NS 31565/2013
!jl . . . _ .. II. 'I

| ||ljllljlłu||łlgllłlj||WHul||łjlllíllm1|FäüM|l< u lu

:I: 1*

. zn. 60 INS 31565ľ20i3 13-36 rozhodnutí VS,

'I

Vladimír Doležal, 03.01.1959 Kustelní 361'24 250 as Čelákovice:mmmnimm

MMMMIMr-mamma..-mhuiüpim11:.: WWW mm'

| IllH||l||l||ł||ł|1||lljl| l|l||IH||||||I|||||||||H|||||ł||||||| ||||ł

*225-5-2ü1ú-3* I III. 60 [NS 3156512013 13-36 rozhodnutí VS, K

anonymizovano Daležalüvá, UaL 12.1961] Kustelní 36124 250 as Čelákovice.mmmuănłm

WMMMEM-mamma-uüphuilüllmmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-vl v. vv vvvl lvlvlv v- v 'vvuuuvnuvvl

60lB-36 rozhodnutí vs, MK, tisková skupina 22802-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.11.2016

2VSPH618_15.docx 2016/05/11 08:31 :49

JUDr. Marešová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66253039, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: MARESOVLUCI706015 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Marešová-JUDr. anonymizovano Marešová, Vodičkova 32, Praha 1, 110 00 ID DS: 7sxybu4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 14:08:37

Marcela Košťálová 25.05.2016 15:28:09

Zprávu vypravil: Doručeno:

25.05.2016 14:08:36 25.05.2016 14:08:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 15:28:09 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.06.2016 09:34 Kontrolu provedl:

26.05.2016 02:01

Apostolovová Daniela

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvlvvl-I v! lv lvv-'vv-v vv! vvvvllvv

60lB-36 rozhodnutí vs, MK, tisková skupina 22802-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.11.2016

2VSPH618_15.docx 2016/05/11 08:31:49 Mgr. Pražáková Ludmila, IČ: 61483681, advokát, ID: PRAŽÁKO 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Ludmila Pražáková-Pražáková Ludmila, Mgr., Matoušova 515/12, 15000 Praha 5, CZ ID DS: hkygja4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 14:08:41 25.05.2016 14:08:42

Marcela Košťálová 26.05.2016 11:52:27

Zprávu vypravil: Doručeno:

25.05.2016 14:08:41 25.05.2016 14:08:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 11:52:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.06.2016 09:34 Kontrolu provedl:

27.05.2016 00:37

Apostolovová DanielaSpisová značka:601Identifikace dotazu:22802-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 10:01 Kontrolu provedl: Košťálová Marcela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Marešová anonymizovano , nar. TYPľins. ID:MAREŠOVLUCI7060 anonymizovano , IČ: 66253039, Správce obch.náz. insolvenční správce, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:7sxybu4 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Marešová, firma: anonymizovano Marešová-Insolvenční správce IČ: 66253039

Adresa: Slavíčkova /375, 50003 Hradec Králové, CZ anonymizovano

Adresát:Mbr. Pražáková Ludmila, IČ: TYPľadvokát IDzPRAŽÁKO 1 61483681, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:hkygja4 Stav DS Přístupná Název DS Ludmila Pražáková, firma: Mgr. Ludmila Pražáková, advokátka, ev.č. 8067 IČ: 61483681

Adresa: Matoušova 12/515, 15000 Praha, CZ

nar. 23.10.1951nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Doležal Vladimír, nar. 73% fyzická IDzDOLEŽALVLAD080159 1 08.01.1959, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Doležal, Vladimír, 08.01.1959

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzDoležalová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzDOLEŽALVĚRA041260 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Doležalová, V anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R