NS 24050/2012


E5111 v Ústí ILL. MÍSÍŮ PľŮ É'Eľlu SIUÍhy R 46D D1 Liberec 1 pjłka mm-, .a ,. l U Süudu 54GB .M IÍlH ||I|| ||I llllłlllllllllllhl u RRsszzsmzszc má .

Manila

PrahHłenIdaruEuiídhurgäm:

|:| Eásillca łpímmnúst] :ma dadäna Mariana! dne ................... .. 'i' ......... .. I'HHIIn ..._.... mlnat. Pmmłe adresit nebyli :astiäam byla :dáli: (písemnn !ena a ' ra IWH dne ...... :MZZE mam vým. alu' si zásHRu [plsernnnsü W

Jména a pHITHEní dmufuvate're

II" . 4'" k' -. _ __I 'II' i. _

- ' u Llinłaqia aiíSIiHIa [pisamnustll byla u _ .::r..w ........ v ......... .. hndin ..._........ minut. u Pmtnłe sl adresat aäsT] ku tpisemnułl mil

'i úlúłnľ duhě. byľa Haima dn dnrimnlnlhullni adresátam quan! smran'lqr dne ....... Jména a píümeni vydávající mnhrfdarałwataltDum RUČEHE Dawn-:H HUHOUBrigita Franccsahřüľä _ Na bvahu ESIE 415D (H Liharcml-.T f 'i "

'I 11. I. ai.. l: T"

üdesílatel: _-x i :i i: Krajský suud v Usti n.L.-WWW U Saudu 54MB C ł* 450 72 LIBERE .

I *1 mu I

mučEHHA numulm guma' '

1 ya 111 1 11m 15m 1m mu lm 1m m

Im 5 :Lun 1M 1m mw 1m ut ' inraíský acud u' Ústí nad Labem pübůčkü HEľ-EĚEC

~9-35-2015

----'milBUŠlD

l-_u_-___

Küíky za ________

Fm'----rubr.

!nim a pHImeni mbar, převzala 'i

mmmamlmwaam

mil piana# táta zásilky dm!Mísmhy, která Iäsllku převzala

TYP I.

_ __I_r-|.

Prohlášení doručujíciho orgánu:

D Pnjetíeásilkp [písem nosti] hpio odepíeno dne

526,11# .-Lise-..c (2? É; /á

Typ l.-Doručování do vlastních rukou tá 49 odst. 1, 2, 3 o. s. ř.)Jmeno a příjmeniosohp, která aásiilcu [písemnosti od epřeía přijmout

D následcích odepíeni přijetí zásilky [písemností] bylo poskytnuto poučení ústně-předáním písemného poučení.

IIľiríepření přijetí aásilíqr ípisemnostii bylo od ütodněno jułu...' r

1.rraci soudu dneH Protože zásiílru ípisea-nnostlI ne o motná po' uplynutí 10 dnü b Iásiíira [písemnosti byla uložena a připravena kupnednuti dne

a1íi. dnem od toho dno se považujete doručenou.

."r'HÍII' |:| Protože adresát nebyl eastitenü neopro tesne mieäne'aíá'g [písemnosti se 'sl .mare-'_' 'z Ft "li-7 ' M üüfiMHřÍU žít do schránky adresáta, prací se soudu dne

-he: uvedení důvodu. D it íádněmu dodání zásilky ípísemnostll nebyla poskytnuta neshytná součinnost jmgngapmmenmmmmte Z; dne ;;_!r-' . i _ '. ' i. imáno a přilmení osoby, která neposkptla neahptnou součinnost k dodání eásíllrp ' .4: "-" s; [písemnosti] ł-..-.-_-_.. u-_ i f . h-'k' 'ligu-HF;-.I

I' .I'l _ Ir-"a L". 1. i-l I " ' od is do ü následrích neposkytnutí neelnrtná součinnosti bylo poskytnuto pouteni ústně + předáním 1 .L ł' F p písemného poučení. Z '_ fw' .rHeposlrptnntí nezbytná součinnosti spotlnalo 'r

-_-.ü__-_| __

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvvvv lvvlv vvllv lvl' 'vlvl lvvllvvlvvlv

82l-B-30 Usn.VS z 6.5.+přípis z 25.5.; |h.11.6., tisková skupina 69121-5/2016 LHŮTA Lhůta: 11.06.2016

2VSPH739_15.docx 2016/05/19 09:57:36,Přípis.doc 2016/05/25 09:50:56 Mgr. Luštíková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72566787, ins. správce, ID: LUŠTÍKOJANA816212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Luštíková-Mgr. anonymizovano Luštíková, třída Karla IV. 634/25, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: 8xudxqq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 11:08:54 25.05.2016 11:08:55

Zprávu vypravil: Kristýna Klokočníková

Doručeno: 25.05.2016 14:36:07

25.05.2016 11:08:54 25.05.2016 11:08:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 14:36:07 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 07:17 Kontrolu provedl:

26.05.2016 01 :27

Klokočníková KristýnaSpisová značkaz82IIdentifikace dotazu:69121-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 09:57 Kontrolu provedląíKlokočníková Kristýna

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:1 adresátůAdresátzMgr. Luštíková anonymizovano , nar. TYPľins. ID:LUŠTÍKOJANA8162 anonymizovano , IČ: 72566787, ins. SpľáVce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:8xudxqq Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Luštíková, rodné příjmení: Luštíková, firma: Mgr. anonymizovano Luštíková-Insolvenční správce IČ: 75566787

Adresa: Karla Čapka 13/60, 50002 Hradec Králové, CZ anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzFranceschiová Brigita, nar. T31 fyzická IDzFRANCESBRIG010866 1 01.08.1966, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Francesohiová, Brigita, 01.08.1966 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R