NS 21602/2015
Odesílatel: Místo pm :cenu služby ?01 00 Ostrava 1 . . KI'IIJSIQF soud v Ústavě 37 [HS zmamms Bllruľhmluuti u udwláni Havlíčkovo nábřeží 34 m 'TIS BI Ůstrava P RRMH BTEDBBU Adresát: u l :i u Patrik Banani HE" i ' l Opletalüva E109 ?36 ül Havífuv-Města mm " Krajský suud v üstravě Havlíčkův:: nábřeží 34

'TIS EI üstrava'4 Hmmm 109107 mm un u ||JIJ|HE|I|MH|||HJI|IJI||I|ý|||j||łü|||1|||l|

Ú' T ir 3? INS IIEŮMŮIS Bli-ruahudnutí n udmlání

i1ü9 4 DuplłlslłuułołinlkúdlpląmnutlüsoodquMJ.)ISK? 501m OSTRAVAummnmm mm zur ÚS* 2016

-plsuműmpoułml. adepľuli 1555" mnm odůvmdnăm -buuveml'gümduw hhD !Z Hdnłmu dndänľ :áslllw (píseninmtll nebyla puskmuta nubmä mułinnust dn:Jména a płílmenl Huby. která poskytla nuhymnu suuünnust l dndanl :kliky [pisemmstl]u těm shrteůmtl byla f uhyln muni :nechat písemné umämulh mísa! dmłmł;

III mwwmumnmmu

Gähmnmummmwmmmwummmím-mrm dph WWE Www va _ 1-_ _ ~-*i

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

I v-v Ilvvlv I vvv v. Il' 'UI-l v lvvvvvl lv

37lB13-rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 109107-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.06.2016

2 VSOL 356-2016.doc 2016/04/27 13:02:56 Mgr. Šocová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73117170, ins. správce, ID: SLEZÁKOBOHD775910 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Šocová-Mgr. anonymizovano Šocová, Gajdošova 4392/7, 61500 Brno, CZ ID DS: b7yyfne

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.201612:02:06 16.05.201612:02:07

Soňa Hanáková 16.05.2016 12:08:27

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.201612:02:03 16.05.201612:02:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 12:08:27 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 09:41 Kontrolu provedl:

17.05.2016 01 :36

Mikulášková AnežkaOZNÁMENÍ (§ 50 odst. 2 o.s.ř.)

Adresát (jmeno a příjmení): Patrik Bernatik

Adresa, na kterou má být písemnost doručena: Opletalova 609/1, 736 01 Havířov-Město

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava

Spisová značka a označení doručované písemnosti: 37 IB13-rozhodnutí o odvolání

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možne' odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možne' vhodit do Vaší domovní nebo jiné Vami užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu.

Soud dne 24.5.2016 vyvěsí] písemnost na úřední desku na dobu 30 dnů. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.

Písemnost si můžete vyzvednout u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, v pondělí až čtvrtek od 7:00 do 15:30 hod. a v patek od 7:00 do 14:00 hod. na oddělení 37 INS, K, číslo dveří C442.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno: 24.5.2016 Sňato dne:

AS IVOZaU