NS 7228/2012


KSBR 3U !NS 7228ä012-B-43 usn. z VS 2016

. '* _. " _ !MIIIMJMJWMMIMWWIIHIMIEJJ

115-2 ..._ mi? "m" ""' anonymizovano Nguyen, mě. 1962 u WWW ' ' MUDr. Jana Janskéhú 253413 HüHnIthjlulnhnlda . 669 02 znďmü mmmmm J mammrmjr-. i...-apłhul :tun 'WW r' m I ať' A I m Ě, e Ž! " H _,-. mmmm Hu-Fłłm II _jl

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvv-vvl vvvl lvvv vv v" vvlv lv

30|B-43 usn. z VS LHŮTA

20/6, tisková skupina 78846-2/2016 Lhůta: 20.06.2016

1 vs0L 1310-2015.doc 2016/02/25 11:01 :37 Hypoteční banka, a. s., IČ: 13584324, právnická, ID: HYPOTEČNÍ13584324 2 Typ DS: P0

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 5azegu5

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.06.2016 16:20:25

Danuše Škodová 02.06.2016 17:00:29

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.06.2016 16:20:24 02.06.2016 16:20:25

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 17:00:29 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 13:38 Kontrolu provedl: Hanáková Marie

03.06.2016 02:32Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-I lvl' l--I-vvv Ivv-vv! l 'vv-'vv l-l lv

30|B-43 usn. z VS LHŮTA

20/6, tisková skupina 78846-2/2016 Lhůta: 20.06.2016

1 VSOL 1310-2015.doc 2016/02/25 11:01:37 JUDr. lng. Fabian anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71470948, ins. správce, ID: FABIAN PAVE820114 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Fabian-JUDr. lng. anonymizovano Fabian, Marešova 304/12, 60200 Brno, CZ ID DS: ztn9k46

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.06.2016 16:20:29

Danuše Škodová 02.06.2016 16:20:57

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.06.2016 16:20:28 02.06.2016 16:20:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 16:20:57 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 13:38 Kontrolu provedl: Hanáková Marie

03.06.2016 02:32Spisová značkaz3OIIdentifikace dotazu:78846-2/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 14:12 Kontrolu provedl; Škodová Danuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůV

Adresát:Hypoteční banka, a. s., IC: TYpľprávnická ID:HYPOTEČNÍ13584324 2 13584324, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:5azegu5 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Hypoteční banka, a.s. IČ: 13584324 Adresa: Radlická l50/333, l5000 Praha 5, CZ

AdresátzJUDr. Ing. Fabian anonymizovano , nar. TYPľins. IDzFABIAN PAVE8201 anonymizovano , IČ: 71470948, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR ID Ds:ztn9k46 Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Fabian, firma: JUDr. lng. anonymizovano Fabian IČ: 71470948

Adresa: Marešova l2/304, 60200 Brno, CZnar. l4.0l.l982 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:l adresátů

AdresátzNguyen anonymizovano , anonymizovano , IČ: TST podnikajíc: IDzNGUYEN LOANZOOlöZ l 46318844, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PPO, Nguyen, anonymizovano , 20.0l.l962, 463l8844 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R