NS 20688/2015
'l ' :I

_... i ' ílatel: *i Krajský snud v üstravě Havlíčkova nábřeží 34

723 El Ústrava llläüíł

l' ||||Wull 'O' illi-I-l-H-H-lh _ __ I.

WMWMM " __ "r . 'u m

Wumnusä uhan Prmni a .. l ucmmmmku Hmm" m'-dm hl-...una Jr adr! . 1 . I:. . _ l u:: vým. aby slłäsllhu mnm ÍÍÍ'Í"-2". 'u' ulll

5W

[NS 2063312015 PSEň-S-usnesení ü :měně||1|' WI Yl||l~1|l| llül IMHMJH

*1213133

1M||ljľljllýlălel|l| w m

FE*

u' nr..-

Mgr. hru Nedhálek Hm'á ves 45l 739 l] Frýdlant nad üstravicí

. '1.2 _ i '-' .'ľ _-l. ' II-I-'rll '11... '-"' " I ' |.

'r

l'.'ÉĚ:*I ..5:5 . nFmtułeslallrt-säl :äsłlhipłsmn ' vúlułnldubě.. bylailułma dn u-f; admátemnünnéuhräntym

I II

..'-.. '5. I.._I...|

l-W ,MM ._ ' a" '59m Lg m Malá :im mu, i .dum i MWMJI! ł O

'. '-_ '-..:.-.._I_I .r._l_ _ :I_ I .-. 'u : E' " ' . 5-? ' , u.. 1 . ~ . .. l--."-" ': l.-,__ a' 'bi-'FJ' J r-* ł u "u g-. 1..1. -. "I'

".Irl

J-1-

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vlvvvlvv 'vv-v .uv-v

'lvu' "I vl-Iull I

37lP586-5-usnesení o změně, tisková skupina 84452-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

18/5-P586 JUDr. Bódiová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66251737, ins. správce, ID: BÓDIOVÁMILE745823 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Bódiová-JUDr. anonymizovano Bódiová, Stodolní 835/17, 70200 Ostrava, CZ ID DS: qui9ga

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201615:59:10

Anežka Mikulášková 18.05.2016 16:03:21

Zprávu vypravil:

Doručeno:

18.05.2016 15:59:10 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201615:59:10 18.05.201616:03:21

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:08 Kontrolu provedl:

19.05.2016 02:24

Mikulášková Anežka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'I'll vvv lvllv .vv-v lvvvlv Iuvlvvuvvvv-

37lP586-5-usnesení o změně, tisková skupina 84452-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

18/5-P586

Mgr. Šocová Bohdana, obch.náz. ins. správce dlužníka OLSTAR s.r.o., podnikající F0, ID: ŠOCOVÁ BOHD 3

Typ DS: PFO_INSSPR Číslo věřitele: 32

Bohdana Šocová-Mgr. Bohdana Šocová, Gajdošova 4392/7, 61500 Brno, CZ ID DS: b7yyfne

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 15:57:02

Anežka Mikulášková 19.05.2016 07:51 :28

Zprávu vypravil:

Doručeno:

18.05.2016 15:57:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 15:57:02 19.05.2016 07:51:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:05 Kontrolu provedl:

21.05.2016 00:45

Mikulášková AnežkaE

Zveřejněte V IR

Zašlete-dlužniku na adresu Nova Ves 451, 739 11 Frýdlant/Os.-DS, jinak obálka I -IS-DS, jinak obálka III -věřitel č. 32-DS, jinak obálka III

Kal. PM, předlož ke spisu 11 ICm 1433/2016 18 .05 .20 l 6, anonymizovano Rychtaříková

IVOlaA