Na 197/2008-9

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, Malátova 11/2437, zastoupeného JUDr. Lubošem Hendrychem, advokátem se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká Hradební 61, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2005, čj. 20284/05-1300, o návrhu žalobce na obnovu řízení proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2008, čj. 8 Afs 21/2008-48,

tak to :

I. Návrh s e o d m í t á. II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Od ův od n ěn í:

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2008, čj. 8 Afs 21/2008-48 byla odmítnuta kasační stížnost žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 2. 2008, čj. 15 Ca 39/2006-32 jakožto opožděně podaná.

Dne 20. 6. 2008 bylo zdejšímu soudu doručeno podání žalobce, označené jako podnět k vydání rozhodnutí ve věci samé, eventuálně k obnově řízení , ve kterém dovozuje, že toto usnesení je nicotné a navrhuje, aby soud dále pokračoval v řízení o kasační stížnosti a v ní znovu rozhodl. Především s poukazem na knihu doručené pošty žalobce dovozuje, že kasační stížnost byla podána včas. Zároveň uvádí, že o kasační stížnosti by mělo být rozhodnuto po případném předchozím rozhodnutí o obnově řízení.

O tomto podání Nejvyšší správní soud uvážil takto:

Rozhodnutí o kasační stížnosti (kterým je i odmítnutí této stížnosti) spadá do pravomoci soudů (ve správním soudnictví). Navíc i věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu k tomuto rozhodnutí byla dána. Tímto rozhodnutím je soud vázán (§ 55 odst. 2 s. ř. s.) a nemůže tedy bez dalšího pokračovat v již skončeném řízení o kasační stížnosti. Samotné tvrzení žalobce o věcné nesprávnosti usnesení nemůže mít za následek nicotnost tohoto rozhodnutí. Proto soud se podáním žalobce zabýval jakožto návrhem na obnovu řízení.

Podle § 114 odst. 1 s. ř. s. obnova řízení je přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických hnutí. Navíc § 114 odst. 2 s. ř. s. stanoví, že obnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Již z tohoto důvodu bylo nutno podle § 120 ve spojení s § 46 odst. 1 písm. d) návrh žalobce jakožto nepřípustný odmítnout, aniž by se soud mohl zabývat skutečnostmi uvedenými v tomto podání.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu