NS 28360/2014


WIIIIIIHIIHIIMIllIIIIIIMHl

RRETMZBESM U

DGPŮIIU i HEUKIJL I

652

E l

WW Dľhłlhłplmnmlbm .. dne .................... i v ......... .. D !ruminant nam mnm.Gesküslavenské armády '215

KRAJSKÝ SOUD ší Čas T h 215. 5 .M ?măä'äăäššgšägmä *W u

ůdresát:

HUKOU .::a 15.06.15 eslłatel:

Krajský soud v Hrach Králová Československá armády 215 m na Hradec Králováłllľiłmnmü Hlnhnl lh du 1 umu minn u ummmlcunumu KLMTyp m.

int! IIIIIIII ll-l-l-I-I-I-I-I-I-H--I ł llllll !IIMMMMMMMMW

RSI-IK 42 IMS EESBDIEDH-usn. 'US PHE-7 přithp.-15.DE.1BHmaümmíwvąqd. ..lllllllll III llllllllllllll !l 1 1 H I l I I l l i I k l I I ł l I I H I I ll. i I i I l I l i l i I 'I |||||| I! iiiiii Il lllllllllll ł. l II IIIIIIIIIII i.-I llll i' l ł l H ł l ľ-HHHH I'I l I H l 1 i h-II'-..llll .... Il łnl'* li' I'll

...u-I iiiiiiii ' 'üu ł.

-F'H im HWEC-I i? HEFI'ELIł-/ř' 4% i ..'I .r . ŠFQÉ 1-_ T 10046.61: 4-u5'n ' i: "\ a !of W lhlłilnenl il pnułlm': Fndadpošta. WMRRHIMSSD'IH limit

Dnl'ežal anonymizovano . nar. 1975

U Jordánu 251. 503 03 Hnłnhlaw

HSHK 42 m5 ::Human ~ usn. vs Pau-ir .2mm . 15.05.15

MMMWMkW: WW WW*

HSHK 42 !HE ?WWW 4-nan. VS PSE-'I p:|'H1-I.ap-i 15.05.15

El hmm mhyl při dndhänízäsllły (WII !nudu :um :55mm [přsenmstlsmdu mmmmmamhyi WWE přijmout. a pmmłeüsllku [płmnnnstł Ehle matiné !dni du vaší dnmmmi nebule váml Mimi ubránit?, 'Hmi' se udeslłajítňnmududne . MWWHWHMMM WHWHW lampa

Půemuuämüemumwmdmmhudinäm wasmmwmmwwm.

D Fatal' jm plumnm mi. ohni-I DHIIIÚWM pnilrluuut :uułlnnnit tim i Hinimu mnm hub-..hmmm

WWE-*Man m I [mm WapłWW

L L l I-L L a I l i q I l l I iI-lłl .iq-II-1.-

F'NJHDEEHHH

u... u...._....-.u

Ama:

' II-I-.uul.....,

SlüZ-SU-ng

.Imu .

III.-Dumřwänijiních písemnosti (š 5U mlst. 1. 2 u. s. ř.)Hmmm:-auqnslü ü15üü annwux ::Juqu n unüs ausrvauPrahlášenidumłujidhu urgănu: Á AH? s ü HAMÉ ,FU ' Humteüsllku [písem s n m til: dnschränlcy.mcíse mudu D ł'řijetí :ásiiky [Mamma] byla udepłenu úne. ăi KE gu těm skuteinusltirbyhf nebylo možné zanechat plaemné nmämení v místě dnmłení.Jména a přijmení usnby. hurá zásilku ípísemnnsü udeprela přijth

ü náileddrh ndepfenl přijetí :äsilhr [písemnosti] byla paskan mučení ústně-předáním písemném mučení.

üde ření I'ijetí :äslłlqr !písemnustił byla udüwdněnn i l -bei uveuľeni důvodu. mnm i Man' n PIŠI Jména a přijmení üumtuvateie

El u. řádněmu dudäni :äslllw Eplsemnmm nebyla paskytnuta nazhytnä suuůnnust dna

gäiľnă'ärrjmmr asahy. mi ncpnskyrla nubnnnu součinnnst k U'ÉÉÍI'IÍ :ăsíłłw

a nhhdďch mi***

[tl-:UH HE' F Hmmm .Danča-m: ehm! IEUEI'HHMH !JMD Hmmm Pam: l !i l wwane EW' usmě ' PMÉHÍHJÍI 'ř *I E ' . I

WM:: masrüpümafn [r III I' l-

I.

1

I' l h-itu-1... _ .'\. "-I... . . I I lip-'ł' ľe.-5 l u--El Iisllla [píumnnst] lada Haima dn :dlľinh' :tim dumłena dn:

"i :_' 13mm.KBHH 42 IMS !EWH-uon. US PSE# loI.oo.-15.05.15 resät

MUDr. Koubková Mario. nor. 1549 Robot*: 1554 547131 Náohoo

IMMMlĚ-hm

a WMMMIMI .r-l- hmmm

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ilvvvvvlv v-vv llvvlv 'v' l v-vl-lvvvuvlvl

42lusn. VS P38-7 přih|.sp., tisková skupina 36787-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

3 VSPH 157-2016-potvrze 2016/05/13 14:27:31 Mgr. Pláteníková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72536756, ins. správce, ID: MÍKOVÁ MARK835507 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Pláteníková-Mgr. anonymizovano Pláteníková, Dobrovského 13, 17000 Praha 7 ID DS: ut7uvtv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 25.05.2016 15:25:45

Petra Havlíčková 25.05.2016 15:27:59

Zprávu vypravil: Doručeno:

25.05.2016 15:25:44 25.05.2016 15:25:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 15:27:59 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 05:37 Kontrolu provedl: Lenhartová Ivana

26.05.2016 02:19Spisová značka:42IIdentifikace dotazuz36787-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 13:46 Kontrolu provedląlHavlíčková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMgr. Pláteníková anonymizovano , nar. Typľins. ID:MÍKOVÁ MARK8355 anonymizovano , IČ: 72536756, ins. správce správce Údaje O schránce: tyszFo_INSSPR ID DS:ut7uvtv Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Míková, rodné příjmení: Míková, firma: Mgr. anonymizovano Míková -insolvenční správce rč: 72536756

Adresa: Na Příkopě /25, ll000 Praha l, CZanonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzDoležal anonymizovano , anonymizovano , IČ: TST podnikajíc IDzDOLEŽALJAN 150576 l 62716433, podnikající FO í FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Doležal, anonymizovano , l5.05.l976, 627l6433 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR AdresátzMUDr. anonymizovano Marie, nar. T31 fyzická lD:ZOUBKOVMARIleO49 l 21.10.1949, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, anonymizovano , Marie, 2l.l0.l949 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08

vyvěšeno dne 01.06.2016 V 09:45 hod. Petra Havlíčková sňato dne 10.06.2016

Oznámení pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 50 odst. 2 0.s.ř.

Adresát- anonymizovano Doležal

Adresa, na níž má být písemnost doručena-U J ordánu 281, 503 03 Holohlavy

Soud, který písemnost odevzdal k doručení Ivíraj ský soud V Hradci Králové Ceskoslovenské armády 218 502 08 Hradec Králové

Doručovaná písemnost: KSHK 42 I-P38-7

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do vaší domovní nebo jiné vám užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu dne 30.05.2016.

Soud písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout u soudu od 7: 00 hodin do 15: 00 hodin v č. dv. 130/ II. patro v budově Kraj ského soudu v Hradci Králové, Ceskoslovenské armády 218, 502 08 Hradec Králové.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení soudního doručovatele: Petra Havlíčková

Datum: Podpis soudního doručovatele: Petra Havlíčková, v.r. l. června 2016

KSHK 42 I3 VSPH 157/ 2016-P38-7 l

USNESENI

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., V insolvenční Věci dlužníka anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem U Jordánu 281, 503 03 Holohlavy, o odvolání Věřitelky MUDr. Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostelecká 1130, 547 01 Náchod, adresa pro doručování: Raisova 1554, 547 01 Náchod, proti usnesení Krajského soudu V Hradci Králové č.j. KSHK 42 I-P38-2 ze dne 22. prosince 2015 takto:

Usnesení Krajského soudu VHradci Králové č.j. KSHK 42 INS

28360/2014-P38-2 ze dne 22. prosince 2015 se p o t V r z uj e .

Odůvodněnh

Napadeným usnesením Krajský soud VHradci Králové odmítl přihlášku pohledávky P38 Věřitelky MUDr. Marie anonymizovano (dále jen Věřitelka ) ve Výši 119.000,-Kč a vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitelky V insolvenčním řízení končí.

Vodůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 42 I-A-9 ze dne 31. 10. 2014 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka, ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Markétu Míkovou a vyzval věřitele dlužníka, kteří dosud své pohledávky nepřihlásili, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku na předepsaném formuláři s poučením podle § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-IZ ). Rozhodnutí o úpadku bylo Vinsolvenčním rejstříku zveřejněno dne 31. 10. 2014, lhůta kpodání přihlášek tak uplynula dne 31. 12. 2014. Protože Věřitelka uplatnila svůj nárok dne 18. 12. 2015, insolvenční soud, cituje § 185 IZ, dospěl k závěru, že Věřitelka podala přihlášku své pohledávky opožděně a postupem dle § 173 odst. 1 IZ ve spojení s § 185 IZ ji odmítl.

Toto usnesení napadla Věřitelka vzákonem stanovené lhůtě odvoláním, vněmž navrhla jeho zrušení. Uvedla, že dlužník závazek vůči její osobě zřejmě nepřiznal. O insolvenčním řízení dlužníka nebyla soudem ani dlužníkem vyrozuměna. Má pohledávku za dlužníkem ztitulu odsuzujícího rozsudku ze dne 16. 7. 2015, jenž se stal pravomocným dne 8. 8. 2015. Namítá, že ke dni 31. 12. 2014 nebylo trestní řízení ještě skončeno.

Vrchní soud VPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání

3 VSPH 157/2016 předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Vrozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta kpřihlášení pohledávek podle § 136 odst. 3 IZ 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 IZ Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (věta první). Kpřihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se V insolvenčním řízení neuspokojují (Věta druhá). Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemaj etkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli vprůběhu insolvenčního řízení, pokud V trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek V majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána V době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá (Věta třetí).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty kpromlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána ujiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty V insolvenčním řízení není přípustné.

Podle § 185 IZ nastala-li V průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku ainsolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel.

Právní mocí takového rozhodnutl ucast tohoto věřitele V insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Zobsahu spisu plyne, že usnesením č.j.KSHK 42 I-A-9 ze dne 31. 10. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a usnesením č.j. KSHK 42 INS 28360/2014-B-8 ze dne 2. 2. 2015 insolvenční soud povolil jeho řešení oddlužením a usnesením č.j. KSHK 42 I-B-9 ze dne 25. 5. 2015 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkové kalendáře, které zrušil usnesením č.j. KSHK 42 INS 28360/2014-B-16 ze dne 21. 10. 2015 a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Vusnesení o úpadku byli Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzvání, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením o formálních náležitostech přihlášky a následcích, nebude-li přihláška podána ve stanovené lhůtě; rozhodnutí bylo zveřejněno V insolvenčním rejstříku dne 31. 10. 2014, lhůta 2 měsíců počala běžet dnem následujícím, tj. dne 1. 11. 2014 a uplynula dne 31. 12. 2014.

Protože přihláška pohledávky Věřitelky ve výši 119.000,-Kč s datem

3 VSPH 157/2016

16. 12. 2015, byla insolvenčnímu soudu doručena poštou dne 18. 12. 2015, insolvenční soud nepochybil, když jí podle § 185 IZ jako opožděnou odmítl, neboť Věřitelka zaslala přihlášku do insolvenčního řízení po uplynutí lhůty stanovené kuplatnění pohledávek. Insolvenční soud proto správně dospěl kzávěru, že k přihlášce pohledávky Věřitelky nelze přihlížet a správně vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitelky V řízení končí.

V případě pohledávky Věřitelky se jedná o finanční prostředky, které Věřitelka dlužníkovi vyplatila V roce 2013. O této pohledávce bylo vedeno trestní řízení zahájené dne 26. 6. 2015 a skončené vydáním trestního příkazu Okresním soudem VNáchodě sp. zn. 11 T 150/2015 ze dne 16. 7. 2015, jímž byl dlužník uznán vinným. Z obsahu trestního příkazu se nepodává, že by V trestním řízení dlužníka byl zajištěn majetek V jeho majetkové podstatě tak, aby Věřitelka mohla svou pohledávku přihlásit kdykoliv vprůběhu insolvenčního řízení. Přestože pravomocně bylo o pohledávce Věřitelky rozhodnuto až V průběhu insolvenčního řízení (trestní příkaz nabyl právní moci dne 8. 8. 2015), Věřitelce nic nebránilo V tom, aby svou pohledávku Vinsolvenčním řízení dlužníka přihlásila, aniž by musela vyčkat rozhodnutí o ní V trestním řízení.

Protože nejde o žádnou z pohledávek, které se V insolvenčním řízení považují za přihlášené ze zákona, jde o pohledávku, která V tomto řízení může být uspokojena pouze, pokud ji Věřitelka řádně a Včas-postupem dle § 173 a násl. IZ-přihlásila. To Však Věřitelka-vedena zřejmě nesprávným názorem o tom, že ji může přihlásit toliko jako vykonatelnou pohledávku-neučinila.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje Všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu idalších písemnostech obsažených V insolvenčním spisu. Se zřetelem ktomu zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) zveřejněním V insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyhláškou dle § 71 odst. 1 IZ, přičemž účinky doručení nastávají Vždy zveřejněním písemnosti Vinsolvenčním rejstříku (§71 odst. 2 IZ). Uvedené platí, ikdyž písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem V insolvenčním řízení ovšem-jak již výše řečeno-nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění Vinsolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli ažvprůběhu lhůty stanovené vrozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu kpodání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, atoi kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu kpodávání přihlášek (§ 110 odst. 1, §173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ zveřejněním vyhlášky. Vdaném případě byla vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení (A-2), již soud dle § 110 odst. 2 IZ spojil s výzvou kpodávání přihlášek věřitelů, zveřejněna Vinsolvenčním rejstříku dne 20. 10. 2014. Zvlášť insolvenční soud vyhlášku doručuje jen stávajícím účastníkům řízení, známým Věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm

3 VSPH 157/2016 nebo sídlem V některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, avyrozumí o ní orgány a instituce uvedené V § 102 IZ. Obdobně irozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu iVěřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním Věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené V§ 139 IZ. Mezi tyto osoby Však Věřitelka nepatří, a proto jí rozhodnutí o úpadku, stejně jako vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení, nebyly zvlášť doručovány.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání Věřitelky důvodným, a napadené usnesení proto podle § 219 o.s.ř. z důvodu jeho Věcné správnosti potvrdil.

P 0 u č e ní : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která V rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. května 2016

JUDr. Jindřich H a V10 V e c , V. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: M andáková