NS 25623/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

I-vv Ivvvl vvllv lI-v vlva v-vvllvllvlv

77l-A-155 Rozhodnutí VS lh.5/6, tisková skupina 27221-5/2016 S0 Lhůta: 25.06.2016

4 VSPH 837-2016 P0.docx 2016/05/12 08:25:18 česká pojišťovna, á. s., IČ: 45272956, právnická, ID: ČESKÁ POJ45272956 1

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: v93dkf5

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 14:38:39

Michaela llenčíková 25.05.2016 04:10:38

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 14:38:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 14:38:39 25.05.2016 04: 1 0:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 15:19 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:38

Hájková Hana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvv Ivlvv "v lvl l lvl' vvv vvvv--uvuvvv

77l-A-155 Rozhodnutí VS lh.5/6, tisková skupina 27221-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 28.06.2016

4 VSPH 837-2016 P0.docx 2016/05/12 08:25:18 R.B.TRANS, s.r.o., IČ: 25799347, právnická, ID: R.B.TRANS25799347 1 Typ DS: P0

R.B.TRANS,s.r.o., Novodvorská 412/133, 14200 Praha 4, CZ

ID DS: p6hr6dv

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 14:38:22

Michaela llenčíková 24.05.2016 14:51 :37

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 14:38:21 24.05.2016 14:38:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 14:51:37 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 09:17 Kontrolu provedl:

25.05.2016 02:00

Hájková HanaSpisová značka:77IIdentifikace dotazuz27221-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 10:10 Kontrolu provedl; Ilenčíková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzčeská pojišťovna, a. s., IČ: TYPľprávnická ID:ČESKÁ POJ45272956 1 45272956, právnická Údaje o schránce: tyszO ID DS:v93dkf5 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká pojišťovna a.s. IČ: 45272956 Adresa: Spálená 16/75, 11000 Praha 1, CZ

Adresát:R B.TRANS, s.r.o., IČ: 25799347, TypľpmáVhická ID:R.B.TRANSZ5799347 1 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:p6hr6dv Stav DS Přístupná Název DS firma: R.B.TRANS,s.r.o.

IČ: 25799347 Adresa: Novodvorská 133/412, 14200 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R