NS 32034/2013
.u dumřuildhn nigănu:

.__ . [písemnost] byla dual-ina [udeudánał dne. ....................... .. 'u' ......... .. hndin .......... .. minut. E Průlüřů ad resit ::elm :astÍÍEn,h1.rla 1ä5+1lta ipřse :mil "IU-®E a připravena kvmednutí dm? výzva. aby al :Iaailhu {pisemnnst} wmdl.

Jména a přijmfl'lí dnluřuvalele f

a adm-situ byla :ine-chain

14/

Udesílatei: _ Krajský saud v Plan veleslavinüva 4U 306 IT PlgeňDDHU ČEHHA na HLASTNÍEH gumu

TYPL2D [NS 3Eü3412ü|3 B-3I sv. lh .lüüüłů3 ů H _

.I-hl* H. ..la-r. I r'f [ui-:FH k l :lig-333:'-l

u . . bmłaieµřälřňípi mn łjyla 01;

.... .3.-..Imdin .... u FmtuÍE ai admát zäiilku ipäemnmt] m3*de u úluini duhapă±găďňa Nad výhradne jül'l adrcsála

H||l|l11|||1l$ülLWHUÍEEIMWWl|l|l51|1| mw

#13U? D16

ut

adresa: anonymizovano Harlmá. nar. 3G.1ü.|9?{}

Vülduchy 323 333 22 Vülduühy f lmănna "jmmiml: ,later :ásillm ' la l f P" r [XL/n' /Qů/a :H

"* .. _ ł--Jpndpiwydăvajldnmhyłdúůłłnmm'JI-tah mbtherä :ásillm přmala.kammwyk LN.;WII piemtitěta :Hlad/?y

Mpix usnhy,/W%euuh

I "'

N-Í'-4#Spisová značka:2OIIdentifikace dotazu:13075-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:46 Kontrolu provedl: Dočkalová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátů

AdresátzJUDr. Kratěna ©těpán Ph.D., Typµins. ID:KRATĚNA©TĚP790316 l nar. 16.03.1979, IČ: 69335176, správce ins. správce Údaje o schránce: typ: PFO_INSSPR ID DS: 6udx8id Stav DS Přístupná

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKarlová anonymizovano , anonymizovano , 33% podnikajíc: IDzKARLOVÁLENK301070 l IČ: 73425346, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Karlová, Le anonymizovano , 73425346

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

1'Jrshní snad v Prase úsek insuIvEnEníha saudnictví Nam. Hrdinů HUB. 14D [11;] Praha 4

KSPL EI] [H5 SEUMÍEŮIS '1 VSPH EESIZDIE-E-EZ

Isírajsłq;F sand v Flrni 1||.Is-laslarrímms 4U sas rs PLZEŇ'v' přílüas 15'an předávarna dna spisu KEPL EU lHS saassrams mahücłnntí Vrdurüm snudu v Prase as dna 14. dubna Éülů.

Tata razhadnutí dar-Učte účastníkům řízení.

V Prase dna 45. května 2015 i; JI? Ef..-glłł-EIÉEF1-h" find.; . I 'J FaF-r. .::'33 _ JI ' i* ' :agri-:Assisi-s ::osm .ELJ © 3 ' Ě JUDr. Frantisek K 11 ř a r a , v. r. Ujł'lfłlrµlµjlů ..4:F3a-ąríu... 'ł-51:'-Lµ T I JJ ůiłůJ §Ě®ZEEÍ-Fä

, . vasHNµ sama v za 5P VWEĚ Whümvm-na as Pra na 4. Ham. HrUÍHIĚEDEU

,f mraawmma sms: HE a..-F'la'nl

Dnalü: 1E.UE.ED1E 05:35 Punat :tranµpfilüh 1ÍŮ Punat stłjnüpllu 1

Jana Hama