NS 5443/2015
Hamann T umu-:Hnun

KSBR 45 IMS 5443:'2015-5-1] Usnesení

--Eü1ů-1*

*92125* i resit:

anonymizovano Jeürnen Hraníšov 3? Raman '_ 592 5] Zvole manmrmmw

-Irimünbmuimm*** F'I'I'I'IIHII _ i WMMMIMmmmm

KSBR 45 [NS 544312015-5-11 Usneseni

*-a-2u1-

92129 ů

E i.-resát:

Renata Ječmenuvá Branišüv 3? 592 51 Zvuk'E-Imm.mmm

52mm-w už ca m2 aEha _ŘEĚL ?Epam EE...,

.f ..Ě lupnmiwimmp a Ěššššš

Hanuš: H Tmú Eümăh MZ. mv mmwä

'l

ššä n... ___. .

..Il ůEm ._.. 1... E EE:: wäEauEn

Em EE ?Em

Esa mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-I vvi-v .vv I v l l Ivv 'vv' l vvvllvlvvlvl-v lvl

45lB-11 Usnesení, tisková skupina 92129-4/2016 LHŮTA Lhůta: 20.05.2016 usnesení o povolení výjim 2016/04/28 09:35:51 Mgr. Pondikasová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71329421, ins. správce, ID: PONDIKASOFI775703 1 Typ DS: PFO_|NSSPR

anonymizovano Pondikasová-Mgr. anonymizovano Pondikasová, Vrchlického sad 1894/4, Brno, 602 00 ID DS: 76tyeai

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 28.04.2016 11:48:51

Soňa Axmanová 28.04.2016 14:29:17

Zprávu vypravil: Doručeno:

28.04.2016 11:48:50 28.04.2016 11:48:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

28.04.2016 14:29:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 10:29 Kontrolu provedl: Pařízková Daniela

29.04.2016 01 :37Spisová značka:451Identifikace dotazuz92129-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:28.04.2016 09:42 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Pondikasová anonymizovano , nar. TYPľins. IDzPONDIKASOFI7757 anonymizovano , IČ: 71329421, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:76tyeai Stav DS Přistupná Název DS anonymizovano Pondikasová, firma: anonymizovano Pondikasová-Insolvenční správce IČ: 71329421 Adresa: Vrchlického sad 4/1894, 60200 Brno, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS proz3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz3 adresátů

AdresátzJečmen anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzJEČMEN MART021070 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Ječmen, Mar anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzJečmenová Renata, nar. ?31% fyzická ID:JEČMENORENA280276 1 28.02.1976, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Ječmenová, Renata, 28.02.1976 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzBebrová anonymizovano , anonymizovano , TYP: fyzická IDzBEBROVÁJIŘ1190266 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Bebrová, Jiř anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Jednací číslo: KSBR 45 I-B-

USNESENÍ

Krajský soud V Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó V insolvenční Věci dlužnika-manželů: anonymizovano Ječmen, anonymizovano , ľ.č. 701002/4780, bytem Branišov 37, 592 51 Zvole a Renata Ječmenová, naľ. 28.02.1976, ľ.č. 765228/4805, bytem Branišov 37, 592 51 Zvole, o návrhu Jíříny anonymizovano , anonymizovano , bytem Pobřežní 97/40, 186 00 Praha 8-Karlín, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, takto:

Insolvenční soud p o V o l u j e J iřině Bebrové, anonymizovano , bytem Pobřežní 97/40, 186 00 Praha 8-Karlín, Výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnlka, a to ohledně majetku uvedeného V soupisu majetkové podstaty ze dne 23. 4. 2015, V kategorii nemovitý, pod položkou č. 1.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10. 3. 2016, doručeném insolvenčnímu soudu dne 11. 3. 2016, se anonymizovano Bebrová, anonymizovano , bytem Pobřežní 97/40, 186 00 Praha 8-Karlín (dále jen navrhovatel ), sestra anonymizovano J ečmena, domáhala rozhodnutí o povolení Výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zak. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) V platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně ohledně majetku uvedeného V soupisu majetkové podstaty ze dne 23. 4. 2015, V kategorii nemovitý, pod položkou č. 1 . Svoji žádost navrhovatel odůvodnil tím, že na shora uvedeném majetku má podíl 1/6 a snaží se zcelit nemovitost, kterou navrhovatel a její bratr zdědili po otcr

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani V případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné V rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se Však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených V odstavci 1 nebo V odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského Výboru, může insolvenční soud V odůvodněných případech povolit Výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto Výjimku může V takovém případě povolit i osobám uvedeným V odstavci 2 písm. Í); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podáním ze dne 6. 4. 2016, insolvenčnímu soudu doručeném dne 6. 4. 2016, insolvenční správce soudu sdělil, že nevidí důvod, pro který by navrhovateli nemohlo být vyhověno. Dále insolvenční správce soudu sdělil, že cena nabízená navrhovatelem je V souladu s pokyny zajištěného věřitele, a kromě toho se jedná o podíl 1/6 na nemovitosti, která se jinak jeví jako reálně neprodejná s ohledem na ostatní spoluvlastnická práva a staV nemovitosti.

V daném případě jsou splněny podmínky stanovené V ust. § 295 odst. 3 IZ. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve Výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud V Brně dne Mgr. Tomáš Tankó asistent soudceVK: Usnesení vyhotov a předlož k podpisu. ZAŠLI: (typ III / DS fikce) dlužmk, navrhovatel, IS VYVĚS-ins. rejstřík. V Brně dne Mgr. Tomáš Tankó