NS 577/2015


'I l 'If-'---IH-'II "li-'ł' im"-u. ummsmlu-łnumuu 'rpr'rl mm um Im 1mm g ~ ugm mm gmiunumm LM JJ

*296

!6. 66 [NS 57712015 B-Iű Usnesení u üdvüłánl, , sv.r ł-i' 1 !Wir ' " E? . ' 51h?

ľ-.h-' 'k

ł MIi' Milan Formánek, 13.10.1953 A? ,a . .... Rúslüklaty 41 nmummmnm-

281 TI Rustuklaty rúwmmmm--limitem "Hmi smuan..Hmmm-,3 mľawíveg WMV mmmmgm a;

J-Mamma:: !HAL /Ů"hH .---_-l-n-u--iu-Iphmmüuhhmu" a J u mumth 'MI-dna.m.mm lld--

minimlllłimnmł U-u--W " " WIIIINIIÍÍIHWIII*NIIIIIJWIIÍINIHII IÍNI I MINI H . "i *açúeá-5-au1a-2* x r . 6-6 [NS 577mm 3-15 Usneseníúüdvüłání, !6,5%r . ' Naďa Funnánküvá, 06.08.1965 u............ .. ...._... Rusmklaty 41 Dunham r--u 281 'F1 Rustukłaly

_L .l ........ x? FÚKHAŽIÉWA

MMWMEMW i L,

. mm 'Im d :____ _ . .mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"vlvlvllv vvvv lvl. vlvv 'Il vlvvllvvlv

66lB-16 Usnesení o odvolání, |h. 6/6, sv., tisková skupina 29664-5/2016 LHŮTA Lhůta: 06.06.2016

102 VSPH_244_2016_ potvrz 2016/05/13 09:49:47 JUDr. Lužová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 44686650, ins. správce, ID: LUŽOVÁ JIŘI646118 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Lužová-JUDr. anonymizovano Lužová, Dušní 866/22, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: jx6yac9

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.05.2016 09:43:41

Michaela Svozilová 19.05.2016 13:09:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

19.05.2016 09:43:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 13:09:22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 08:23 Kontrolu provedl:

20.05.2016 01:15

Svozilová Michaela