NS 3350/2015
KSBR INS 3350/2015-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Stanislav Jež, r. č. 670822/0178, 696 50 Moravany 112, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku

takto:

Soud jako autoritativní orgán i jako orgán, na něhož přešla působnost věřitelského výboru, povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Výjimka se vztahuje k nabytí majetku osobě blízké dlužníkovi: Vladislav Jež-bratr dlužníka, 696 51 Kostelec 122, za kupní cenu 30.000,-Kč.

Výjimka se týká tohoto majetku: podíly na nemovitostech uvedených v soupise majetkové podstaty pod položkami č. 1 a č. 2

Výjimka je udělena v souladu s ust. § 295 odst. 3 věta prvá IZ k návrhu Vladislava Ježe po vyjádření insolvenčního správce ze dne 8.1.2016.

Podle ust. § 169 odst. 2 osř toto usnesení neobsahuje odůvodnění.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 12.1.2016

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavla Široká