NS 23756/2013
I I I 14.04.2016 09:36 Vypls o provedeni kontroly DS KPAPO

Výpis o provedení kontroly datové schránky Spisová značkazloľNS 23756/2013 Identifikace dotazuz52454-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:14.04.2016 09:36 Kontrolu provedlaiPapoušková Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána prozl adresátů ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťována DS prozl adresátů z toho DS nalezena pron adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát;Rouček anonymizovano , anonymizovano , 73%) fyzická ID ROUČKA MART230394 l fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Rouček, Mar anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu---------------------------------------------------------------------------

Tis KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

Číslo jednací: KSOL 10 I

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.ř.

Adresát: Barbora Dočkalová

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Soud, který písemnost odeVzdal k doručení: Krajský soud V Ostravě pobočka V Olomouci Studentská č. 7 771 11 Olomouc

Doručovaná písemnost: KSOL 10 INS 237 56/2013-B12 usnesení

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost Vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout u Kraj ského soudu V Ostravě, pobočka V Olomouci, Studentská 7, 771 11 Olomouc V praCOVní dny V době od 7.00 do 15.00 hodin, č. dv. 424/4 patro.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení soudního doručovatele: Kateřina Papoušková

Datum: 4.5.2016 Podpis soudního doručovatele..u ' :tamním 45872

?2-4-

*4555 :litá-1*

1D IHS !EFEEJZM 3 512 Unmanl

Elii'í Dočkal nar. 1965 Lány B ?51 14 Dřevohostíce o mate

- MNE-:limit m 11-55.316-45872

*IEEETE-á

-ntů's'

1a ms WWW B1! [hmm?lana Dočkalová ar, 1969 Lány B T51 14 Dřevohostiüe

.f

Hmm "'-""'

II'-HRR70625392580 Adresát Barbora mam

:a: ||| |||| ||II|l |I l||| |||Il |||Il | ||||| Ill DÚ

non-1995 . i . 1U 'HS 23?55f2013 751 14 Dřevohootioo 512 snů WW--4. _-I E5' Lk? soud v üstrově

DWIHWH'IW pobočka v Glomouoi dn: *ln-mu-Studentská Y. ?T1 11 ülomouo mmmm m m Ti a i 1 mamma-:mnou mt.

?MIHHIHMW 45872 MIWW-

i ' |||i||l|||||||| |Illl|||||||l ll|lll||||lllll||l| |||l|||lll ||

#áSETE-á-ED1-4* a ü-ľłf 3 1ŮIN523TEEIZD13

'i . E12 Uonooool

1: ...i .7. ._

HIJPBHMHÚHI l?Borloorlal Č ová

:lu-mm va oor. 1995 'J-x ,; Dmmhwmhrümw Náměstí? ' i*** s vwmmvmu ?51 14 rev hostioo " ř

Muhammada: *i* "

ł, 'tuä WMMMIW ' ř-5..; of i

't ' l 'J ł

I' m mi mamma- , x' hmmm

.i ""--I # PMP

TYPI.:JL a* l' _ _ 1:;

:Gaara :JG-L utiuu' 'iw' 'li-'IHW typI.-llomłwánldollumld|mut§4hdst.1.2.3o.of.l

Prohliłenldorułujldllo orgánu: D Pnan Iamm byla adapter' dne lmúmapfljmmlmhnherătäslhl [Hmmm-_..,I lg EOUŮ OSTRARJ'AL .n Pąu nom odeplml Más" Wwwm'ämě-MW i mm mommg-gmüłw-młülB-w::: r-ą;-;-g 1

-' r ::L-if:: . I' n r alarmu dodání zásilky mrtnehrhommnmä oüWmünnm l dm :A J .. F _, 1 1. .w _Jméno a příjmení osoby. která neporkytla nothytnou souřlnnost l: dodání zásilky WM

numwwnWMnmmmm www-předáním IIÍSHHIIÉI'ID poutní.

WWWHMMW!~ mududno . ö.?.viJr.M

u WMthanámemnmmmmmln

mm """""" WW W WWWW moon [písemnost] nabylo musim! po uplynutím onom:: do motoru,Aikido III mmmm WI.de IILMHMMHWÉW má Šoradín'oíá monapłmnotltlumłmtelemv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v--..v

10Ivlvlvv v I-lv II-v vv "v lvvvvlvl lvl-v

B12 Usnesení, tisková skupina 45872-412016

LHŮTA PM

Lhůta: 25.05.2016

OL IVO 2016/04/13 07:31 :29 lng. Mitinová anonymizovano , nar. 19.01.1970, IČ: 48735850, ins. správce, ID: MITINOVMART705119 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Mitinová-lng. anonymizovano Mitinová, Škodova 96/11, 75002 Přerov, CZ

ID DS: nv2ncim

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

13.04.2016 15:44:25

13.04.2016 15:44:25

13.04.2016 15:46:27

30.05.2016 10:31 14.04.2016 02:24

Zprávu vypravil: Daniela Krejčí

Doručeno: 13.04.2016 15:46:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šafaříková AndreaSpisová značkazloľIdentifikace dotazuz45872-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.04.2016 14:23 Kontrolu proved JIKrejčí Daniela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

Adresátzľng. Mitinová anonymizovano , nar. Typľins. ID:M1T1NOVMART705119 1 19 01.1970, IČ: 48735850, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:nv2ncim Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Mitinová, rodné příjmení: Mitinová, firma: Ing. anonymizovano Mitinová-insolveční správce IČ: 27110 Adresa: Svepomoc 111 40/1616, 75002 Přerov, CZ nar. 19.01.1970nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:4 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:4 adresátů

AdresátzDočkal anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzická 1D:DOČKAL J1Ř1140165 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Dočkal, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzDočkalová anonymizovano , anonymizovano , TYPľjfyzická IDzDOČKALOJANA121169 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Dočkalová, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzDočkalová Barbora, nar. TYPľjfyzická IDzDOČKALOBARBO50195 1 05.01.1995, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Dočkalová, Barbora, 05.01.1995 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzRoučka anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická 1D:ROUČKA MART230394 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Roučka, Mar anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

VK: doruě: -IS, D, osobám dle výroku

-IR Kal PM

V Olomouci dne 12.4.2016

KSOL 10 I

Mgr. BronislaV Šlahař samosoudce