NS 6777/2013
u rium-nlkuqim III:------_-.-.. TH! III-

IÍI IHW HH m ..125. JP* IIlllLllHljl||1lllLMlül~WłłjlllWND1 ů _ . zn. 42 [NS űTTTEIIIIS P340 rüzh. u advolání-

:I: I ěněnü, II] 25.35, Lanonymizovano Kučerová, 13.05.1972 Pad Táburem 34

252 61 Dubnasz* ' WMŮMIM 'H' HI.; l

*2-51r. mamma.. .mmmpäm

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vlvlvll v--Ivu III v vvlvuvvvvlvlv

42lP3-10 rozh. o odvolání-změněno, lh 25/5, L, tisková skupina 32012-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

2 VSPH 180_2015.doc 2016/04/18 08:32:34 lng. Zůza anonymizovano , anonymizovano , IČ: 64558843, ins. správce, ID: ZŮZA TOMÁ650601 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Zůza-lng. anonymizovano Zůza, Kodaňská 45, Praha 10, 101 00

ID DS: hjjynrh

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 28.04.2016 15:45:21

Lukáš Gocala 28.04.2016 17:49:20

Zprávu vypravil: Doručeno:

28.04.2016 15:45:20 28.04.2016 15:45:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

28.04.2016 17:49:20 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

20.05.2016 13:12 Kontrolu provedl: Kameníková Zdeňka

29.04.2016 02:31

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vllvuuvv lv lv lv' l v-vl vvu-.vlnu-'lv

42lP3-10 rozh. o odvolání-změněno, lh 25/5, L, tisková skupina 32012-4/2016 LHŮTA Lhůta: 25.05.2016

2 VSPH 180_2015.doc 2016/04/18 08:32:34 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČ: 24785199, právnická, ID: KRUK ČESK24785199 1

Typ DS: Po Číslo věřitele: 3

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 50003 Hradec Králové, CZ ID DS: tadwpp6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

28.04.2016 15:45:18

Lukáš Gocala 02.05.2016 08:43:35

Zprávu vypravil: Doručeno:

28.04.2016 15:45:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 08:43:35 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

20.05.2016 13:12 Kontrolu provedl: Kameníková Zdeňka

03.05.2016 00:24Spisová značka:42IIdentifikace dotazuz32012-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:28.04.2016 12:24 Kontrolu provedl: Gocala Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzľng. Zůza anonymizovano , nar. TYPľins. ID:ZŮZA TOMÁ6506 anonymizovano , IČ: 64558843, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:hjjynrh Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Zůza, firma: anonymizovano Zůza-Insolvenční správce lČ:

Adresa: Kodaňská /45, lOlOO Praha lO, CZ anonymizovano AdresátzKRUK Česká a Slovenská republika Týpľpmávnická IDszUK ČESK24785199 l s.r.o., IC: 24785199, právnická Údaje o schránce: typ:PO lD DS:tadwpp6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

IČ: 24785199Adresa: Lomnickeho 7/l705, l4000 Praha 4, CZnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzKučerová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická lDkuČEROVPETRl80572 l fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Kučerová, anonymizovano , l8.05.l972 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzJUDr. Beňa Peter, obch.náz. T31 advokát IDzBEŇA PETE l advokát, advokát Hledáno v DS:typ: PFO, Beňa, Peter Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R