NS 4181/2009


RR0231794959|J Adresát: Väc'lăv. Z

_-. . Släřůin'ůštškÉ'hÉůĚsti 24 D3§E§%ŠE _W um 29.3 m Mladá Bülcslar

_-.

' ' ' ' 57"" .rm-'x ... ' . 4: . h mmmmłuudłw mnm Manatel: Krajský' .-. 1-' Präke nHLHtaprsemmstłhrladadůna ' Nám ' ských 23 5 dn: ........................-.u ......... .. _-. 1 .fšľľäha S-Smíchüi' u metradre-jät nebyi IłitiIEn, '-u 'Z ' \

's t li i" ra łna'l" ' ; ' l " I . u" ET51 Ta. v.: 'P v ._ _. ' ' + * . ' "łřř T" I' anti.; ..... ..-.....'..... ..... ..aadmä _ ' ' ' '-' ~ ' .'

Hmi-aby si 1ä5l1łru-ÍPÍSEmI'IEI'iH 'IM-r

Il

. "1; | '5: -I

-. _.;_ .. _. ._-.. I ł.. . . 'l ::fi-ł' !má- ü a Příjmení i aule I l __ i. . . I* _ l-|-H: ; I' I _' . .F ' H *II *"HFÍH'Í'ÍÍ" l 'l U ........ 1.::..13-:1111-1I-kni-1' I I 1 __ I 'II-l ' ' I _. ' . I i I ! : |-I W L .--_ _ 'ř' 7"-2 Ů '1-'I * f, ů I .'r '3 9 E . fa.: i... ._ ~ i .mms-4113 hmm HTB-usnvs

III

HH" ' " 'mw-l" ł . DHiuienäzásălkaipľsemnnsübyla ' dn! .................... ..v ......... ..-r' _-. . ' nPrutułuladremzanlku[psem ..

Hüiüínídübé, byla vložena dunł __--i 'I adruálem uiívanłnhränkjrdne * r

Jminnaplľjmeníwdhaiľciúmhyfd _ '-1. ' _ l. apřümenlmhr Mülühł přE'naII

.. . L- . hnmhyjteláläiühl přenalajadresätwl +-_ .' ir--r'lHill' I .

TYP I..

Typ l.-Doručování do vlastních rukou [š 49 odst. 1, 2, 3 o. s. ř.)

Prohlášení doruřujíonto orgánu:I] Přijetíłůáííhl' [písemnosti] l::on odepřeno dne

Jmeno á příjmeníosohy, která žásiííru ípísemnost] odepžeíá přijmoutü následtírh odepžení ptljetí žásillttr ípísemností] bylo poskytnuto poučení ústně-předáním písemného poučení.

[Idepfení píijetításílłrtr ípísemnosdž hpío odůvodožno -bet utredeoí dt'rrodu.EI !í žádnému dodání žásiííttr ípísemnosti] nebyla poskytnuta nežhtrtná součinnost dneJméno er píflmení osoby, která ílížpüáklrľľli nežhytnou soułínnost It dodání eásilíttr tpísemoosti]IJ následan neposkytnutí nezbytná součinnostž bylo poskytnuto použení ústně-předáním písemného poučení*

Neposltytnutí nethpmé soužínnosti spožítálo tr

I . . l *;.:EI:__.I l, __ l a::

Č, _ t.

.

EI Protože adresát nebyl east'tžen á nebylo možná mu žánerhát ejreeu, žásłllre (písemnost) se trrosí soudu dneII Protože žásílícu [písemnost] nebylo možná po uplynutí 1íI ü 1rložit do Sldtíűt'lkjľ adresáta, vrátí se soudu dne :fi jí?! ::Ef Míšu; '-.er t Z .j u. I . a 'x x D_ Iáslílá [písemnost] hada uložena a příprnuenn lruyreednutí dna 97-/ / a 'HL dnem od toho dne se považuje :o doručenou. atd/,k

.Ira 1' ío-íůí'ítríž'ž Hnssožouä

Jm žno á přítmení do mřouátele

4

"Il. I.--poqpžłšporučoeotele

'L

mrtun

W-.-t-a anoavtnaruímauaou 'HPI' tm _ ..

_ u Il na u and' gn m Ill Will m ir E D 9 B 9 1 ü '* 3 i Ill. dl] [NS 4181I20|19 3"?2-usn. VS lh

LIL .u

JUDr. Tomáš Procházka, 10.02.1964, Komerčne právní kaaeelař

If. Václava Klementa 1225 'WŮEEŇWH H 293 01 Mlada Boleslav adresátanužžnnühánlvdoe

Marlene-*mam s 'a' ' "as f ... S Mtwůçp ' ' o.. H: _ *

.' Mämm//W/Ů s* í:: '-M Pr

'?_T.":!!-v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-v .vv-'vv I 'vv-v l I Il' vl-v lv lvl-vvv-Ul I-v

40lB72-usn. VS KANCELÁŘ

|h 25/5, tisková skupina 20989-4/2016 Lhůta:

3 VSPH 603 2016.doc 2016/04/12 11:33:45 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: P0

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.04.2016 17:29:41

Jana Šťastná 22.04.2016 07:48: 1 8

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.04.2016 17:29:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.04.2016 07:48:18 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 13:41 Kontrolu provedl:

23.04.2016 01 :20

Vyskočilová JanaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-lvl' vlvv Ilv-"uv-I l-Invvvvvv l

40lB72-usn. VS KANCELÁŘ

|h 25/5, tisková skupina 20989-4/2016 Lhůta:

3 VSPH 603 2016.doc 2016/04/12 11:33:45

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: UZEMNI PR72080043 14

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště v Mladé Boleslavi (Finanční úřad pro Středočeský kraj), Štefánikova 1406, 29301 Mladá Boleslav, CZ

ID DS: tppn459 Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.04.2016 17:29:42

Jana Šťastná 21.04.2016 23:02:13

Zprávu vypravil:

Doručeno:

21.04.2016 17:29:42 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.04.2016 17:29:42 21.04.2016 23:02:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 13:42 Kontrolu provedl: Vyskočilová Jana

22.04.2016 02:49K0NEC VÝPISU

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vvlvlv-vlvl vvvv lvl' lvl-v vlvlulul .I'll

40lB72-usn. VS KANCELÁŘ

Ih 25/5, tisková skupina 20989-4/2016 Lhůta:

3 VSPH 603 2016.doc 2016/04/12 11:33:45

Úřad práce QR-krajská pobočka v Příbrami; kontaktní pracoviště Mladá Boleslav (Úřad práce České republiky), IC: 72496991, ostatní OVM, ID: URAD PRA 13

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Příbrami-kontaktní pracoviště Mladá Boleslav (Úřad, Jaselská 292, 29301 Mladá Boleslav, CZ

ID DS: vppzph6 Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

21.04.201617:29:54

Jana Šťastná 22.04.2016 08:24: 1 5

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.04.201617:29:53 21.04.201617:29:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.04.2016 08:24:15 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 13:41 Kontrolu provedl: Vyskočilová Jana

23.04.2016 01 :20KONEC VÝPISU

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vvlvvvlvlv 'vv' lv lv vvvl vlvnvvlvvvlv

40lB72-usn. VS KANCELÁŘ

Ih 25/5, tisková skupina 20989-4/2016 Lhůta:

3 VSPH 603 2016.doc 2016/04/12 11:33:45

Okresní správa sociálního zabezpečení-Mladá Boleslav, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: OKRESNÍ 800006963 6

Typ DS: OVM

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292, 29301 Mladá Boleslav, CZ ID DS: e7gaqu

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

21.04.2016 17:31 :37 21.04.201617:31:37

Jana Šťastná 21.04.2016 17:31:37

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.04.201617:31:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.04.2016 17:32:48 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 13:42 Kontrolu provedl: Vyskočilová Jana

22.04.2016 02:49v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"uvvlvll vllv-llvlvl lvvvv v

40lB72-usn. VS KANCELÁŘ

Ih 25/5, tisková skupina 20989-4/2016 Lhůta:

3 VSPH 603 2016.doc 2016/04/12 11:33:45 Celní úřad pro Středočeský kraj, IČ: 71214011, ostatní ovm, ID: CELNí ÚŘA71214011 49 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Středočeský kraj, Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1, CZ ID DS: xafnng

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.04.2016 17:29:41 21.04.2016 17:29:40

Jana Šťastná 21.04.2016 17:29:40

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.04.2016 17:29:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.04.2016 17:37:25 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 13:42 Kontrolu provedl:

22.04.2016 02:49

Vyskočilová JanaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'vvi-I vv v lvl l Ivlvv .vv lvl-vv! 'vv-v

40lB72-usn. VS KANCELÁŘ

Ih 25/5, tisková skupina 20989-4/2016 Lhůta:

3 VSPH 603 2016.doc 2016/04/12 11:33:45

Česká republika-Krajské státní zastupitelství v Praze, IČ: 00026018, organizace resortu, ID: CRKZSTCAB

Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Praze, Husova 243/11, 11000 Praha 1, CZ ID DS: ejwaeup

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.04.201617:29:54

Jana Šťastná 21.04.2016 17:29:54

Zprávu vypravil:

Doručeno:

21.04.2016 17:29:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.04.201617:29:54 21.04.2016 17:40:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 13:42 Kontrolu provedl:

22.04.2016 02:49

Vyskočilová Janav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-II- vuvlv vvv-lvlv- v". vlvv-vvlvvlvll

40lB72-usn. VS KANCELÁŘ

Ih 25/5, tisková skupina 20989-4/2016 Lhůta:

3 VSPH 603 2016.doc 2016/04/12 11:33:45 Česká republika-Okresní soud v Mladé Boleslavi, IČ: 00024554, organizace resortu, ID: CROSSTCMB Typ DS: OVM

Okresní soud v Mladé Boleslavi, náměstí Republiky 100, 29301 Mladá Boleslav, CZ ID DS: jiuabxj

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.04.201617:31:36 21.04.201617:31:35

Jana Šťastná 21.04.2016 17:31 :35

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.04.201617:31:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.04.2016 06:11 :27 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 01.06.2016 13:42 Kontrolu provedl:

23.04.2016 01 :20

Vyskočilová Jana