Na 153/2015-23

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci navrhovatele: L. M., zastoupeného ve vztahu k návrhu na úpravu poměrů k nezletilé Z. M. opatrovníkem obcí Katusice, za účasti obce Katusice, se sídlem Katusice, Náměstí Budovatelů 4, matky P. M. a nezletilé Z. M., o návrhu na zrušení rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení svéprávnosti navrhovatele, a odvolání opatrovníka navrhovatele obce Katusice, a o návrhu na úpravu poměrů k nezletilé Z. M.,

takto:

I. Návrhy s e o d m í t a j í .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatel se podáním doručeným zdejšímu soudu dne 22. 5. 2015 podle jeho obsahu zřejmě domáhá zrušení rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení jeho svéprávnosti, a odvolání svého opatrovníka obce Katusice, a dále úpravy poměrů ke své nezletilé dceři Z. M. Současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Navrhovatel byl rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 6. 2. 2013, č. j. 25 Nc 3217/2012-142, omezen ve způsobilosti ke všem právním úkonům kromě nakládání s peněžní hotovostí do částky 5000 Kč měsíčně a uzavírání smluv spojených pouze s bezprostředním hotovostním plněním do výše částky 5000 Kč s tím, že jmenovaný není ani schopen výkonu pasivního a aktivního volebního práva.

Usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 28. 12. 2012, č. j. 25 Nc 3217/2012-119, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2013, č. j. 24 Co 255/2013-212, byla opatrovníkem navrhovatele, omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, ustanovena obec Katusice, která je povinna a oprávněna navrhovatele jako opatrovance zastupovat ve všech úkonech s výjimkou těch, které se týkají nakládání s peněžní hotovostí do 5000 Kč, včetně uzavírání smluv spojených s hotovostním plněním do částky 5000 Kč.

Navrhovatel není s ohledem na rozsah svého omezení ve způsobilosti k právním úkonům (svéprávnosti) ve smyslu § 33 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), procesně způsobilý, a ve vztahu ke svému návrhu na úpravu poměrů k nezletilé Z. M. nemůže samostatně jednat (vystupovat) před soudem, musí být zastoupen zákonným zástupcem, který za něj vykonává potřebné procesní a jiné právní úkony. To ovšem neplatí o návrhu zrušení rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení jeho svéprávnosti, neboť takový návrh může navrhovatel ve smyslu § 60 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podat i samostatně, byť v dalším řízení musí být zastoupen procesním opatrovníkem [§ 37 odst. 1 zákona 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů].

Podle § 46 odst. 2 s. ř. s. soud návrh odmítne také tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu.

V případě návrhu na zrušení rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení svéprávnosti navrhovatele a odvolání jeho opatrovníka obce Katusice, a na úpravu poměrů k nezletilé dceři navrhovatele Z. M., jde o věci, o nichž má jednat a rozhodovat soud v občanském soudním řízení (zvláštním řízení soudním). Již z tohoto důvodu nelze než navrhovatelem podaný návrh odmítnout podle § 46 odst. 2 s. ř. s.

Zdejší soud proto nečinil žádný dotaz na opatrovníka navrhovatele obec Katusice, ani navrhovateli neustanovoval procesního (kolizního) opatrovníka ve vztahu k návrhu na zrušení rozhodnutí o omezení svéprávnosti navrhovatele (resp. odvolání dosavadního opatrovníka), neboť jiné rozhodnutí o podaném návrhu než jeho odmítnutí nepřichází v úvahu.

Nejvyšší správní soud nerozhodoval o žádosti navrhovatele o osvobození od soudních poplatků a návrhu na ustanovení zástupce, neboť jeho návrhy musely být odmítnuty (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2008, č. j. 5 Ans 6/2008-48). Uvedené ovšem nebrání podání žádosti o osvobození od soudních poplatků a návrhu na ustanovení zástupce v občanském soudním řízení (zvláštním řízení soudním).

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť návrhy byly odmítnuty.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Navrhovatel může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení jeho svéprávnosti, a odvolání svého opatrovníka u Okresního soudu v Mladé Boleslavi. Bude-li žaloba podána v uvedené lhůtě, platí, že občanské soudní řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy Nejvyššímu správnímu soudu došel odmítnutý návrh.

Navrhovatel může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat návrh na úpravu poměrů ke své nezletilé dceři Z. M. u Okresního soudu v Mladé Boleslavi. Bude-li žaloba podána v uvedené lhůtě, platí, že občanské soudní řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy Nejvyššímu správnímu soudu došel odmítnutý návrh. pokračování

V Brně dne 10. června 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu