NS 16632/2012
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Věry Modlítbové a ]UDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci věřitelky: REMUS s. r. 0. v likvidaci , IČO 49193694 sídlem Zlutická 9, 323 29 Plzeň, okres Plzeň město 616mm: REMUS cz a.s., IČO 26316994 sídlem Žlutická 1839/9, 323 00 Plzeň _ Bolevec

() odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. října 2017, č. j. KSPL 27 INS 16632/2012-13 51 takto: Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. Hina 2017, č. j. KSPL 27 INS 16632 / 2012-13-51 se v bodu 1. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále též jen soud prvního stupně nebo insolvenční soud) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením zrušil konkurs na majetek dlužníce REMUS CZ a.s. (dále jen Dlužnice) z důvodu, že majetek Dlužníce je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (bod 1. výroku), a uložil insolvenčnímu správci Ing. Petru Bendlovi (dále jen Správce), ke dni zrušení konkursu uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku, splnit povinnosti uložené mu daňovými předpisy, předat Dlužníci potřebně účetní záznamy a majetek, jenž nebyl předmětem zpeněžení, zajistit evidenční, archivační a další povinnosti související se zrušením konkursu a vyrozumět insolvenční soud o splnění uložených povinností (bod II. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 24. 10. 2012 na č. d. A-S zjistil úpadek Dlužnice a prohlásil na její majetek konkurs, jenž měl být projednán jako nepatrný. Usnesením ze dne 1. 8. 201? na č. d. 13 46, jež nabylo dne 29, 8. 2017 právní moci, schválil konečnou zprávu Správce ze dne 5. 6. 2017, z níž vyplývá, že celkové příjmy nepostačí ani k pokrytí odměny Správce, jenž navrhl postup dle Š 308 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon dále též jen IZ).

Cituje Š 308 odst. 1 písm. d) IZ, dospěl soud prvního stupně k závěru, že s ohledem na zjištěné skutečnosti bylo namístě zrušit konkurs vedený na majetek Dlužnice. Povinnosti uložené Správci odůvodnil Š 313 odst. 2 IZ s konstatováním, že poté bude Správce zproštěn své funkce.

Proti bodu 1. výroku tohoto usnesení se včas odvolala věřítelka č. 8 REMUS s. r. o. v likvidaci (dále jen Věřitelka) a navrhla, aby jej odvolací soud zrušil a vrátil věc k dalšímu řízeni soudu prvního stupně, jemuž vytkla nesprávná skutková zjištění a jejich vadné posouzení. Namítnuvši předčasnost napadeného rozhodnutí, popsala obsáhle svůj postup při uplatnění své pohledávky za Dlužníci, jež je jako přihlášená a popřená při přezkumném jednání předmětem incidenčního sporu z popření, jenž není dosud ukončen. Ohradivši se proti nestandardnímu vedení insolvenčního řízení Dlužnice, po němž mají být zameteny stopy urychleným zrušením konkursu, vytkla Správci nečinnost při dohledávání konkrétního nemovitého majetku, jenž měl náležet do majetkové podstaty Dlužníce a takto být zpeněžen, a při vyžadování součinnosti Dlužnice, jež mu nikdy nepředala účetní knihy, Uvedla, že ač Dlužnice bezprostředně

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Ts)"ojta.

3 VSPl I 1861/2017 před zjištěním úpadku dosahovala obratu více než 2 000 000 Kč, byl její úpadek řešen nepatrným konkursem. Závěrem zpochybnila regulérnost procesu, jenž byl zahájen insolvenčním návrhem Dlužníce, za níž jednala v tu dobu neoprávněná osoba, jak plyne z usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 45 Crn 391/2009 115 ze dne 22. 1. 2013, jež nabylo dne 27. 3. 2013 právní moci.

Správce ve vyjádření k odvolání navrhl potvrzení napadeného usnesení jako věcně správného, ohradiv se proti tvrzením Věřitelky coby smyšleným a ničím nepodloženým. Argumentuje pravomocně schválenou konečnou zprávu, proti níž nebyly vzákonné lhůtě ani nikdy poté podány žádné námitky, oponoval závěrům o možném zahrnutí konkrétního nemovitého majetku coby předmětu vlastnictví Dlužníce do její majetkové podstaty, poukázav na průběh konkursního řízení Věřitelky jako úpadkyně, vedeného soudem prvního stupně pod sp. zn. 20 K 65 / 2000 (dále též jen Konkursní řízení). V něm došlo po zahrnutí Věřitelkou označeného konkrétního nemovitého majetku, o němž tvrdí, že je majetkem Dlužníce, do majetkové podstaty Věřitelky k jeho zpeněžení. Výhrady Věřitelky ohledně neoprávněného zjištění úpadku Dlužníce a jeho řešení nepatrným konkursem měl Správce za bezpředmětné s ohledem na pravomocné usnesení na č. d. A-B. Vedení incidenčního sporu o pravost popřené pohledávky Věřitelky pak neshledal jako překážku rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení Dlužníce z důvodu nedostatečného majetku pro uspokojení jejích věřitelů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle Š 212 a Š 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen osř.), a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle Š 308 odst. 1 písm. d) IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Zrušení konkursu pro nedostatek majetku podle citovaného ustanovení musí vždy předcházet projednání a pravomocné schválení konečné zprávy a rozhodnutí o vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a dále poměrné uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených pohledávek podle Š 297 IZ ve spojení s Š 305 odst. 2 IZ, pokud je tu podle schválené konečné zprávy nespotřebovaný výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty. Pokud podle schválené konečné Zprávy zůstaly neuspokojeny pohledávky za majetkovou podstatou (Š 168 IZ) či pohledávky jim na roveři postavené (Š 169 IZ), přičemž současně již není žádný nespotřebovaný výtěžek zpeněžení majetkové podstaty, který by bylo možno k jejich (poměrnému) uspokojení použít (podle Š 297 odst, 2 IZ), jsou bez dalšího dány podmínky pro zrušení konkursu pro nedostatek majetku podle Š 308 odst. 1 písm. d) IZ.

Vrchní soud v Praze opakovaně vysvětlil zákonná východiska úpravy, jež pouze insolvenčnímu správci a přihlášeným věřitelům přiznává právo odvolání proti rozhodnutí o zrušení konkursu, nebot se předpokládá, že o nárocích jiných věřitelů, jejichž pohledávky se nepřihlašují, ale v konkursu mohou být uspokojeny, již bylo před zrušením konkursu rozhodnuto. Odpovídajícím způsobem takového rozhodnutí je vydání usnesení o schválení konečné zprávy dle Š 304 odst. 4 IZ, popř. usnesení dle Š 297 odst. 2 IZ o pořadí úhrady těchto dosud neuhrazených pohledávek nebo o jejich poměrném uspokojení podle pravidel stanovených v Š 305 odst. 2 IZ. Přitom je třeba připomenout, že pravomocným schválením konečné zprávy se definitivně uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování majetkové podstaty a sumarizují se výdaje a odměna insolvenčního správce, jež se odvíjí od výše výtěžku zpeněžení. Tím se staví najisto výsledky konkursu (co do aktív i pasiv), jež pak indikují další postup konkursu, budí poměrné uspokojení pohledávek za podstatou (Š 297 ve spojení s Š305 odst. 2 IZ) a poté zrušení konkursu pro nedostatek majetku, nebo zrušení konkursu bez dalšího (není li tu žádný nepoužitý výtěžek), s případným použitím zálohy na náklady insolvenčního řízení, anebo rozvrh. Nebyly-li proti konečné zprávě, jež byla zveřejněna vyhláškou vínsolvenčnírn rejstříku, podány námitky,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

13.

14. může insolvenční soud vydat rozhodnutí o jejím schválení podle Š 304 odst. 5 IZ i bez nařízení jednání.

Z insolvenčního spisu se podává, že Správce předložil dne 13. 6. 2017 konečnou zprávu o zpeněžení majetkové podstaty obsahující vyúčtování odměny Správce (dále jen Konečná zpráva), přehled jeho činnosti a údajů významných pro průběh řízení (počet přihlášených věřitelů s uvedením výše přihlášených a zjištěných pohledávek), přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo (příjmy 1 210 Kč), přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených (neuspokojených 210 Kč Finančního úřadu pro Plzeňský kraj), přehled výdajů vynaložených v průběhu řízení (0 Kč) a vyčíslení částky, která může sloužit toliko k částečnému uspokojení odměny Správce (výtěžek zpeněžení ve výši 1 210 Kč a záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 30 000 Kč složená Dlužníci), náhradu hotových výdajů Správce neuplatnil. V Konečné zprávě není označen žádný nezpeněžený majetek, jenž měl tvořit majetkovou podstatu. Správce poukázal na dosud pravomocně neukončený incidenční spor, jehož předmětem je popřená pohledávka Věřitelky (č. d. 1341).

Usnesením č. j. KSPL 27 IB 45 ze dne 4. 7. 2017, jež bylo zveřejněno vinsolvenčnírn rejstříku dne 7. 7. 2017, byli účastníci řízení uvědomení o Konečné zprávě (bod 1. výroku) a o jejím zveřejnění v insolvenčním rejstříku a poučení o možnosti podat proti ní uinsolvenčního soudu námitky do 15 dnů od tohoto zveřejnění (bod ll. výroku) s tím, že nebudou-lí námitky podány, může insolvenční soud vydat rozhodnutí o Konečné zprávě ibez nařízení jednání (bod III. výroku). Dlužníce ani věřitelé žádné námitky proti Konečné zprávě nepodali (č. d. 13 45).

Usnesením č. j. KSle 27 I-B-46 ze dne 1. 8. 2017, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byla bez předchozího nařízení jednání k jejímu projednání pravomocně schválena Konečná zpráva včetně vyúčtování odměny Správce, jejíž celková výše (54 450 Kč) určená dle Š38 odst. 1 IZ a Š1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (Vyhláška), má být uhrazena do části 32 220 Kč z majetkové podstaty a do části 22 230 Kč ze státního rozpočtu.

Odvolací soud dospěl k závěru, že v daném případě soud prvního stupně nepochybil, když vydal odvoláním napadené usnesení o zrušení konkursu poté, co byly splněny veškeré předpoklady pro jeho vydání, jak uvedeno výše. Nutno zdůraznit, že Věřitelka nepodáním námitek proti Konečné zprávě přivodila sobě nepříznivou situaci tím, že insolvenční soud nebyl povinen k projednání Konečné zprávy nařídit dle Š 304 odst. 5 IZ jednání, při němž by Věřitelka mohla konkretizovat důvody, pro něž se domnívá, že údaje obsažené v Konečné zprávě (pokud jde o přehled nezpeněženého majetku) nejsou správné. Za situace, kdy na základě schválené Konečné zprávy zde není žádný majetek, jenž by bylo lze ještě zpeněžit, ani peněžní prostředky, jež by zbývalo přerozdělit mezi věřitele, je věcně správný závěr soudu prvního stupně o tom, že absence majetku Dlužníce brání dalšímu pokračování konkursu, jenž tak nezbývá, než zrušit. Eventuální nesprávný postup Správce při vyžadování součinnosti Dlužníce nelze v této fázi řízení reparovat zrušením napadeného usnesení, jež je správně opřeno o zjištění, že majetek Dlužníce nepostačuje pro uspokojení jejich věřitelů (včetně Věřitelky). Uvedený závěr nebylo lze v této fázi zpochybnit označením konkrétního nemovitého majetku, jenž by měl tvořit majetkovou podstatu Dlužníce (síc), aniž by Věřitelka uvedla jediný konkrétní důvod, jenž by k závěru o oprávnění zahrnutí takového majetku do podstaty mohl vést.

Pokud jde o argumentaci probíhajícím incidenčnim (odporovým) sporem, odvolací soud, poukázav na Š 302 odst, 1 písm. a) IZ, dospěl k závěru, že výsledek řízení vyvolaného popřením pohledávky Věřitelky nemohl ovlivnit závěr Konečné zprávy o absenci konkrétního majetku Dlužníce, jenž by mohl být zpeněžen a jehož takto získaný výtěžek by mohl být použit

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

15. uuu I 1..-.-.

3 VSPH 1861/2017 k uspokojení zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů. Uváá li Věřítelka, že s ohledem na popření své pohledávky nemohla aktivně ovlivňovat průběh konkursu, mýlí se ve svém názoru, neboť v situaci, kdy včasným zahájením incidenčního sporu nepozbyla své postavení účastníka insolvenčního řízení (přihlášeného věřitele), mohla vprůběhu insolvenčního řízení podávat podněty insolvenčnímu soudu, jenž by v rámci své dohlédací činnosti mohl na základě konkrétních sdělení Věřítelky šetřit jejich pravdivost a eventuálně uložit Správci ci jiným subjektům řízení povinností a činit jiná opatření k zajištění účelu úpadkového procesu (víz Š 11 IZ).

Na základě výše uvedeného tak odvolací soud napadené usnesení v bodu I. výroku jako věcně správné podle Š 219 o.s.ř. za použití Š 7 IZ potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení kNejvyššírnu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ)

Praha 27. února 2018

JUDr. Michal Kubín vr. předseda senátu%

Shodu s prvopisem ponrrzuje Petr \Žd/jta. Ii! \