Na 160/2015-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. S., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, v řízení o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 7. 2014, č. j. MSK 78272/2014,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 27. 5. 2015 doručeno podání nazvané Žaloba proti rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č. j. MSK 78272/2014, sp. zn. DSH/16179/2014/Már, ze dne 25. 7. 2014, včetně souvisejícího rozhodnutí správního orgánu prvého stupně ve všech výrocích, Magistrátu města Karviné, č. j. MMK/ 127045/2013, sp. zn. MMK/127045/2013/08, ze dne 2. 12. 2013 . Podle obsahu tohoto podání se jedná o žalobu, kterou se žalobce domáhá přezkumu rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 25. 7. 2014, č. j. MSK 78272/2014, resp. předcházejícího rozhodnutí, s návrhem na jejich zrušení z důvodu procesních pochybení.

Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud (§ 7 odst. 1 s. ř. s.). Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 2 věta první s. ř. s.). Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému (§ 7 odst. 5 věta první s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že podanou žalobou se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterým bylo odmítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Karviné, je k řízení o této žalobě věcně a místně příslušný Krajský soud v Ostravě. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o postoupení věci tomuto soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 11. června 2015 JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu