Na 156/2015-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: F. O., proti odpůrci: Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 424/16, Praha 2, v řízení o návrhu navrhovatele na obnovu řízení ve věci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 As 35/2015,

takto:

I. Návrh na obnovu řízení s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 28. 4. 2015 se navrhovatel domáhal obnovy řízení ve věci usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2015, čj. 10 As 35/2015-30, jímž byla odmítnuta jeho kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2015, čj. 46 A 7/2015-58.

[2] Podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Dle § 114 odst. 2 s. ř. s. [o]bnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Podle § 120 s. ř. s. [n]ení-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. Vzhledem k tomu, že návrh na obnovu řízení v nyní projednávané věci směřuje proti pravomocnému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud jej dle citovaných zákonných ustanovení odmítl.

[3] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu