NS 2748/2008
Číslo jednací: 155Cm 10x2009-93 (KSPL 54ms 274312003)

ČESKÁ REPUBLIKA r ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem J UDr. Milošem Benetkou ve věci žalobce: Pavel O n d r á ě e k , nar. 25.9.1975, bytem Novobranská SOHO, 602 00 Brno, žalobce zastoupen Mgr. Leonou Žákovou, advokátkou se sídlem Panská 12;*14, 602 00 Brno, proti žalovaněmu: JUDr. Jan Š p e I i n a , Lábkova 19, 318 06 Plzeň jakožto insolvenční správce dlužníka Liberecký Energomont s.r.o. se sídlem Plzeň, Na Roudné 437/31, IČ 26356821, žalovaný zastoupen JUDr. Karlem Uhlířem, advokátem se sídlem Husova 13, 301 00 Plzeň (dříve na straně žalovaněho: lng. Viktor Liška, dřívější správce dlužníka Liberecký Energomont s.r.o), o urěení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, takto:

I. Návrh žalobee,I kterým se domáhá rozsudku soudu, jímž by bylo určeno,l že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení na majetek dlužníka Liberecký Energomont s.r.o. je dána po právu v celkově výší Kč 50.951.582,46, s e z a m í t á.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaněmu insolvenčnímu správci na náhradě nákladů řízení Kč 9.900,--spolu s 20% daní z přidané hodnoty, a to do tří dnů od právní moci rozsudku krukám zástupce žalovaného, jímž je JUDr. Karel Uhlíř, advokát se sídlem v Plzni, Husova 13.

Odůvodněnh

Žalobce se na soud obrátil návrhem ze dne 24.6.2009, jimž se-po upřesnění žalobního petitu při jednání před soudem dne 8.1.2010-' domáhal rozsudku soudu o urěení pravosti své lhl'l-h-l'l II-ř '-1'"' łl-'II-J rivi-I'UÍEUUU! pohledávky v celkové výši Kč 50.951.582,46, kterou přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, jehož je žalobce insolvenčním správcem.

Svůj návrh odůvodnil v žalobě a při jednání před soudem-a to s odkazem na přihlášku pohledávky-jednak tím, že žalovaná pohledávka sestává z dílčích pohledávek ve výši Kč 2.486.750,69, Kč 47.908.488,76 a Kč 556.343,01.

Podle odůvodnění návrhu žalobce nabyl tyto pohledávky za dlužníkem na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 4.3.2004 uzavřené s postupitelem Ing. Richardem Rusňákem. Pohledávky postupitele postoupené předmětnou smlouvou o postoupení pohledávek vznikly na základě smluv o půjčkách uzavřených mezi Ing. Richardem Rusňákem jakožto věřitelem a Libereckým Energomontem sro. coby dlužníkem dne 25.4.2003, dne 20.6.2003 a dne 29.7.2003. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 17.4.2009 insolvenční Správce dlužníka popřel přihlášené pohledávky co do pravosti.

Ve vyrozumění o popření pohledávek ze dne 23.5.2009 správce odůvodnil popření pohledávek mj. tím, že :

-nebyl prokázán vznik závazku, nebot' prostředky nebyly předány dlužníku v hotovosti, resp. nebny převedeny na účet dlužníka, pročež závazkový vztah z půjčky nemohl vzniknout,

-nebyl doložen předchozí souhlas valné hromady dlužníka s půjčkou na částku Kč 2.000.000; podle smlouvy o půjčce ze dne 25.4.2003 postupem podle § 196a obchodního zákoníku, je tak dána též neplatnost smlouvy o půjčce ze dne 25.4.2003,

-u půjček podle smluv z dat 20.6.2003 a 29.7.2003 byla sjednána smluvní pokuta nad rámec podmínek schválených valnou hromadou ze dne 18.3.2003, resp. ze dne 28.7.2003,

-sjednaná smluvní pokuta není obvyklá vobchodním styku podle § 196a obchodního zákoníku,

-smlouva o postoupení pohledávky ze dne 4.3.2004 je neplatná, nebot nebyla podepsána původním věřitelem, nýbrž zástupcem, a tato skutečnost není ze smlouvy patrna, zástupce není ve smlouvě o postoupení pohledávky nijak označen,

-podle smlouvy o postoupení pohledávky nebyla smluvní pokuta předmětem postoupení.

Žalobce spopřením přihlášené pohledávky nesouhlasí. Podle prohlášení Ing. Dany Cupákové, správkyně konkursní podstaty úpadee Energomontáže Liberec a.s. ze dne 23.1.2009 kupní cena části podniku činila Kč 17900000,-a byla zaplacena na účet ůpadce takto :

25.4.2003 2.000.000,-Kč vkládatel Rusnák 24.6.2003 10300000,-Kč vkladetel Rusnák 25.6.2003 4.900.000; Kč 29.7.2003 700.000,-Kč.

Podle pokladní složenky ze dne 25.4.2003 složil Richard Rusňák jménem podniku Liberecký Energomont s.r.o. na účet 13704461f0100 Částku Kč 2.000.000,-. Podle výpisu zúčtu ze dne 14.8.2003 byla zúčtu majitele Rusňák dne 24.6.2006 na vrub účtu thnľb 341W:) ..5. :'řłüJLUUůj

Energomontáže Liberec, a.s. odepsána platba 10300000,-Kč. Podle pokladní složenky Komerční banky, a.s. ze dne 29.7.2003 složil Richard Rusňák jménem podniku Liberecký Energomont s.r.o. na účet 1370446170100 částku 700.000,-Kč.

Ve vztahu k tvrzenému nedoložení předchozího souhlasu valné hromady s uzavřením smlouvy o půjčce na Kč 2.000.000,-odkázal žalobce na to, že v době placení částky 2.000.000,-Kč nebyl Ing. Richard Rusňák společníkem dlužníka a nevztahovalo se na něho ustanovení § 196a obchodního zákoníku.

K otázce rozporu mezi podmínkami schválenými valnou hromadou dlužníka a smlouvami o půjčce odkázal dlužník na vyjádření Ing. Richarda Rusňáka, který se valných hromad zúčastnil a smlouvy o půjčce uzavíral.

Smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 4.3.2004 podepisoval lng. Arnošt Rusňák, jenž žalobci tvrdil, že smlouvu může podepsat. Žalobce neviděl nic špatného na tom, že místo syna jedná jeho otec. Otázka zastoupení lng. Rusňáka při uzavírání smlouvy o postoupení pohledávek byla již řešena Nejvyšším soudem ČR v rozhodnutí o dovolání pod sp. zn. 20Cdo 208072008 v řízení o výkon rozhodnutí oprávněného Ing. Richarda Rusňáka. Nejvyšší soud dovodil, že čtyři dny po tomto úkonu došlo k jeho schválení.

Vzhledem ktomu, že podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 4.3.2004 s postoupenou pohledávkou přechází na pana Pavla Ondráčka i veškeré příslušenství , je žalobce přesvědčen o tom, že na něho přešla i pohledávka na smluvní pokutě.

Žalobci není známo, zdali došlo křádnému schválení smlouvy o půjčce na Kč 2.000.000,-valnou hromadou dlužníka. Zalobce vtomto směru odkázal na rozhodnutí jediného společníka o dodatečném schválení této smlouvy o půjčce ze dne 29.4.2003.

Zalovaný insolvenční správce odmítl žalobcův návrh jako nedůvodný.

Proti tvrzením žalobce o existenci žalované pohledávky a o opodstatněnosti přihlášky této pohledávky do insolvenčního řízení na majetek dlužníka vznesl následující argumenty :

-K doložení dokladů o tom, že půjčky byly skutečně Ing. Richardem Rusňákem dlužníkovi poskytnuty, nedošlo, a to ani k výzvě žalovaného správce žalobci; u žádné ze smluv o půjčkách nebyl žalobcem prokázán vznik závazku dlužníka vrátit ve smlouvách o půjčkách uvedené částky, když tyto nebny dlužníkovi předány v hotovosti a ani nebyly převedeny na jeho účet;

-Smlouva o půjčce ze dne 25.4.2003 je neplatná; ve vztahu ktéto smlouvě nebyl žalobcem doložen předchozí souhlas valné hromady dlužníka postupem podle § 196a obchodního zákoníku;

-Ve smlouvách o půjčkách ze dne 20.6.2003 (na částku Kč 10.300.000,-) a ze dne 29.7.2003 (na částku Kč 450.000,-) byla sjednána smluvní pokuta nad rámec podmínek schválených valnou hromadou a sjednaná výše smluvní pokuty není obvyklá v obchodním styku;

-Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 4.3.2004 nebyla podepsána původním věřitelem, nýbrž zástupcem. U podpisu je uvedena poznámka v.z. Tato skutečnost ovšem není ze smlouvy patrná, zástupce není ve smlouvě o postoupení pohledávky nijak označen. Dle smlouvy o postoupení pohledávky nebyla smluvní pokuta předmětem postoupení;

'kill-JI-l-I' 'nf-I'-I.l'l|Il_II HIFI'UILIUUU!

-Smlouva o půjčce na Kč 2.000.000,-byla uzavřena tři dny před zápisem dlužníka do obchodního rejstříku, nebon však doloženo, že by se k této půjčce dlužník tzv. přihlásil postupem podle § 125 ve spojení s § 64 obchodního zákoníku;

-Ve smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 4.3.2004 je výslovně uvedeno, že podle ní jsou postupovány pohledávky ze smluv o půjčkách, touto smlouvou tak nemohlo dojít k postoupení příp. pohledávek z bezdůvodného obohacení.

Soud přezkoumal tvrzení účastníků řízení a důkazy v řízení provedené, a to jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti.

Zjistil, že návrh žalobce není důvodný, pročež jej tímto rozsudkem zamítl, a to z důvodů, které jsou vysvětleny níže.

-Hi------

K otázce zkoumání důvodnosti návrhu je nutné nejdříve konstatovat, že podle obsahu spisu nelze dovozovat, že by návrh nebyl podán včasně, tj. ve lhůtě podle § 198 odst. 1 zák. č. 18272006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenčního zákona; dále jen IZ ), což nenamítal ani žalovaný.

Podle § 198 odst. 1 IZ platí, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 198 odst. 2 IZ platí, že v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

U návrhu žalobce tak nutno vyjít ze závěru o splnění podmínek podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ

Návrh proto mohl být soudem projednán a rozhodnuto o věci.

-H--Iú-I-

Soud zobsahu písemností provedených kdůkazu a popsaných níže ve spojení s obsahem vyjádření účastníků a obsahem insolvenčního spisu dlužníka zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, které je u Krajského soudu v Plzni vedeno pod sp. zn. 54ľ, přihláškou č. P-6S pohledávku vžalované výši Kč 50.951 .582,46.

Žalobce přihlášku odůvodnil totožné jako návrh a dále odkázal na obsah smluv o půjčce uzavřených mezi lng. Richardem Rusňákem a dlužníkem zároveň soudu předložených

[hůľ'b 34 Il'älů dřřłůí'LUUü) stvrzením, že pohledávky ztěchto smluv na něho byly Ing. Richardem Rusňákem coby postupitelem postoupeny +-rovněž předloženou-smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 4.3.2004.

Ze zápisu ze zvláštního přezkumného jednání ze dne 17.4.2009 a z obsahu seznamu přihlášených pohledávek, jenž je nedílnou součástí tohoto zápisu, vyplývá, že dřívější insolvenční správce dlužníka Ing. Viktor Liška-a rovněž dlužník (iednající jednatelem lng. Václavem Rehořem) _ na přezkumném jednání popřeli žalovanou pohledávku co do pravosti. Důvodem popření pohledávky žalobce bylo to, že nedošlo kdoložení plnění ze smlouvy o půjčce na účet či do pokladny dlužníka.

-------IIII-

Popření žalobcem přihlášené pohledávky je důvodné. Zprovedeného dokazování nevyplývá existence žalované pohledávky.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že povinností soudu je pečlivě přihlížet ke všem skutečnostem vyšlým najevo v rámci dokazování. Provedené důkazy soud hodnotí způsobem obecně formulovaným v ustanovení § 132 občanského soudního řádu. Základem postupu hodnotícího důkazy jsou pravidla logického myšlení. Věrohodnost určitého poznatku získaného provedením konkrétního důkazu, a tedy i jeho význam zhlediska důkazu opodstatněnosti skutkových tvrzení, soud posuzuje též ve srovnání s poznatky vyšlými z provedení všech důkazů zbývajících.

Ve vztahu k níže popsanému zjištěnému skutkovému stavu věci a jejímu hodnocení soud zdůrazňuje, že úspěch žalobce v řízení závisel nejen od prokázání existence tvrzených právních důvodů vzniku pohledávek, které měly být postoupeny na žalobce J UDr. Richardem Rusňákem smlouvou o postoupení ze dne 4.3.2004, tj. smluv o půjčkách, nýbrž zejména od prokázání plnění podle nich, tj. skutečného poskytnutí půjček v tvrzených částkách Ing. Richardem Rusňákem dlužníka, když pouze poskytnutí plnění dlužníku podle smluv o půjčce zakládá existenci pohledávky za dlužníkem.

Pojmovým znakem smlouvy o půjčce, jejíž úpravu obsahuje zák. č. 40: 64 Sb., občanský zákoník (na souzenou věc je nutno jej aplikovat ve znění platném v době uzavření smluv o půjčkách mezi Ing. Richardem Rusňákem a dlužníkem; dále jen ObčZ ) v ustanovenich § 657 an., je její tzv. reálná (tedy nikoliv konsenzuální) povaha. Vznik půjčky předpokládá tak nejen dohodu stran (věřitele a dlužníka), nýbrž též skutečné odevzdání předmětu půjčky (dlužníkovi). Jakmile je smlouva uzavřena, vzniká mezi jejími stranami toliko právní vztah, jehož obsahem jsou práva a povinnosti smlouvou sjednaná. Teprve až odevzdáním věci (v daném případě finančních prostředků) dlužníkovi se tento vztah mezi nimi stává právním vztahem způjčky. Tedy nejen pouhým smluvním ujednáním, ale až předáním předmětu půjčky vzniká dlužníku závazek vrátit věřiteli to, co mu bylo půjčeno, atomu odpovídající právo věřitele požadovat vrácení půjčky, resp. ve vztahu k souzené věci právo uplatnit pohledávku za dlužníkem přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení. Jinými slovy, plnění ze smlouvy o půjčce může věřitel požadovat jen tehdy, jestliže prokázal, že dlužníkovi půjčku skutečně poskytl.

Žalobcův úspěch v řízení závisel tudíž prvořadě od prokázání toho, že jeho právní předchůdce Ing. Richard Rusňák skutečně ze svého majetku poskytl finanční plnění ve výši dohodnuté ve smlouvách o půjčkách nynějšímu dlužníku.

'I'll-ul. a.: 1.!II-I1hul' hr'lurHL-I'UUJ'

Podle obsahu jednotlivých smluv o půjčkách, tj. smluv uzavřených mezi Ing. Richardem Rusňákem coby věřitelem a Libereckým Energomontem s.r.o. jakožto dlužníkem, provedených kdůkazu před soudem, tj. smlouvy ze dne 25.4.2003 ve znění dodatků ze dne 30.7.2003 a 30.8.2003 (o půjčce ve výši Kč 2.000.000,-), smlouvy ze dne 20.6.2003 ve znění dodatku ze dne 1.10.2003 (o půjčce ve výši Kč 10.300.000,-) a smlouvy ze dne 29.7.2003 (o půjčce ve výši Kč 450.000,-) se věřitel výslovně zavázal poskytnuté půjčky uhradit dlužníku způsobem v hotovosti (článek č. III odst. 2 smlouvy ze dne 25.4.2003) a v hotovosti , resp. bezhotovostním převodem (článek III odst. 2 smlouvy ze dne 20.6.2003 a článek III odst. 2 smlouvy ze dne 29.7.2003).

Smlouva o půjčce ze dne 25.4.2003 sice obsahuje ujednání o tom, že věřitel, dlužník i ručitel (jímž byl dle smlouvy Ing. Václav Řehoř) potvrzují a uznávají, že věřitel dlužníkovi při uzavření smlouvy předal a dlužník od něj při uzavření této smlouvy převzal hotovost ve výši Kč 2.000.000,-. Jak však vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku na dlužníka, tato smlouva byla uzavřena v době před vznikem společnosti dlužníka (zapsán do obchodním rejstříku byl dlužník dne 28.4.2003). Tudíž pro to, aby na straně dlužníka vznikl závazek k úhradě poskytnuté půjčky podle této smlouvy, bylo třeba postupem podle § 64 odst. 1 ve spojení s § 125 odst. 1 písm. af zák. č. 513791 Sb., obchodní zákoník (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy, dále jen ObchZ ) schválení smlouvy valnou hromadou společnosti. Existence takového úkonu z provedeného dokazování, a to přes poučení žalobce postupem podle § 1 l8a odst. 3 o.s.ř., nevyplynula. Písemnost označená rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným při výkonu působnosti valné hromady , jež byla soudu předložena při jednání ze strany žalobce, není podepsána, jde toliko o prostý výstup zpočítače , a tudíž listinu nezpůsobilou prokázat dodatečné schválení smlouvy o půjčce dlužníkem. Závěr o dodatečném prokázání schválení smlouvy o půjčce dlužníkem nevyplynul ani z jiných důkazů provedených před soudem. Z provedeného dokazování proto nelze dovozovat vznik závazku na straně dlužníka ze smlouvy o půjčce uzavřené s ing. Richardem Rusňákem dne 25.4.2003.

Z důkazů provedených vřízení dále nevyplynulo, že by půjčky sjednané vdalších smlouvách byly předpokládaným způsobem buďto zaplaceny na účet dlužníka či složeny v hotovosti do jeho pokladny.

Takové důkazy nebyly soudu žalobcem nabídnuty, a to rovněž přes poučení postupem podle § 118a odst. 3 o.s.ř. Soudu bylo předloženo prohlášení Ing. Dany Cupákové, správkyně konkursní podstaty společnosti Energomontáže Liberec a. s. ze dne 23.1.2009 krom jiného o tom, že kupní cena části podniku Energomontáže Liberec a.s. činila Kč 17900000,-Kč, a dále že byla zaplacena mj. úhradou částek Kč 2.000.000,-dne 25.4.2003 a dne 24.6.2003 vkladatelem Rusňákem , dále platbou ze dne 25.6.2003 ve výši Kč 4.900.000,-a platbou ze dne 29.7.2003 ve výši Kč 700.000,-. Dále zdůkazu pokladní složenkou ze dne 25.4.2003 vyplývá, že Richard Rusňák složil jménem podniku Liberecký Energomont s.r.o. na účet 1370446170100 částku Kč 2.000.000,-. Podle yýpisu z účtu opatřeného datem 14.8.2003 byla z účtu majitele Rusňák dne 24.6.2006 na vrub účtu Energomontáže Liberec, a.s. odepsána platba 10300000,-Kč. Podle pokladní složenky Komerční banky, a.s. opatřené datem 29.7.2003 složil Richard Rusňák jménem podniku Liberecký Energomont na účet 1370446170100 částku 700.000,-Kč.

Z obsahu těchto důkazů sice vyplývá realizace plateb na účet 1370446170100 Ing. Richardem Rusňákem. Nelze z nich však s jistotou dovozovat, že tyto platby představují

'LhůľLa .JH-IHD LIHGILUUGJ právě plnění úhrad půjček podle shora označených smluv o půjčkách mezi Ing. Rusňákem a dlužníkem Liberecký Energomont s.r.o.

Tyto smlouvy počitaly, jak shora již zdůrazněno, s ohradou půjček v hotovosti dlužníku či bezhotovostně na dlužníkúv účet. S platbou jiným způsobem (plněním třetí osobě za dlužníka) smlouvy nepočítaly. Závěr o tom, že složením (úhradou) prostředků Richardem Rusňákem podle shora popsaných písemností na jiný účet nežli účet dlužníka Liberecký Energomont s.r.o. došlo kplnění ze smluv o půjčkách, nelze z logiky tudíž věci učinit. Těmito písemnostmi tak nebylo prokázáno plnění ze strany věřitele podle smluv o půjčkách z dat 20.6. a 29.7.2003.

Závěr o prokázání takového plnění nevyplynul ani z jiných důkazů provedených před soudem.

Za popsané důkazní situace, když v řízení nebyla prokázána existence pohledávek lng. Richarda Rusňáka za dlužníkem, které měly být postoupeny na žalobce, se soud již problematikou zastoupení lng. Richarda Rusňáka při uzavírání smlouvy o postoupení ze dne 4.3.2004 nezabýval. Tato otázka-za dané důkazní situace-zůstává bez významu pro rozhodnutí o věci.

Bez významu pro rozhodnutí o věci jsou za popsané důkazní situace též další důkazy provedené v řízení, např. zápisy z jednání mimořádné valné hromady dlužníka ze dne 18.6. a 20.7.2003 obsahující schválení poskytnutí půjček Ing. Richardem Rusňákem společnosti ve výši Kč 10300000,-a Kč 450.000,-a přípis dlužníka Ing. Daně Cupákové o schválení uzavření smlouvy o prodeji části podniku úpadce Energomontáže Liberec a.s. opatřený datem 29.4.2003 (bez osoby j ednající za dlužníka). Bez významu pro rozhodnutí o věci jsou rovněž další tvrzení účastníků, např. tvrzení žalobce o tom, že sjednaná smluvní pokuta podle smluv o půjčkách z dat 20.6. a 29.7.2003 není obvyklá v obchodním styku, že nebyla předmětem postoupení podle smlouvy o postoupení pohledávek a další tvrzení. Hodnocením těchto dalších skutkových tvrzení účastníků a dalších písemností se soud v rámci posuzování důvodnosti žaloby proto rovněž nezabýval.

Žalobce tak v řízení neprokázal existenci pohledávek za dlužníkem, které mu měly být postoupeny smlouvou o postoupení ze dne 4.3.2004, neprokázal tak důvodnost přihlášky své pohledávky do insolvenčního řízení na majetek dlužníka. Z těchto důvodů soud rozhodl o zamítnutí jeho žaloby.

S ohledem na výsledek řízení, když žalovaný správce měl v řízení úspěch, přiznal mu soud dále postupem podle § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení.

Náklady řízení na straně žalovaného představují náklady právního zastoupení žalovaného. Sestávají zodměny zástupce žalovaného ve výši Kč 9.000,-(§ 8 vyhl. č. 48472000 Sb. v platném znění) a tři paušálních částek po Kč 300,-(ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 ve spojení sustanoveními § 11 odst. l písm. a7, d7 a g7 vyhl. č. 177796 Sb. v platném znění) spolu s daní z přidané hodnoty.

'kill-..FI I-..i' ..J-I' II1LJ' LIÍ'TUÍQUUUJ

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 24.11.2010

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce Za Správnos : Františzka f