NS 9681/2011
Krajský snud v Ústravě

j Havlíčknvn náhřeží34

' ?za BI üstrava 509m Pmłuřudmätnehąďmtiäen, '-._

WWW Hmm delmm h "a I Hifi-4:*:

l""-'-'-""'I'IIIII'I'I'I'III-IIIII-II v 'I-Illllll. r. _ I-

' I üummuummnumu mi.

'iMihyilłäiiltu pbemrllml

%!|N ||iäl||||ě|||||lłN|| m

E'ü1ů-1*

|!1!||j|i|i!||l mnm umu" ||||E_|||

?'31-5

1.-.Phi 'fr-ł.-'ň x.. .--. :. '-I ł -.-.. _-I .-.I' .Lk-5... ' .--. ł Ir.I-"'

ułmäzäsűaipłsemmuhrh ?Jak :1:11: Marcela Matüchuva

-'Í' .. l.--Eatłír'.. dni-"+-"Włllli '_ I .I .r T35 EI Buhumín-Nuvi' Bohumín

Hľmmíuiadresätzmltl' '--vülmrduhüuamłemdu' ' = adrultmuämésduánkrdm " řI ' 'Ž'Zfł ďůřřwö' ÍtäWPď ::x/g; f k I... I-MMMMMHW __ , I Í'Ýifůč' mi; 2% (xFL

' .' i-' II.. .l a. h ~ z. .-. v . __ . . . i u; L I ' '. "-'-' " " "ł-l'. 'l

.a . _a--. _.. mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv-Iv lv v-I v lv I I v-vlv v . I vvlvvllvvv

40l-B24-usn. VS, tisková skupina 60901-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 30.05.2016

3VSOL 484-2016.doc 2016/05/13 08:25:32 lng. Kotaba anonymizovano , anonymizovano , IČ: 87099551, ins. správce, ID: KOTABA IVO 550720 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Kotaba-lng. anonymizovano Kotaba, Okružní 1309, 73514 Orlová, CZ

ID DS: dyzx465

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 07:48:13

Gabriela Skupinová 24.05.2016 10:03:51

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 07:48:13 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 07:48:13 24.05.2016 10:03:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 11:05 Kontrolu provedl: Struminská Jana

25.05.2016 00:55Spisová značka:4OIIdentifikace dotazu:60901-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 06:44 Kontrolu provedl; Skupinová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzľng. Kotaba anonymizovano , nar. Typľins. ID:KOTABA IVO 5507 anonymizovano , IČ: 87099551, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:dyzx465 Stav DS Přístupná

Nazev DS anonymizovano Kotaba, firma: anonymizovano Kotaba-Insolvenční správce

IČ:

Adresa: V zimném dole /713, 73512 Orlová-Lazy, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzMatochová Marcela, nar. 73% fyzická IDzMATOCHOMARC240365 1 24.03.1965, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Matochová, Marcela, 24.03.1965Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R