobena nezákonným jednáním státu.

Podle ust. § 2 s. ř. s. poskytují soudy ve správním soudnictví ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanovených tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

Podle ust. § 4 odst. 1, 2 s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen správní orgán ), o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu a o kompetenčních žalobách. Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují ve věcech volebních, ve věcech místního referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí.

Podle ust. § 7 odst. 1 o. s. ř. soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Podle ust. § 46 odst. 2 s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že v dané věci, kdy je podle obsahu podání předmětem sporu tvrzený nárok podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na náhradu škody způsobené nezákonným jednáním státu, není dána pravomoc soudu k rozhodování ve správním soudnictví, neboť se jedná o věc, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení. Jedná se o věc, která je tradičně považována za věc vyplývající z občanskoprávních vztahů a kterou projednávají soudy v občanském soudním řízení. O tom svědčí i judikatura Nejvyššího soudu.

Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 46 odst. 2 s. ř. s. návrh odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Navrhovatel může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat žalobu v občanském soudním řízení k Městskému soudu v Brně, který je věcně (§ 9 odst. 1 o. s. ř.) a místně (§ 85 odst. 4 o. s. ř.) příslušný k projednání žaloby. Bude-li tato žaloba podána do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení, platí, že občanské soudní řízení o ní je zahájeno dnem, kdy Nejvyššímu správnímu soudu doručen odmítnutý návrh (§ 82 odst. 3 o. s. ř).

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu