NS 6478/2015
m I|IFJI|III||||||||||II IIIIIlIHI l|| 555mm" q RR9T64261163U Adresát: MŘM'ŮKY SÚ U D E ?im ČESHDSI'UUEHSKÉ armády 215 E m Mráůek Ja , u i Rum Masamw gäräłgăäăääwä Š KSHK 45 IMS E4TEIED15 u Ruah. u odvüL B-Z'Shlhüt !uüuuúwn~-na -+-k? :and v Hradci Králová u 5" Hmmm -- slovenská an'nády Mummwwhww 'Włmmmmümü Nmmm __ WW'-Mummmlcunumu mi. num-' l-IFRJÍIHÉIÍSHMI . d- i 1 Ma (s 7) W IHW HW W |\\\||\| ||\ lllWlRlMlllWl) W ' T u *4501 55*-#-2D'1ú-1* 1 'm' :ý-: Hmsms Hmmm-Rozh u odvül. 5-23 g na-01.95.15 __ DQMFJW-t: IIM .... .......... vw, .-MIKI , nar. 19?? ř Dmumdmimmm u m iúlllíl'lldnllł. hflii'lüřtl'llllłl :1a c amlwma wainmuännhchrintn a Mammmmjmmw . IWMJMMHHHI: f ,. r--._ "'mm-impłmum 'f ut " mamma:-II. má I i' "mamma-mia u i i f ,NH .... ..

TYP I.

00118.60 101

TTTTTTT

1.1111;'I'T'I'I'T'I'Typ I.-00mm vlastních rulmu [s 49 odst. 1, z. s u. ř.)

Prehlá's'ení dnmřujídhn orgánu:

D Přijetí :äsilky 1.' písemnnsti] hrle ndepfene dne . Jmene e píífmení esnhr. here zásilku łplsemnnsu edepfele příjmem

ü následeích ndepřeni přijetí :dsilky [písemnestił I:an poskytnuta pnnfení úslně-předáním písem néhn pnuření.

üdenfenl přijetíeäsilky [písemnestll byla ndüvednănn -he: uvedení důendu.EI H řádnému dodání edsilky !písemnnstil nebyla peskrtnusa neebjnnd snułinnest dneJmenn e příjmení nsnhy, která nepeskytła neehytnnu seuünnnst ł: dnddní :isillqr [písemnnstüD násłedelm nepeslwtnutł nezhymd snułlnnesti Im'n poskytnuta mnfenl ústně-Hedáním písemného peufem.

Hepnshjnnlrd neehyrne seučinnnstí spnřhraln u/gjl 'Í' WT; i WD Pretnłe adsesdt nebyl zasdłen e nebyla meiné mu nedset vým, zásilka [písemnost] se Hned snudu dneFm u: I 1U II I' dn sehr-.i dm; I . v a 'ÍP semnłsä "FINE-u ăi:: ł ta Heumeůpup gmürum

MW einem thwmí-S'ÍHG ?semumenłghmšm

Jména e příjmení dnmfnsetele .. ľ-j B n 33 MaCh kŮVápedpls dnmłwatełe

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

.vv v lu-l I .v "vv I v-Ul .lvl-vvva

45lRozh. o odvol. B-23 |h.01.06, tisková skupina 60155-4/2016 LHŮTA Lhůta: 01.06.2016

3 VSPH 657 2016 zamítnutí 2016/04/25 08:02:47 JUDr. Cindrová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 13559354, ins. správce, ID: CINDROVJARM585903 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Cindrová-JUDr. anonymizovano Cindrová, Mistra anonymizovano Kociana 38, 56201 Ústí nad Orlicí, CZ ID DS: 6quwi7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.05.2016 15:45:24

Bc. Anna Menclová 03.05.2016 21 :44:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.05.2016 15:45:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.05.2016 21:44:22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 04.05.2016 09:31 Kontrolu provedl:

04.05.2016 02:24

Langhammerová TerezaSpisová značka:451Identifikace dotazu:60155-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.05.2016 15:09 Kontrolu provedl: Bc. Menclová Anna

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzJUDr. Cindrová anonymizovano , nar. TYPľins. ID:CINDROVJARM5859 anonymizovano , IČ: 13559354, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:6quwi7 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Cindrová, firma: anonymizovano Cindrová-Insolvenční správce

IČ: 13559354

Adresa: B. Němcové /74, 56206 Ústí nad Orlicí, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:l adresátů

AdresátzMráček anonymizovano , anonymizovano , Typľpodnikajíc IDzMRÁČEK JAR0231179 2 IČ: 73602426, podnikající FO í Fo

Hledáno V DS:typ: PFO, Mráček, Jaros anonymizovano , 73602426 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08 vyvěšeno dne 20.5.2016 V 7.55 hod. Marie Bažantová sňato dne 20.6.2016

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.ř.

Adresát-Mráček anonymizovano , nar. 1979 V Adresa, na níž má být písemnost doručena-Masarykova 10, 517 50 Castolovice

Soud, který písemnost odevzdal k doručení Ivíraj ský soud V Hradci Králové Ceskoslovenské armády 218 502 08 Hradec Králové

Doručovaná písemnost: KSHK 45 I-B-23

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost Vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 7: 00 hodin do 15: 00 hodin v č. dv. 132/ II. patro v budově Kraj ského soudu v Hradci Králové, Československé armády 218,

502 08 Hradec Králové.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení soudního doručovatele: Marie Bažantová

Datum: 20. května 2016 Podpis soudního doručovatele: Marie Bažantová, v.r.