NS 30350/2014


WWW Krajský seud v üsiravě BMI E mi M Havlíčkeve nábřeží 34 u" mm' liší 723 Hi üstrava [Human] nimi dnem l __ mmmnrlmmmu E2955 pul

.II-ri x mi guljumllnännmug wii _l|| li !u

37 [NS 3ü35üfłülil EZZ-usneseni e puveleni v 'jimi-L3r

1

Ing. Filip Resner

793 95 Městu Albrechtice-Žánr 15

line..

v mil-H l

Madmämhlm i

[pkmhlułamde-u

:mi ...I-'Il .-_

_-'| i

?L

3" i;

.::i

53-313*

.1.

. ł. II-:':_ ii-" '_: 1 '.'.p~ _. ' .117-Il'lrdJlł-'-

.-.Iu!'-

-.I . i' uzd-

ÍiiltEi: Krajský send v Detravě

Havlíčkeve nábřeží 34 72381 üstrava

152955 i

'nm II.u: [ADDWÍEH Rum . l I || ili un mi m lllljłlljlłlilłüiłilllýlälü Mimi" 1m

ů E 9' 37 [NS SŮSSWZŮIISI Ellaueneseni u puvbleui 'I.| _ '.řjimlqv,IIng. Darja Rusnermłá

793 95 Městu Albrechtice-Žár'y 15

:-.._ I l II'I-.II elf'-' -. ."e..l 55.1..-

:_r l' Irlă'. 'l

dne. ' Dľmtułesďreütnehjímtlłü. tpíssmmsílnbíenaapflprmmł' , 'l i mmummmmmwlidmi*: I mal-.vamilluípwm eeeeeeeeemeeeeeue-'5"' '-

'il-I'.. *ma-1;

I'.I:'."

.-I.. .ąllr .I a-.luxe-"15 H II.. . EDlilaien-iaäslíka (esemme "-"ľ I: dnem. ....... th--.-u Fmtełesl Him-.it :ăsílin-eaeeadeee. byla '--. :IČ-.i Ll-I'ÉÍŽ si*:

__ _ __.. ._ :._ r-|_ __-ll _-'.-. . .'łx. _ ._ . e-_-_ _... 51;.. _.I_. r II'_ '-l. .I r '-_ _ .::i ..l _ r l '..' H".

adresátemuí dnej-. I !MMIFFÉÍIHH

_-l l. _a 1. J 'ł ł . .

'ia-'1. ' e' *-.-' ve. LJ.;

'. .-I~'. I

;_ 728 El üstravaa i h' h' JL J-.. a k x'lwłmääthM í

I I. 'I lhç-..x 'r

-':- Jíaíeuetítituäsllivdns :šíří-11:, ' ' ' :E

. . g ee; Krajský send v üstravě

Havlíčkova nábřeží 34 szsss ł_ _ i' II fall; EI. f:

UĚEHHADGULASTHIEH susnu

Typ l.'La-.l l--I'

. '51:55-É"

ir

m1" mnm 1m WL

'5 qumłlgumn

5 nm mnm!

1 ů

."|-i' .l [NS 3035W2014 EIZ-usnesení n pnvnlení výjimky

_ a.

Marie üršnlíknvá l Družstevní 19571'13 T33 [i] Karviná-Mižernv s.

MFN

_'|.|_

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-v Iuvvlvvlv v-lvv lvvv -vvl vvvvvlvvvl lv

37lB22-usnesení o povolení výjimky, tisková skupina 62955-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

13/5 Mgr. Fuchsig anonymizovano , anonymizovano , IČ: 76510280, ins. správce, ID: FUCHSIGMART721120 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Fuchsig-Mgr. anonymizovano Fuchsig, Hlavní 25, Otice, 747 81

ID DS: tq8xz9w

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.201612:33:38 13.05.201612:33:39

Soňa Hanáková 13.05.201613:17:12

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.201612:33:38 13.05.201612:33:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 13:17:12 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 09:42 Kontrolu provedl:

14.05.2016 01 :48

Mikulášková Anežka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- v--Ilvvl vv lvl

37l

B22-usnesení o povolení výjimky, tisková skupina 62955-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

13/5 československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, právnická, ID: ČESKOSLOV00001350 9

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 8quk3s

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.201612:33:35

Soňa Hanáková 16.05.2016 04:10:31

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.05.201612:33:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 04:10:31 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 09:41 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

17.05.2016 00:36Spisová značka:37IIdentifikace dotazuz62955-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 11:28 Kontrolu provedląiHanáková Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Fuchsig anonymizovano , nar. TYPľins. IDzFUCHSIGMART7211 anonymizovano , IC: 76510280, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:tq8xz9w Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Fuchsig, firma: anonymizovano Fuchsig-Insolvenční správce 1Č: 76510280

Adresa: Hlavní /25, 74781 Otice, CZ anonymizovano

Adresátzčeskoslovenská obchodní banka, TYPľprávnická ID:ČESKOSLOV00001350 9 a. s., IČ: 00001350, právnická Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:8quk3s Stav DS Přístupná

Název DS firma: Československá obchodní banka, a. s. 1Č: 00001350 Adresa: Radlická 150/333, 15000 Praha 5, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:3 adresátů

Adresátzľng. Rosner Filip, nar. T31 podnikajíc 1D:ROSNER F1L1180176 1 18.01.1976, IČ: 64622321, í Fo podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Rosner, Filip, 18.01.1976, 64622321 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Adresátzľng. Rosnerová Darja, nar. T31 podnikajíc IDzROSNERODARJ310878 1 31.08.1978, IČ: 73888036, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Rosnerová, Darja, 31.08.1978, 73888036 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Adresát:0ršulíková Marie, fyzická 73% fyzická 1D:0RŠULÍKMAR1 1 Hledáno v DS:typ: FO, Oršulíková, Marie Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

M vyhotov usnesení o povolení výjimky pro M.Oršu|íkové (viz email) -zveřejní v IR -doručit: dlužníkům č. 1 a č.2 (obálka typ III.) IS do DS Marie vOršulíková /do DS-nebo obálka typ |||./ v.č.1 Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. kal. PM

13.5.2016 Mgr Stošek

AS IVOZaU