č. j. Na 13/2006-13

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Š. H., proti žalovanému: a) Městský úřad v Třinci, b) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek-Místek (právního předchůdce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) ze dne 16. 7. 1998, č. j. RRaÚP/470/98/Ul,

takto:

Věc s e pos t upu je Krajskému soudu v Ostravě jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Žalobce podáním ze dne 11. 1. 2006, označeným jako návrh na přezkoumání na neoprávněný postup Městského úřadu v Třinci, odboru stavebního řádu a územního plánování, který vydal neoprávněné stavební povolení a na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, který stížnost zamítl; stížnost na nezákonné postupy obou úřadů shora uvedených , napadá stavební povolení vydané Městským úřadem v Třinci, ze dne 27. 4. 1998, č. j. Výst/Mit/98/213, jakož i rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek-Místek (právního předchůdce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) ze dne 16. 7. 1998, č. j. RRaÚP/470/98/Úl, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Ve spojení s tím si žalobce stěžuje i na postup samotného Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterému žalobce v předmětné věci podal stížnost.

Podle § 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), rozhodují soudy ve správním soudnictví o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu a o kompetenčních žalobách. Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují ve věcech volebních, věcech místního referenda, ve věcech politických stran a politických hnutí a ve věcech opatření obecné povahy.

Podle § 12 odst. 1 téhož zákona Nejvyšší správní soud rozhoduje o kasačních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaných ve správním soudnictví, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Podle § 102 s. ř. s. je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. O takovou věc se v daném případě nejedná a není tedy v pravomoci Nejvyššího správního soudu se jí zabývat.

K rozhodování o žalobách ve správním soudnictví jsou zásadně věcně příslušné krajské soudy (§ 7 odst. 1 s. ř. s.), přičemž jejich místní příslušnost se řídí sídlem orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Z uvedeného vyplývá, že v dané věci není k jejímu projednání dána příslušnost Nejvyššího správního soudu, nýbrž ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 s. ř. s. je dána příslušnost krajského soudu, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni, nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Tímto soudem je Krajský soud v Ostravě.

Proto byla také předmětná věc, ve smyslu § 7 odst. 5 s. ř. s., postoupena k vyřízení tomuto soudu.

Jen tento soud, jako soud věcně a místně příslušný, je oprávněn posoudit splnění dalších podmínek řízení a posoudit, zda jde o žalobu, kterou je možné za dané situace projednat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2006

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu