NS 6511/2015m

iOdesílatel:

Imirajalnrgąír aaud v Ústravě Havlíčkův!) nábřeží 34 728 El üairava

701 [IO Ostrava 1

R

RR0471889719U Adresát m Rum Dahhar WI. EU l ' Horní T915 ?GD 3U Hanna-Hrabůvka l l 'l ml: Krajsij aaudvüałravě Emma-:manualu Havlíčkaaa náhřežüd IHW: .-728 81 'Datrava Iamm-:huma-Manga. n. buan 1353 . m MM 1 ' ihr. -*1DESEü-SHEü1ů-1t37 !NS 651 !HMS Muaneatní a HWŇÍ

anonymizovano ' it

Haraí 'If U 'I üatrava-Hra r 'aka

immmúm xnwm Ex'hn mala-mam J. "k i' ". ł.. hmmm i. "' u.-I "l m

TYP III.

Místa pro cenu služby

37 [NS 651 21115 EIB-usnesení a :rušení raahadaulí

ŇŠWBÚEHĚ adreăăälí pouze Mestsky urad'up III.-bomłovănłjinýdl písemnosti (5Prohlášení dnmhljidho orgánu: ' _ "' _ r ' r

I:I rukama mammalhmwmm www# Emąnagmmemmumaomhľanku

Jmłnn a pfllmenl mnm, která :Hlína (plsunnnal ndepftla pfłjmmn n tělu skutefnnwüyln Innłné :annnhal FBETIHIĚ nanárnenl v místě narufeni. n následddl mnm pflłetľ zásilky 1mm: byla paskymm pmłeníúsmi-NedánÍm tl :auta Wlmmümmmmm . .... písemném pnuíeni.

üd reni Harlxäsl nm! mm im .. u

-ämäärdmľm 1 " " .m Marie VlchtOVá

!minn a příjmení dnmłmteleD It Hnnému dnnănľ ::any [písemnnitll nebyla pnskytnnta nezbytná snułinnnst !IMJména a příjmení nsnhy, která napnslnrtla nuhytnnu snułlnnnit I: nadání milk; [písemnosti]

II] následddi Wu# mi! snułlnnnsti byla [ruským poučení ústně-přenánfm mi dmle ( písemného pnułenl. mnm neahymé mnnnsli spoünhv

Kraj-Ski' snud s' üstrarě Havlíčknvn nábřeží 34 728 El üstrara 1299117

:IIth [Human] na: aaa: asIIIIIII ' H-I'I-I-rmh l-. ' I ..

I. "I '-adresátth :astlřenu .. __ .'Í' ." mamma; ulnIsnĚ a p H I I sneJLI.. 'ČEHKH WWE!! HUHDU MI. lířljrnu !un

?9

'III-.nLI

. _ l '-'-'.-.'.' . Z: ; na r., .I" *ł 1 . "'l " u...-J . . jap-:5, ů . . . -'1:-*L I JL' I .k I É-: Ill-.či 'I IJ i I a'1

T;.'

.I 1

. r .I:.-.'-

. __ ._.l'l::_-I 'l

ülüllänlll

1 6

I i! s L .I | r" 5 2 Ú

.'

I .i'" u |'| l! _ 'n' -x 'rs' i. 65111'2015 HB-nsnesłni n rnłbnrlnuti F

.-'L :r.ilłl-ll 1' l.. .Tl-IF r =' ' 'J' 'I.

-I'

L łă-ln.. .: 1-5, 4:35; _ _ _ ' H J ,-; I Ibnr 1ÍIJ'IIE l] i _ _" u "1:43" a'lnrnra 63 ' fall.; __' " _. . _ üstrava 31] adm w' schrande " L' Í' = 2. a 1:1/ i Ě .-;'-r.'-'í J . Můirrľümhgüsajidnsnhjfd -.. ..

__ I mmmhmkm /ű y

'u-..-.I "

in.. *a

: 1 l. '--' l l: l l l ._ .I_ Il . .-l: I-._!;'-'l r 1_I_ .__ lI'll'l__l.-

. m j II-'mmmm *241W f / ,ł' Úmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvlvlv vv". lv lv vvvl vvlv lllvvvvvl

37lB8-usnesení o zrušení rozhodnutí, tisková skupina 108580-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.06.2016

24/5 autorem JUDr. Vídenský anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66220548, ins. správce, ID: VÍDENSKALEŠ670429 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Vídenský-JUDr. anonymizovano Vídenský, Sokolská třída 966/22, 70200 Ostrava, CZ ID DS: 3ce8ipa

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 15:49:28

Anežka Mikulášková 24.05.2016 15:52:14

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 15:49:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 15:49:28 24.05.2016 15:52:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

27.05.2016 06:56 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

25.05.2016 02:20

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v-I vvvvv-vl vvlvv l-vv UI-vv

37lB8-usnesení o zrušení rozhodnutí, tisková skupina 108580-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 10.06.2016

24/5 autorem ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, právnická, ID: ESSOX S.R26764652 1

Typ DS: Po Číslo věřitele: 6

ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 37001 České Budějovice, CZ

ID DS: mtx4nhq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 15:49:28

Anežka Mikulášková 25.05.2016 08:55:28

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 15:49:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 15:49:28 25.05.2016 08:55:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 06:52 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

26.05.2016 00:46Spisová značkaz37IIdentifikace dotazu:108580-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 14:31 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Vídenský anonymizovano , nar. Typľins. ID:VÍDENSKALEŠ6704 anonymizovano , IČ: 66220548, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:30e8ipa Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Vídenský, firma: JUDr. anonymizovano Vídenský

IČ: 66220548

Adresa: Sokolská třída 22/966, 70200 Ostrava, CZ anonymizovano

AdresátzESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Typľprávnická IDzESSOX S.R26764652 1 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:mtx4nhq Stav DS Přístupná

Název DS firma: ESSOX s.r.o.

IČ: 26764652Adresa: Senovážné nám. 231/7, 37021 Česke Budejovice, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzVít anonymizovano , anonymizovano , IČ: TST podnikajíc: IDrvÍT DALIO80472 1 69215961, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Vít, Dali anonymizovano , 69215961

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

VK: IR doruč: DS / III -IS -dlužník -věřitel č. 6 kal: PM

24/5/ 16

Číslo jednací: KSOS 37 I-B8