Na 106/2015-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Mgr. Jitky Zavřelové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci podatele: P. Č., v řízení o podání podatele ze dne 1. 4. 2015,

takto:

I. Podání podatele ze dne 1. 4. 2015 s e o d m í t á .

II. Podatel n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel podání podatele ze dne 1. 4. 2015, označené jeho zn. NSS070415/10, kterým se domáhá kasace celého usnesení Krajského soudu v Olomouci na listě 14, doručeného 32. března 2015 . V tomto podání podatel současně v jeho záhlaví uvedl sp. zn. 34 A 14/15.

Dotazem u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci bylo zjištěno, že sp. zn. 34 A 14/15, kterou podatel v podání uvádí, u tohoto soudu neexistuje.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Usnesením ze dne 27. 4. 2015, č. j.-3, předsedkyně senátu podatele vyzvala, aby ve lhůtě jednoho týdně od doručení tohoto usnesení uvedl, proti kterému usnesení krajského soudu jeho podání směřuje. Současně podatele poučila, že nevyhoví-li výzvě k doplnění podání ve stanovené lhůtě, tedy neodstraní-li vadu tohoto podání, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání odmítne. Toto usnesení bylo podateli doručeno dne 4. 5. 2015.

Jelikož podatel ve stanovené lhůtě, a ani později, uvedenou vadu podání neodstranil, Nejvyšší správní soud jeho podání v souladu s ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li podání odmítnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu