NS 32713/2014lů'lll'w I. Inunu:IWH:me

WWID .-. r mnm 'mm m1.

Íl'lł ..... .W wa _-: _4 WŮHŮHHIFBH-.11_

"' " "* IIIIHIMÍIIMIIWMI *Thun Jlůli-S-IDIE-l' r-sr ů '1 p ąüääľ" i, 15;." ..... ....

* H 38 [NS 3271312014434 9 Usnesení

-. mi: JEN ADRESÁTA*s"L *ł*-

I' rLUĎüIHÍľ Dalažal nar. 1960

Blanka Túmsüvá nar. 1954 Uzavřená 649

132 üü Praha 8

Dmmmuhmmmm dm' ........'Ir. + ._ .. Dmnmmmm 'Mlmmmü .. Hmmmmammmw .-WM :im l Büääł ÉŮLEÉÁL WMMMIMŮE

mit-M*** .Ježíš/(C Á x mmwm'WQäf ~__~_.m l if---14--.' .._.. -*'

Kancelář:

Usnesení B-19 -zveřejní V IR -doruč: IS-do DS dlužnüçům-DS, nebo společně-ob. I

Lhůta: doručenky 13.5.2016

Vyřizuje: M. Stančíková, VSÚKanceláři předáno dne: 13.5.2016Zveřejněno: 13.5.2016

Vypraveno dne: 13 ,5 ,20 1 6

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

88|vv lvvvv I I-vl

-B-19 Usnesení, tisková skupina 32648-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 30.05.2016

32713-14-B19.doc 2016/05/13 13:41 :49 Insolvenční v.o.s., IČ: 02564866, ins. správce, ID: INSOLVE 10

Typ DS: P0

Insolvenční v.o.s., Sokolovská 266/145, 18000 Praha 8, CZ

ID DS: 6qubxx

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

16.05.2016 07:53:01

16.05.2016 07:53:01

16.05.2016 11 :10:02

18.05.2016 07:26 17.05.2016 00:59

Hana Hanzlíčková 16.05.201611:10:02

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Hašková HanaSpisová značkaz881Identifikace dotazuz32648-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 13:54 Kontrolu proved :ZHanzlíčková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzľnsolvenční v.o.s., IČ: Typľins. IDleSOLVE lO 02564866, ins. správce SpľáVce Údaje o schránce: typzpo ID DS:6qubxx Stav DS Přístupná

Název DS firma: Insolvenční v.o.s. IČ: 02564866 Adresa: Sokolovská l45/266, 18000 Praha, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Doležal anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc lDzDOLEŽALLUB0200860 l IC: 63061465, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Doležal, Lubo anonymizovano , 6306l465 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R