NS 29155/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v. vuv .uv vvll lv lvl vv-v v "vvvvlvvvv

37lA32-rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 59025-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 621-2016.doc 2016/05/12 15:04:05 Mgr. Kubica Radim, podnikající F0, ID: KUBICA JAN 8 Typ DS: PFO_INSSPR

Radim Kubica-Mgr. Radim Kubica, O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, 738 01 ID DS: hhzx7my

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 15:29:03

Soňa Hanáková 31.05.2016 07:04:10

Zprávu vypravil:

Doručeno:

30.05.2016 15:29:03 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 15:29:03 31.05.2016 07:04:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 07:23 Kontrolu provedl:

01.06.2016 00:37

Mikulášková Anežka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

-vvll ÚIV-v VUV-v lvvl lvvvv-v lv .vv lvvvv

37lA32-rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 59025-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 621-2016.doc 2016/05/12 15:04:05 CHEYER WEST s.r.o., IČ: 24162434, právnická, ID: CHEYER WE24162434 1

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

CHEYER WEST s.r.o., Ukrajinská 728/2, 10100 Praha 10, CZ

ID DS: 9pe5xzi

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 15:29:09

Soňa Hanáková 09.06.2016 15:29:09

Zprávu vypravil:

Doručeno fikcí:

30.05.2016 15:29:09 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 15:29:09 09.06.2016 15:29:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

14.06.2016 09:51 Kontrolu provedl: Mikulášková Anežka

10.06.2016 00:02K0NEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-vl v-vvl vv. v Iv-vl vvv u lv lv'

37lA32-rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 59025-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 621-2016.doc 2016/05/12 15:04:05 PALLIUM s.r.o., IČ: 25387651, právnická, ID: PALLIUM 825387651 1

Typ DS: PO Číslo věřitele: 2

PALLIUM s.r.o., Jiráskovo náměstí 121/8, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: vd8tzyc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 15:29:05

Soňa Hanáková 30.05.2016 15:30:11

Zprávu vypravil: Doručeno:

30.05.2016 15:29:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 15:30:11 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 07:24 Kontrolu provedl:

31.05.2016 02:11

Mikulášková AnežkaDoručenka

DO VLASTNÍCH RUKOU předáno u soudu (§ 45 odst. l, § Sůf odst. 3 o.s.ř.)

Soud, který písemnost předal k doručení: Krajský soud v Ústravě, Havlíčkovo náhř. 34

Spisová značka: 37 [NS ZQISSIIUIS-MZ

Adresát: Kraj ské statni zastupitelství 'r łI.'Jistra1rě Mgr. Naděžda Dadam

WC' ?WWW/f

Odlišná osoba, která zásílku převzala: Vztah přebírajíeí osoby k adresátoví:

Totoiuost ověřena a 0P

Adresa doručení:

Písemnost předána dne:

Doručujíeí orgán: soudní doruřoratei Krajského soudu v 'Ostravě

Doručovana písemnost : usnesení VS

Adresa, na kterou měla být písemnost doručena:

Krajský soud v Ústravě, Havlíčkovo náhf. 34

'l' r l I _--.1 KrulSke Síüíľll :astor-'ek-:hw Ji? íPotvrzuji převzetí písemnosti (podp'is):'Bašta: 23-us-2016 _ Či.: ............. ..Přa'l.;. ......... ..

_I'___ _-

f

' ' d 'h ' a: Otísk ure Ill oraEÍAJSEV ĚOUE

::'22 i . :'*í-l'ľ' EVA

.r Podpis doručovatele: mw,f lu m l l

IWillIll/Illlllll um

55 :areas: Soud: H5 05tra0a

0osle: 23.00.3010 00:00 Pocet stranrprileh: 1!

Pocet stejnopisu: