NS 1987/2016
: MSPH 76 INS l987/2016-A-4l K.: -zveřejní V IR -doruč do DS/typ I.-zástupci dlužníka + návrh ná PO dle č.1. A-38 -navrhovatelí PO, soudnímu exekutoroví Mgr. Ing. Proškoví -zástupci insolvenčního navrhovatele + návrh ná PO dle č.1. A-38

Lhůtá: doručenká + 20 dnů

Lhůta : soudci ná vědomí odvolání do PO, jinák 3 dny před ÚJ

20.6.2016 dr. VíškováKánceláří předáno dne: 20.6.2016

Vypráveno dne: 20.6.2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-Ivvuvvl-v. I lv lvlvv vlvvvl vl vlll 'VI' lvl

76l-A-41-usnesení + A-38-návrh na P0 + tiskopis SOP |h.117, tisková skupina 44542-6/2016 LHŮTA Lhůta: 01.07.2016

TISKOPIS SOP K A41,1987-16 lze provést návrh 2016/06/20 balicek_147415_2016.pdf z podání b7736021-18e2-4d87-ba14-a83d2158de3a

JUDr. Malý Jan, advokát, ID: MALÝ JAN 6 Typ DS: PFO_ADVOK

14:41 :59,předb.opatření

Číslo věřitele: 1

Jan Malý-Malý Jan, JUDr., advokát, Sokolovská 5/49, 18600 Praha 8, CZ ID DS: rddijk5

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.06.2016 06:24:24 21.06.2016 06:24:25

Lenka Horáčková 22.06.2016 07:19:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.06.2016 06:24:24 21.06.2016 06:24:25

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.06.2016 07:19:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.06.2016 14:34 Kontrolu provedl:

23.06.2016 00:24

Kudrmannová BlankaKONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v .vv-'I-vvv lvl lvan v I I l 'uvlvlvvlvlv

76l-A-41-usnesení + A-38-návrh na P0 |h.1/7, tisková skupina 44542-6/2016 LHŮTA Lhůta: 01.07.2016

1987-16 lze provést návrh 2016/06/20 14:41:59,předb.opatření balicek_147415_2016.pdf z podání b7736021-18e2-4d87-ba14-a83d2158de3a

JUDr. Bilej Marek, advokát, ID: BILEJ MARE 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Marek Bilej-Bilej Marek, JUDr., advokát, Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: ekihymg

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.06.2016 06:24:24

Lenka Horáčková 21.06.2016 08:13:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.06.2016 06:24:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.06.2016 08:13:14 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.06.2016 14:35 Kontrolu provedl:

22.06.2016 00:55

Kudrmannová BlankaKONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno dO DS: DOdánO dO DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

76l-A-41-usnesení |h.1l7, tisková skupina 44542-6/2016 LHŮTA Lhůta: 01.07.2016

1987-16 Ize provést návrh 2016/06/20 14:41:59 Mgr. lng. PrOšek Jiří, IČ: 71329277, exekutor, ID: PROšEK JIŘÍ 7 Typ DS: OVM_EXEKUT

PrOšek Jiří, Mgr., lng.-soudní exekutor, Dominikánská 13/8, 32600 Plzeň, CZ ID DS: pvwg8xd

DO vlastních rukou, Fiktivní doručení pOVOIenO

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 21.06.2016 06:24:21

Lenka Horáčková 21.06.2016 07:01 :10

Zprávu vypravil: Doručeno:

21.06.2016 06:24:21

EVO: Datová zpráva byla pOdána.

EV5: Datová zpráva byla dOdána dO datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné mOCi vystupující v postavení orgánu veřejné mOCi, byla datová zpráva tímtO Okamžikem doručena.

21.06.2016 07:01:10 EV11: Přihlásila se Oprávněná osoba ve smyslu §8, Odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebO doručení dOdáním dO schránky orgánu veřejné mOCi není dotčeno.

30.06.2016 14:35 Kontrolu provedl: Kudrmannová Blanka

22.06.2016 00:55Spisová značka:7GI

Identifikace dotazuz44542-6/2016

Datum a čas provedení kontrolyz20.06.2016 15:30 Kontrolu proved :iHoráčková Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů prO vyhledání:0 adresátů

DS hledána prO:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů

TYPľadvokát 1D DS:ekihýmg

AdresátzJUDr. Bilej Marek, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK

ID:BILEJ MARE Stav DS Přístupná

Název DS MAREK BILEJ, firma: JÚDr. MAREK BILEJ, advokát, ev.č. 11396 IČ: 71462147 Adresa: Hvězdova 2/1716, 14000 Praha, CZ nar. 09.09.1977 Adresát:M(c)r. Ing. Prošek Jiří, IČ: Typľexekutor 1D:PROŠEK JIŘÍ 71329277, exekutor

Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT 1D DS:pvwg8xd Stav DS Přístupná

Název DS firma: Prošek Jiří, Mgr., lng.-soudní exekutor IČ: 71329277 Adresa: Dominikánská 8/13, 32600 Plzeň, CZ

AdresátzJUDr. Malý Jan, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK lDzMALÝ JAN Stav DS Přístupná

TYPľadvokát 1D DS:rddijk5

Název DS Jan Malý, firma: JUDr. Jan Malý, advokát, ev.Č. 10116 IČ: 66257743 Adresa: Sokolovská 49/5, 18600 Praha, CZ nar. 30.03.1977nepřistupná DS:0 adresátůnově zjišťbvána DS prO:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R