Na 194/2012-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci navrhovatele: J. K., ve věci nejasných podání ze dne 20. 9. 2012,

takto:

I. Podání navrhovatele ze dne 20. 9. 2012 s e o d m í t a j í . II. Navrhovatel n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 20. 9. 2012 dvě podání nejasného obsahu.

2. První podání označené jako žaloba pro nečinnost správního orgánu-Okresní soud v Kolíně, JUDr. A. O. neobsahovalo dostatek informací pro posouzení úkonu, který navrhovatel zamýšlel tímto podáním učinit. Podle obsahu se mohlo jednat o stížnost na průtahy v řízení před Okresním soudem v Kolíně, návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu, nebo žalobu na ochranu proti nečinnosti. Také z druhého podání nebylo zřejmé, zda navrhovatel zamýšlel podat žalobu na ochranu proti nečinnosti, a pokud ano, proti kterému správního orgánu.

3. Nejvyšší správní soud vyzval navrhovatele dne 2. 10. 2012, pod čj.-5, k odstranění vad podání a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Soud podrobně vysvětlil, v čem spatřoval nejasnost předmětných podání, upozornil navrhovatele na procesní důsledky jednotlivých úkonů, které přicházely v úvahu, a poučil jej o tom, že soud nebude moci o podáních rozhodnout, pokud je navrhovatel neupřesní. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 3. 10. 2012.

4. Navrhovatel neodstranil vady podání ve stanovené lhůtě, ani později. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení, Nejvyšší správní soud proto podání navrhovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

5. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. října 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu