č. j. Na 14/2005-6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. K., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2004, č. j. 17799/DS/04/Nj,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění: Žalobou, doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 1. 2005 a psanou v polském jazyce, žalobkyně brojí proti v záhlaví označenému rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 28. 4. 2004, č. j. DP/1598/03/OS1/Mu. Citovaným rozhodnutím Magistrátu byla žalobkyně shledána vinnou z přestupku podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně podala žalobu namísto věcně a místně příslušného soudu přímo k Nejvyššímu správnímu soudu, který není k rozhodnutí v dané věci příslušný, tento soud podle ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), věc postupuje k dalšímu řízení soudu věcně a místně příslušnému.

Věcně příslušnými jsou v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni krajské soudy, přičemž zásadně je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Jelikož v daném případě rozhodoval Krajský úřad Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, je místně příslušným soudem Krajský soud v Hradci Králové.

Úkolem místně příslušného soudu je posoudit splnění všech procesních podmínek podané žaloby a případně věc meritorně projednat a rozhodnout o ní.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. 1. 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu