NS 29940/2015


m ||| ||||I||I|||||H||Il|||l|lllllll| mm m Hm RR0241357542U MI'ESĚÍ: S = ah 4-:: .-WZ LBS1._ 1.5.: FRÉM; uupunu numu 1m 'm Praha s 'a'--' HEUKLÁD-F' k _._u_ 12D m:: MSPH 91 [NS 299401'2015A-16 4 VSPH GZIIZÚIű-A-IB (91K.)--WI ..u SílatEI:MěSÍ5ký suud v Praze íiÍ'ÍÍÍÍTÍÍÍÍÍÍ'ÍÍÍT Sm Důmidrtmuehrlmmm 11" [H] Praha 2 . Hmmm Hmm dn dum UČEHHA nummlcu numu ułhanésthnnky I MAT 'Hp III. dne ......... WHHHWH. JIIHIIIIIIIIIIIIHH|I||I|||I||IIM|IIMIIII łůidă-ł-Iüli-l' |' I-I 91 !NS 1994üü015-A46 4 USPH Úln-A-IS (91K) ?F7 "---Mirgü i 1 !"J' L '-b' v mu -HH "-Id JmfnnłpłiłmenrwdiuH-:jumw E: ' ' * maximumth I i .-.::.:.::.:.-.:.-.:ăMúäis.a;.ä;.;;.;g.a.a;.1umamu±iüµnhh. .................... .. ' .. I 4 m lt IT' 1 mi" e . i j mimmmillupłm

III' I "5. .ř *HHIIrH-H-HIlI-Id '* .. _-ł Půdpµµµfdhl] hi_---TYP III.Typ III.-Domłooäníjiných písemnosti (§-50 odot. 1, 2 o. s. řJ

Prohláąení domłujicího orgánu:D Přijeli :ooillqur [píoomnostü bylo ooopřono dno

Jméno o přilmonf osoby, HEł'ä Iăsilko (písem nost] ooopřořo přijmoutü následořth ooopřoní přijetí ::piliny łpísomnosti] l:on poskytnuto poufonl' ústně-předáním píoomného poučení.

üdopřoní přijetí Iäí- kłlµ [písemnosti] bylo odíwodněno v ho: oooooní důvodu.D H řádnémo dodání :áoilko [písemnostł] nebylo pookytnuta noohytná soofinnost dnoJméno o pfµjrnoní osoby. která nepookytlo niz-:hymnu ooołłnnost k dodání :äsilky [písomnostlłEI náslodcíth nopo5kytnotí neobytné soočinnostł loon poskymoto pnočoní ústně-přodänµm 'l' _I pisomného poučení. í FM# m ME . r' ?i u ,r Hoposkytnutfnooootné součinnosti spoiioolov na ?36 aa-h 'ac"Ewµµednut o. ŮdSIĚhÚyEI SČ 4..

na . ""Hur uvedeno adrese nemám); "dl '553 EÚÚSIHIBČHÉ jiný důvod

'i

Jiný důo ANG od häjąo müänü měřit

E Protoľe :äsłlkotpísomnos :Ino o ołné of łltďosohränky,orotísosoodu o této okotołnostl bylo .f nebylo moľno Ionoohot písemné oonämoni v rnisoě ooro fonl.U Iăsilla [pkmnoot] byla olołena do schránky a: tím domłono dne

Datum u) fr

Jméno a přümoní domłovotolo

1/ 0m; f/±ao ač podpis dorufoootelo

-_-u-_ Domu-1mm mmII 'Sdłliiíriüłü-I'

H 9] !NS 2994012015-A-16 4 1WSPH DIG-A43 (91K)Adoła Mirguooá nar. 1931

©tefánikova 320142

150 00 Praha 5-Arbaaovo náměstí'nn .

IMWHMM Im

Spisová značkaz9lµIdentifikace dotazuz46545-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.05.2016 10:12 Kontrolu provedl: Černínská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzMirgová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzMIRGOVÁADEL021181 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Mirgová, Ad anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RSpisová značkaz9lµIdentifikace dotazu:54815-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 10:55 Kontrolu provedl: Černínská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjiątbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzMirgová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzMIRGOVÁADEL021181 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Mirgová, Ad anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R