NS 24032/20
' . Per-r:: Čj.: 34 [Cru 232012012-44 WW i! [2 l l 'Z' sp. sn. ínsnírenčníhn řísení: ł. KSPH 35 !NS ZJUHŽHŽUH

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský snud s Praze ružhndl sameseudeem JUDr. Milanem Pndhrážkým ve 'rčeí žalnbee: Administrace ínsnlveneí CITY TOWER, v. n. s., se sídlem Hvčždnra l'ľlúížb, Praha 4, ínsnívenční správee dlužníka Gesíke, s. r. u., IČ 2642317'1, se sídlem Nádražní 31, 2?? 01 Dnlní Beřknviee, pretí žalnrančmn: KROS-stav, a. s., IČ 2622055?, se sídlem Kürnernva 7, 602 00 Brne, žasinupenčmu JUDr. lng. Pavlem Sehreíberem, advelkátem se sídlem Jakubská I, 602 00 Brne, e určení prarnsti pnpřenč pnhledávky, taktu:

I. Žalnba na určení, že pnpření eyknnatelnč pnhledárky žalnrančhn 're rýží 169.944 Kč ža dlužníkem Gesíkn, s. r. n., IČ 26423171, se sídlem Nádražní 81, Z?? 01 Dnlní Beřknvíee, přihlášenč dn insalrenčníhn řízení vedenáhn u Krajskčhn snudu rPraže pud sp. sn. KSPH 35 INS 24082f2011, učínčne žalnbeem dne 9. 7. 2012, je pn právu, s e ž a m í t á. ll. Zádný a účastníků n e m á p r á 'r n na náhrada nákladů řížení. Odůsndnční: i Žalnbuu dnručennu seudu dne T. 8. 2012 se půvndnč ustanevený insulvenční správee (CISAŘ, ČEŠKA, SMUíl'NÝ a spal.) demáhal určení, že pnpření vykenatelnč pehledáeky žalneančhn ve výší 169.944 Kč ža dlužníkem Gesikn, s. r. e., [Č 26423171, se sídlem Nádražní 31. 2?? 01 Deíní Beřknríee, přihlášené deínsnlvenčníhe řízení vedenčhn u Krajskáhn snudu ePraže pud sp. an. KSPH 35 INS 240332011, učínčnč ínseleenčním správeem dne 9. 7. 2012, je pe právu.

Jak žalebee v rámei žalnby především připnmněl, na přezkumněm jednání dne 9. í . 2012 pnpřel pravest vyše uvedeně vyknnatelně pehledávky žalnvaněhn z důvedu, že teta byla předmětem reklamaee, která byla vyřešena tak, že byla uplatněna bezdúvedně. Pndle žalnvaněitn vznikla předmětná pehledávka ze smlnuvy e díln, jejímž předmětem byla zhetnvení víeesležkevyeh kemínů pru ndvud spalin ed plynuvyeh spntřebičú. anísem ze dne 5. 2. 2009 si žalevany u dlužníka nbjednal stavební úpravy, přičemž v insulveněním řízení uplatnil přihlášku z titulu nárnku na slevu z eeny díla a nárnku na náhradu škedy vzniklě ndstraněním vad prestřednietvím jiněhn dpdavatele. Žalpvany svůj nárnk epírá zejměna n vadně prnvedení stavebníeh praeí, která dekládá vyjádřením spelečnesti Thermnna, spel. s. r.n. ze dne 3. 6. 2010, znaleekym pnsudkem ze dne 22. 10. 2010 vypraeevanym snudním znaleem lng. Františkem J iříkem a fakturami za úhrady uprav kntlů, která preváděla sppleěnnst AGA SERVIS, spel. s r. n. Ze závěrů znaleekěhn pnsudku nvšem vyplývá, že návrh spalinnvyeh eest a jejieh prevedení (jež byla předmětem díla), je plně vspuladu s příslušneu směrnicí ČSN. Žalnbee k tnmu dndal, že stavební úpravy byly prevedeny zeela v snuladu se smlnuvpu n díle. K pešknzení kntlú dnšlu pedle jehn náznru vinnu samptněhn žalnvane'hu, který' prevedl instalací ketlů, která svymi teehniekymi parametry nendpnvídají vlastnnstem předmětnyeh kemínú, tak jak byla mezi stranami ujednánn, a tudíž pnvažuje reklamaei z vad díla za nenprávněnnu. Žalnbee trvá na tem, že k uplatnění nárnku na slevu z vadně pravedeněhn díla nebyly splněny předpeklady dle § 43? ndst. 5 ve spnjení s § 564 zákpna ě. 513; 1991 Sb., nbehndní zákuník (dále jen ebehední zákpníkř), nebnt díle byla prevedenn bezvadně (v snuladu s teelmiekymí nnrmami a smluvní dnkumentaeí) a k pnrušení smleuvy vůbee nednšlu. K tnmu žalnbee dndal, že vyknnatelnest pehledávky žalnvaněhn je pndlnžena elektreniekym platebním mzkazem. Ten však nelze bez dalšíhn pnvažnvat za dnstateěny právní titul stvrzujíeí esísteneí daně pnhledávky, nebet'* byl vydán ve zjednndušeněm snudním řízení, v němž neprnbíhá plnnhndnntně přezknumávání nárnku. Žalnbee pak závěrem ndkázal na důkazy, kterějseu přilnženy k přihlášee žalnvaně.

Žalnvany ve svěm vyjádření kžalnbě především uvedl, že n dlužníka npaknvaně v záruční debě reklamnval závady všeeh zhntevenyeh knmínú a pnžade-val pp něm edstranění předmětnyeh vad. Ten však vady needstranil, ani jinym způsnbem na reklamaci nereageval. Není tedy pravdivě tvrzení žalnbee, pedle něhnž byla reklamaee vyřešena tak, že byla uplatněna bezdúvndně (žalnbee pre dnlpžení tphetn tvrzení ani nepředležil žádnýr důkaz). S ndkazem na ustanevení § 564 a § 43? edst. 3 a ndst. 5 nbehpdníhp zákpníku žalnvany uvádí, že zjehp strany byly splněny zákpnně pndmínky pm uplatnění nárnku na slevu z eeny díla, nebeť puskytl dlužníkevi přiměřennu lhůtu k ndstranění vad díla a dlužník vady ve stannveně lhůtě needstraníl. Žalnvany nesnnhlasí ani s tvrzením žalebee, pndle něhnž byla díln prevedene bezvadně, a že k peškezení plynevýeh ketlú dnšla vinuu žalnvaně. Díla mčle vady, za která dle ustannvení § 560 ndst. 2 ebehndníhn záknníku ndpevídá dlužník. Prntn i náklady vynaleženě na upravu pnškezenyeh kntlů jsnu šknduu, která musí být žalnvaněmu uhrazena. Žalnvany nesnuhlasí ani s tím, že elektrnnieky platební rezkaz nelze pnvažnvat za destateěny právní titul stvrzujíeí ezistenei pnhledávky. Pekud by snud despěl kzávěru, že tvrzené: skuteěnnsti a předlnženč důkazy nendůvedúují vydání elektreniekěhe platebníhn rnzkazu, elektmnieky platební rezkaz by nevydal a ve věei by nařídil jednání. Není pravda, že dlužník neměl mnžnnst se v daněm řízení bránit a uplatúevat námitky, mnhl preti platebnímu rnzkazu padat ndpnr a dnmáhat se zamítnutí žalnby, svěhu práva však nevyužil. S uhledem na výše uvedeně prntn žaluvany navrhl, aby snud žalnbu zamítl a ulnžil žalubei nahradit žalevaněmu náhradu nákladů suudníhn řízení.

V repliee k vyjádření žalnvaněhn žalnbee tnlikn zppakeval, že k uplatnění nárnku na slevu z řádně pravedeněhn díla nebyly splněny předpnkíady dle ustanevení § 437 edst. 5 ve spnjení s § 564 ebehedníhn zákeníku, nebet díle byla prevedene bezvadně a k pernšení smlnuvy vůbec nednšln. Na pedaně žalebě prntn žalebee setrval.

S nhledem na edvelání půvedně ustannveněhn inselvenčníhn správce (CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spnl.) sdělil k vyzvě snudu nnvě ustannveny insnlveněníhe správce (Administrace insnlvencí CITY TOWER, v. p. s.), že pndaneu žalpbu ani předchuzí vyjádření nijak nemění a že v plněm rezsahu na těchte pedáních trvá.

Zinsplveněníhn spisu ve věci vedeně u Krajskěhn spudu vPraze ped sp. zn. 35 INS 2403212011 vyplývá, že dne 6. 4. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka Gesikn, s. r. n., IČ 26423121, se sídlem Nádražní 81, 27? 01 Dplní Beřkevicc, na jehe majetek byl prehlášen knnkurs, přičemž insnlveněním správcem byla ustannvena Mgr. Mnnika Cihclknvá (usneseni Krnjskáňn sni.th vPrnse e'ji. 35 !NS Zatüdžfžüit-A-iil). Dne 24. 5. 2012 byla uvedená insnlvenění správkyně ndvnlána a nevym insnlveněním správcem byl ustannven CÍSAŘ, ČEŠKA, Slvll.llTl\ľ ir a spel. (usneseni Krnjskčhn sanita v Penze c'ji. 35 !NS 2408214201' t-A-iž'). Dne 10. T. 2013 byl shnra uvedeny inselvenění správce ndvplán a nevym insnlveněním správcem byla ustannvena Administrace insnlvencí CITY TOWER, v. n. s. (usneseni Krnjskěhe snadn v Penze cj'. 35 !! i-B-ž'ü).

Dne 20. 1. 2012 byla zdejšímu seudu deručena přihláška pehledávky žalevattčhe (deplněná dne 26. 3. 2012) v celknvč výši 169944,?? Kč (jistina 16339150 Kč, záknnny úrnk z pradlení ve výši 6.042,22 Kč) z titulu uplatněněhn námku na slevu z ceny díla a úhrady vzniklá škndy (žalnvany si u dlužníka nbjednal dnpisem ze dne 5. 2. 2009 stavební úpravy bytnvěhn dnmu Delnnměehnlupská lSat2053, Praha, a tn v návaznnsti na nabídku dlužníka ě. 9013 zaslarmu žalpvaněmu e-mailcm dne 23. l. 2009); pehledávka je eznačena jake vykenatelná, a tn dle elektrnniekěhn platebníhn rezkazu Krajskěhn spudu v Praze ze dne 6. 12. 2011, čj. 43 ECm 62t2011-12. Timte platebním rnzkazem, kltěľý nabyl právní mnci dne 23. l. 2012, snud ulnžil dlužníknvi, aby dn 15 dnů nde dne dnruěení elektreniekěhe platebníhn rnzkazu zaplatil žalnvančmu: a) částku ve vyši 69.795 Kč se zákenným úrekem z prndlení ve výši 2,75 '16 rněně z částky 69.795 Kč ed 11. 8. 2011 dn zaplacení, b) částku ve vyši 56.35250 Kč se záknnnym úrnkem z prndlení ve výši 2,25 9/1: rněně z ěástky 56.352,50 Kě nd 1 1. 8. 2011 dn zaplacení. Seuěasně uležil dlužníkevi, aby dn 15 dnů edc dne dnručení elektrnniekěhn platebníhn rezkazu zaplatil žalnvaněmu náhradu nákladů řízení ve vyši 37.250 Kč k rukám právníhn zástupee (přihláška áninvnnčhn včetně přiinn).

Dne 9. 2. 2012 se pak vc věci kenale přezkumně jednání, kde insnlvenční správce pepřel pehlcdávku žalcvaněhc v celknvě výši 169.944 Kě z důvndu, že tute byla předmětem reklamace, která byla vyřešena tak, že byla uplatněna bezdůvedně (prntnkni n přezicnntneitn jednání, sesnntn přihlášených peniedrivek).

V prnjednávaně věci má z hlediska skutkevěhn zdejší send s ehledem na shera reprudukuvany ínselvenční spis především za te (estatně ani mezi účastníky tn není sppmě), že n přihlášeně pnhlcdávce žalnvaněhn, jejíž pravpst je předmětem spnru, byla pravnmecně rezhednute elektreniekym platebním rezkazcm Krajskěhn seudu v Praze ze dne 6. 12. 2011, ěj. 48 ECm 62t201 1-12.

Pndle § 199 zákena č. 132i2006 Sb., e úpadku a způsnbech jehn řešení (insnlvenění záknn), ., insnivendni správce, který pnpřei vyknnnteinnn pnhieridvicn, pridal* n'n 3U sind' nn' přezknmnčnn jednání ar insnivendninn snndn žninbn, kternn svá pnpřeni npintni prnti věřiteli, který vyknnnteinnn peniecidvkn přihlásit. Lnútn je znehnvdnn, dny'de-ti z'ninbn neypnzn'áji pasleclnilta alne lhůty saudu (adst. l). Jaka dávali papřeni pravasti nelJa výše vykanatelnš pantetldváy přiznaně pravamacným raznadnutim přislušnělta argtinu lze uplatnit jen skuteěnasti. která nebyly uplatněny cllušnláem v řízení. kterě předcházela vydtinl taltata raznaclnuti; důvaelem papřeni však nemůže být jině prdvni pasauzeni věci" (adsl. 2). V šalabě partie adstavce l mtiěe šalabce prati papř'eně pahlecldvce uplatnit pauze skuteěnasti. pra která pahlecltivku papřel (adsl. 3).

Pakud jde a vykanatelnau pahledávku přiznanau pravamacným razhadnutím příslušněha crgánu, je třeba sahledem na výše citavaně ustanavení § 199 adst. 2 insalvcněníha zákana zdůraznit, že není přípustná v rámci insalvcněníha řízení kamplezně přezkaumávat pravamacná razhadnutí. Nesprávně právní pasauzení věci, a ktere se pravamacně razhadnuti apirá, prata důvadcm papřcní pahlcdávky být nemůže. Vrámci žalaby padlc ustanavcní § 199 insalvcněníha zákana lze uplatnit pauze takavě skutečnastí, která dlužník v řízení předcházejícím vydání pravamacněha mzhadnutí neuplatnil, a kdy takavě razhadnutí byla vydána na základě ncdastatečně zjištěněha skutkave'ha stavu.

Krajský sand v Praze sijc vědam tahu, že vc věci vedená u zdejšiha saudu pad sp. zn. 48 ECm 62l2011 byla razhadnuta elektranickým platebním razkazem, tedy farmau razhadnutí, která neabsahuje adůvadnění, tedy lagicky ani výslavně právní pasauzení věci. V těta sauvislasti je nicměně třeba upazarnit na závěry Nejvyššíha saudu plynaucí z jeha usnesení ze dne 13. 2. 2013, sp. zn. 29 [Cda 7l2013, padle něhaž jakkali ustanaveni § 152' adsl. 3 a, s. ř. amezuje aalúvadněni razsucllru pra uzntinl pauze na vymezeni předmětu řizeni a na stručně vylašem' dávattti. pra která saual rasnatll rassudšem pra uzntini, i při takta strukturavaněm adúvaclněni je zdvěr a splněnl předpaltlatlě pra vyddni raasuclltu pra uzncinl sauěasně závěrem, jimž' saucl navenek ddvsi najeva, še nenalezl překážky, jež' mu braní razltaclnaut a věci partie uantinl. Vedle prakticky tatašně úpravy pra rassudelr pra smešlídni lze ve steiněm duchu paulaizat těě na plateani razkaz, věetně elektranickělta plateanilta raaltazu a na směneěný pšekavý) plateani razkaz. Tata rüfltüdřtttll maji patě, ca nalaudau prdvni maci. tiěinky pravamacnělta raesualku a neadávaděuji se vůbec, Přitam avšem skuteěnast. ěe byla vyslána, asvěclěuje, že saua' zltaumal (s pazitivnim výsledkem) předpalclady, za nichž' vydána být mahla, tea'y především, :ře (u platebnilia razkasu a elektranicšělta platebnllta razlcazu) uplatněně práva vyplývá ze skuteěnasti uvedených ěalabcem. neaa že (u směneěněha řšekavěltař platebnllia raslrasu) šalabce přealažll v prvapisu směnku neba šelt. a jejichz' pravasti neni tltivaa'u pacnybavat, a dalši listiny nutně lt uplatněni práva. mm výše aznaěenýckł typech razhaelnuti se artivni aasauzeni věci t" v ravině zlcaumci'ni předpaltladě, sa nichž' maltla být talcavý zaznactnutl vydána) pramitti anal' v předem detinavaněm a aa'kanem amezeněm typu adtiivatlněni Kč :'53 adst. 3 a. s. ř. u raä'uclkti pra uzndni a pra zmešlaini) nelJa v tam, že saual taltavti rasnadnuti tiež" neabsaleuii aa'ávatlněni řádně) vydal (plateani raslcas, věetně elektraniclcěna platebnllia razkazu a směneěný neaa šekavý plateanl razlcaz)'S ahledem na výše uvedene' závěry chvyššíha saudu nelze v prajednávaně věci především přehlčdnaut, že padstata žalaby padaně insalvcněním správcem spačívá v tvrzeněm nenaplnění předpakladů plynaucích z § 43? adst. 5 ve spajení s § 564 abehadníha zákaníku, resp. vtvrzeuí, že kparušení předmětně smlauvy nedašla. Hadnacení takta insalvcněním správcem vznesenýeh námitek však již zdejší saud pavažuje za pasauzení právní (tvrzená nesprávná aplikace právní narmy), kterě avšcm jaka řádný důvad papřcní vykanatelnč pahlcdávky, pra který by měl saud v incidcněnim řízení předmětnau pahledávku apětavně přezkaumávat, vylučuje právě shara citavaně ustanavení § 199 adst. 2 insalvcněníha zákuna. Žalabce astamě v rámci svěha pcpěrněha úkanu ani v rámci samatná žalaby netvrdí žádně navě skutkavč akaluasti, jež nemahly být dlužníkem uplatněny vpředchazím řízení, ani nenavrhuje pravedení důkazů zdúvadu nedastatečně zjištěněha skutkavěha stavu v předchazím řízení, kdy talika adkazuje na přihlášku žalavaněha a na důkazy k těta přihlášce žalavaným přilaženě. Za těchta akalnastí tedy saudu nczbyla, než žalabu zdúvadú výše uvedených zamítnaut, aniž by se dále mahl vdůsledku amezcní plynaucíha z citavančha ustanavcní § 199 adst. 2 insalvcněníha zákana věcí dále zabývat.

O náhradě nákladů řízení razhadl sand vsauladu sustanavcním § 202 adst. 1 insalvcněníha zákana, padle něhaž ..ve sparu a pravast, výši nelm pařaál přihlášených pahleclávelt nemá řádný z áěastnlká práva na náhradu náhlaa'á řiseni prati insalvcněnimu správci , ač jinak byl žalavaný ve věci plně úspěšný.

P a u č e n í : Prati temata razsudku l z e padat cdvalání da 15 dnů ade dne daručení tahata razhadnutí, a ta k Vrchnímu saudu v Praze prastřednictvím Krajskěha saudu v Praze, a ta ve dvau stejnapisech. Da běhu lhůty se nezapačítává den, kdy dašla ke skutečnasti určující pačátck lhůty. Lhůta je zachavána, je-li pasledníha dne lhůty učiněn úkan u saudu nebe padání adevzdána argánu, který má pavinnast je daručit (§ 57 adst. 1 a 3 a.s.ř.). Padání učiněně telefazem neba v clektranickě padabě (bez zaručeněha elektraniekěha padpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů daplnit předlažením jeha aríginálu, případně písemným padáním shadněha znění. Ktčmta padáním, pakud nebyla ve stanavcně lhůtě daplnčna, saud nepřihlíží (§ 42 adst. 3 a.s.ř.).

V Praze dne 13. prasince 2013

JUDr. Milan Padhrázký, v. r. samasaudce

ř'n

Za správnastlvyhataěení : Sandra Czepepvá l"

:eat

J