NS 18963/2012


www:: utmummqu-muunu MUM

M Typ IH.HSHK 42 !NS 1BEESIED12-usnesanFB-E? lh.-D?.Ú?.1E resát:

Junaš anonymizovano . nar. 1955 Frantiăka Hala:: ?24.5 5m D9 Hradec Králnvé-Nový Hradec. Hráľm'é

. 1mm, unií-impuls

i mmmmtm

-mmmmnuünunmmsm Mam* Hmm I'm-KSHK 42 IMS 1596MD12- mnmlB-ăľ lh.-!110115 resát:

Juneämrä Ladislava. nar. 195D MHurákwú 1173? 5m: DE Hradec KrálováBlažena IMHWHW .u IIMMMMMr mmłimmtm1 mamma::---mia-1mm

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvvv v. 'lvl' lvvl VIII "llvulvvvvvv

42lusneseníB-57 LHŮTA lh., tisková skupina 12642-6/2016 Lhůta: 07.07.2016 usvyjnabma 2016/06/06 12:59:37 Mgr. lng. Hýsková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74360809, ins. správce, ID: HÝSKOVÁPETR795412 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hýsková-Mgr. lng. anonymizovano Hýsková, Tyršova 1835/13, 12000 Praha 2, CZ ID DS: n7d2bd8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 08.06.2016 10:56:58

Věra Hartlová 08.06.2016 10:58:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

08.06.2016 10:56:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

08.06.2016 10:58:14 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

09.06.2016 07:01 Kontrolu provedl: Havlíčková anonymizovano

09.06.2016 01 :19Spisová značka:42IIdentifikace dotazuzl2642-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:08.06.2016 10:14 Kontrolu proved :ZHartlová Věra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Ing. Hýsková anonymizovano , nar. Typ:ins. lDzHÝSKOVÁPETR7954 anonymizovano , IČ: 74360809, ins. správce správce Údaje O schránce: typ: PFO_INSSPR lD Ds:n7d2bd8 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Hýsková, firma: Mgr. lng. anonymizovano Hýsková IČ: 74360809 Adresa: Radlická 2485/103, Praha 5, 150 00anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzJoneš anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická lDzJONEŠ VLASO50958 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Joneš, Vlasti anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzJonešová Ladislava, nar. T31 fyzická lDzJONEŠOVLAD1161160 1 16.11.1960, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Jonešová, Ladislava, 16.11.1960 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08

Č.j.: KSHK 421Ns 18963/2012-B

Kc:

Usnesení-udělení Výjimky, souhlas s prodejem mimo dražbu a souhlas V působnosti VV

1.doruč: o insolvenční správce (DS/fikce) o dlužník (typem III na adr. pro doruč.) o dlužnice (typem III na adr. pro doruč.)

2. zveřejněno V Insolvenčním rejstříku MS CR

V Hradci Králové dne 7. června 2016 J UDr. Jolana Maršüíová, V. r.