Na 11/2012-7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně MVDr. L. M., proti žalovanému Krajskému soudu v Plzni, se sídlem Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2011, sp. zn. Spr 623/2009.

takto:

Věc se p os tu p u je Krajskému soudu v Plzni jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodn ění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 12. 1. 2011 doručeno podání žalobkyně, označené jako Odvolání vůči postupu a závěrům KS v Plzni . Žalobkyně nesouhlasí s vyjádřením Krajského soudu v Plzni, které obdržela dne 10. 1. 2012, ve věci její žádosti o jmenování soudním znalcem a žádá o zjednání nápravy a řádné ukončení její věci, a to jmenováním. V podání dále rekapituluje celý proces jmenování soudním znalcem před krajským soudem a odkazuje na zprávu o šetření veřejného ochránce práv ze dne 7. 12. 2009, sp. zn. 3592/2009/VOP/JBL, závěrečné stanovisko ze dne 4. 4. 2010, sp. zn. 3592/2009/VOP/JBL a sdělení zástupkyně veřejného ochránce práv ze dne 21. 8. 2010, sp. zn. 3592/2009/VOP/PJ.

Nejvyšší správní soud je však podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s ř. s. ) příslušný k rozhodování o kasačních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaným ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených tímto předpisem nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v tomto konkrétním případě nejedná a není tedy v pravomoci zdejšího soudu se jí zabývat.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou k řízení zásadně věcně příslušné krajské soudy. Místní příslušnost krajského soudu se v tomto případě řídí sídlem orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Dle § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, znalce jmenuje pro jednotlivé obory ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen. Ministr spravedlnosti si jmenování žalobkyně znalcem nevyhradil, rozhodoval tedy předseda Krajského soudu v Plzni. S ohledem na výše uvedené je místně příslušný Krajský soud v Plzni.

Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že v souladu s § 7 odst. 4 a 5 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení věcně a místně příslušný (zde Nejvyšší správní soud), postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Zdejší soud tedy v souladu se shora uvedeným věc postoupil Krajskému soudu v Plzni, jako soudu věcně a místně příslušnému.

Nad to Nejvyšší správní soud podotýká, že při posuzování věcné a místní příslušnosti mu nepřísluší zkoumat případné vyloučení soudců a dalších osob dle § 8 s. ř. s., a že toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí dle § 9 s. ř. s. o přikázání věci jinému soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j so u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu