NS 4597/2014
Ě š i

Krajský sand v üstravě

memmdmm Havlíčkova nábřeží 34 m........................1 _ ?23 81 üätrava -. II:-WWIEHHUIEDU 54315 mm* mm' I' 1 ' ' ' une-MM v-- ::_._-| a | | 1 ' 1|H||lli|| l |Í||||1|Hül|l N |||| |1||H||||Ml|||1|||l|ľ|l|||||. i *úąazü-ú-En1ů-1*

LW .I-..' '1

If .la-ra

37 INS 459WIŮI4 BE-ťl-Rüľhüdnutí NS D düvülání

'11*

'. ' , ._ t H". anonymizovano Anton :Ů Masaryknva třída 19m: ' T46 ü] Únava-Městu 1:' _ T .łI-'IEMłHÍIn'IHIhľIdÍ'IIHd :Hmmmm ..-' ' u mmmmtm ł. "i

ł '1.

1. . : m I Www

.F '3 HmmmKrajský soud v Ostravě Havlíčkův nábřeží 34

|'_'| :mm mamma Hmmm " 718 El ŮSÍľäH-'H

'-lh. I

WaMHhHm-'I__ '-= Hmmm :rumu 64315 mm

'-5 ?r :'T :u: .i I.

?E 'l' E33 . ..mm nm

' E 37 [NS 45971'2ü14 Enil-Rnľhudnuti HS u düwläní

||l!llfü_!_l|||1li1|łülłlj1l| IIIJMHLMH||l|lý| |jm

*ů Ů

_ r' ŽE anonymizovano Aniünüva i r'_._ ü Masarykovatřída 196!! _ J '-'T4601 Únava-Městu . ,L-_ .F _rMammmdm ~-:mama-1mm łf' *-\ manuath f "II.

:l m 1; mamma:-x fmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I-vvvvvv v- I vl-"-vv 'vv' v-vvuv l

37lB64-Rozhodnutí NS o dovolání, tisková skupina 64826-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 15.08.2016

Rozhodnutí NSČR lng. Papoušek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73912760, ins. správce, ID: PAPOUŠEDAVI731221 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Papoušek-Bc. anonymizovano Papoušek, Na Hradbách 2/120, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00 ID DS: b2wybnw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.06.2016 15:15:46 20.06.2016 15:15:47

Zprávu vypravil: Ivana Smyčková

Doručeno: 20.06.2016 15:16:09

20.06.2016 15:15:46 20.06.2016 15:15:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.06.2016 15:16:09 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

21.06.2016 15:16 Kontrolu provedl: Marešová Markéta

21.06.2016 01 :56Spisová značkaz37IIdentifikace dotazuz64826-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.06.2016 13:22 Kontrolu provedl: Smyčková Ivana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátů

Adresátzľng. Papoušek anonymizovano , nar. TYPľins. ID:PAPOUŠEDAVI7312 anonymizovano , IČ: 73912760, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:b2wybnw Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Papoušek, firma: anonymizovano Papoušek-Insolvenční správce

IČ: 73912760

Adresa: Viléma Balarina 2/l957, 7480l Hlučín, CZ nar. 2l.l2.l973nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzAnton anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzANTON JOSE171249 l fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Anton, anonymizovano , l7.l2.l949 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzAntonová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzANTONOVJANAOllO5O l fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Antonová, anonymizovano , Ol.lO.l95O Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R