NS 16281/2012


Swing EE 4 :Em mam co man m anmmmłmn

.u

Ě Ě_ ?CF zăääăaä: ?mm mám .u łď Human: .. _._ :En: Win:er Š

anuäqřm ::maš ...u xmłääo

_==_,____g___=_š_=__= ääm :.Jäé%ääąm EmmaEłš _. mmřä: ...s ::55:32 Erna.. müűů ________ i .................. ..q ........ .. uänniwa ::maš u Ětăäăaaš m3 eu mnä 55.55 15:.. ..a E3. :Email: EĚĚ ::Ě ...Su _= EEEĚ :Eura . ..f .............. E... ..... .. . Hmmm hm Zm Euwľmžwăuä Faăanăz ..am DEEĚn *SI u u . _ u I .u i. :ăn :Eaăiłăąšä Ě _

...41 =_.

..-.-

:En ma a:: až

F... ...Il-PF...

Ohm. . .mo.Em Ě măänn si. :umře:

:armani u ...EEE Ě EE EEE . EEE" Emămął ...Šum mnmuää .Em 4mm m. mwmłnn .En manga.:

šíăĚšEĚnš:

Ě. . mann 4 mäm šiää .au Em .mmĚüEu n. aaa# Em as.. .5 šqăä Emaăä Ě... EE.. _._ EE Ěäăă EE... :měn auäm Ěäaai. :i E EF anaämim Eaăru vším ĚĚ EEĚŠ Evan ŠHEĚ .É Ě. 333:. iE:ă as. Ěäă Baaš ...Em H ämĚąĚ

EEE ?uHĚĚŠĚEĚĚÉ Ě# :u ..Ra-i: ::Ě 15525 . a ..EEE Ěăăąšräíä.

Ěäřřgšäăagääaaäă.

D 3.5%... Em :EEE: :Em: ...GE ..Eau-::maš ..55.553 němuž# ::Isaa-r ::EEE ..EE-:-

Ě ĚIĚHĚĚŠEĚ ăíažuăiäšš

..Ě u §32... ąäă EEE ššýäał

Ě EE w

.... ..šaxăąmmäcąEEEEEE ...už u :EE

9: .HMQHł-.wäni .:_.: : ..F-EMG

E.. ĚEĚ E: n š ..u š:: si.. :3:55 5:3. n

.EHEE .EEE __.. EEĚE EEE... HEĚH EEE aăąmąąa Wťmzuumxmsä u ...l..........._i..._...i..__.__.._.. ...... ..HE *I i :F i: .I u.. .up-i ...um HH; .iiăuhšs EE u. a ._ EEE:: :Ě Ěä a

Ląaą a .E N .F .Es a m EEE; ăášăaă . .___ .E

::Ě Ěäă EĚ=§EĚ=

ÉĚE EEEuä EEE .-mEä 23:2. usa..ng ::E Ě=Ě=S 5.55 EEE.. 5133: a..EEE ::Ě .5.5% ___ :EĚĚH ăEää: :EEE: E: ..Eau EEE. u u..qu

mě :ĚEÉE 2:53: 22.33.. EEE. _ _.._.E.._Eä_= .::Ě Šín :EEE __ u

...ĚĚĚEĚ EĚŠEĚ Ěăăě ĚĚEĚEEE.ší ::Ema EEE. . Ě Ě.: EEĚ .Ě 52:55 EE äă Eng: EEE. .uEEE; EEE ĚEĚ .::Ě Ě .řääsă . ._ EE..2...... 22.433 23 EEEHE .2.3 za? u

552.. ĚEĚĚĚE...EN-3. Z

.už mm Em !Em ::nm Ěmää.

' wmlmhüm RUČENKADDVLASTH u x l lmnuunuTyp Ill.

KSBR 45 INS 16231120124354'

anhodnuti VS Dlümüuc ůI-a ü 1 ú-3 n sát: Jindřiška ł anonymizovano Buzek

U Vesničky 309 T68 72 Chvalůuv' Immmmpm

mmmmuw --Mmmm

-----------mmmm= DDth !rumuKSBR 45 !NS 16251ü012nP5-'F usnesení VS

'5-ED16-

*99512 1* resát:

Ingľavel Vrána Rusavská 738 768 6] Bystřice pod Hnstýnem-I !Milánu-im *WMIHI-Mum k v' Hmm-Hmmmmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

vlv-lv-vlvv Ivvl v lvl -l lvlvllvvl vvlvl

45lP5-7 Rozhodnutí VS Olomouc, tisková skupina 97673-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

1 VSOL 425-16koncept.doc 2016/04/29 12:52:17 JUDr. Pšejová Alena anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66235090, ins. správce, ID: PŠEJOVÁALEN635119 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Alena Pšejová-JUDr. Alena Pšejová anonymizovano , Velehradská 507/41, 76701 Kroměříž, CZ ID DS: mpcyfrj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 17:14:07

Soňa Axmanová 24.05.2016 08:11 :37

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 17:14:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 08:11:37 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 09:21 Kontrolu provedl: Pařízková Daniela

25.05.2016 00:48Spisová značkaz451Identifikace dotazuz97673-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 15:10 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát: JUDr. Pšejová Alena anonymizovano , nar. 'Typľins. ID:PŠEJOVÁALEN6351 anonymizovano , IČ: 66235090, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:mpcyfrj Stav DS Přístupná

Název DS Alena Pšejová, firma: Alena Pšejová-Insolvenční správce

IČ: 66235090

Adresa: Velehradská /507, 76701 Kroměříž, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů Adresátzľng. Vrána Pavel, IČ: 64425606, T31 podnikajíc ID:VRÁNA PAVE270251 1 podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Vrána, Pavel, 64425606 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR AdresátzBuzek anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzBUZEK PETR250289 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Buzek, P anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R