NS 15709/2012


--'nr-"II--lr

460 H: MERE%Q m3 u LJ ::Tr Na L': AHI: u.: AdľESŠÍI üübüržü Liberec L EŮ-JIÍĚL': 2413.?%

# 0015758245u* : '.' IF:: *15"* "E L-w." L" EU 11 a Rum" anonymizovano L F L L Enhuslmra Martinů 1335 41m m Česká Lípa hmm-, [late]: Gmi :není I puułauí: Fudadpołta DEMIFBMHMIHHIdnümł . m v _ Krajský sand v Usti n.L.-pobaůka Lib-emu WW ----------"minimum i ........................... "u u Damteadmuuemumm . a u ~ * [píumnmtł Hufem du :Iamm CENIE! mmsmícl-I HUIEDU T "L uihmésduániy ' ' m' anonymizovano Tmclllů' dne ................... ..u ...... .. MW vah! ü w: HW |||||H|l||||I|l||NHIINIHHHIÍIHH||||||h|||||l|*|||||l|||| W l KJ. . i _~ sand v Ústí TLL.-pühüčka Liberec *rauus-5_au1ú-1 15K}- =_.É .-'*=ą=--.. 87 ms 1570912012 5-39 Rozhodn 5753? me-m agmo dm 5m e-f '. .. k . u??? ii 5%" 'Í'Íl'än' "' 1 "' WMHWE 4-. |L|I1'. u.. 11" I 'I m-I '.-'u. 'II np m .--j JI# :mamma münehrl'amułnéufniłt '~\ duvašídnmwnlnahn névämiułfvané 4--nky.mdundułlajfdmu anonymizovano 'ąfu ~lá nar. 27.03". -' 74 Bohuslava Hknů 2335 / Jmłnnapřümmhyähajľdumłwáu--.'n .-77-" 'F'E*ř*'-FF"'Í -I:I Praní:: jm plsmnut :nudu mnm ijmutłudlftl l pnslytnnut snłlnnut nuhrtnn k filnillu ::Jilłlnf .. *-' *-__ Mad. hhuwmm paid! If 5.1' WJWIHHM-kw dk MMWWMMMW. l' m u' J.. Hmmm 'a JménnapHImenídmłwatełe I i. u) DM .. , ................ .. ~ mmmmłm l Mphmmü

TYP III.

Typ III.-Darułovánljiným písemností IQ 50 adsl. 1, 2 a. 5.1 .)

Prohlášení dnmřulídha argánu:

E Přijetí :asiľlqr [plaamnam] byla adapfana dna

jména a pfümaní asaby. ktera aaallku ipísemnastl adapłela přijmautü naslaďdm adepfanl přijetí :asilky [pfsamaastü byla pushyMuta paułaal ústně-předáním písemného paułaai.üdapłealpřijatí :asilky łplsamnasül byla adůvadaěna -ba: uvedení důvodu.

D IL řadaěmu dodaní :aslllw [písemnasti] nabyla pastnnuta nezbytná saułinaast dnaJména a płijmaní asabp, ktera napastptla nuhnaau saułinnast I'. dadaal :asllly łpisamaaatił

tl nasiaddch napaskymuti nabymni sauünnaałi byla paskyinuta paułanľ ústně-předáním písemněha paałaní.

Hapaskytnutí naahrmě aaułinnpstí spaüvala a

Nemám? nemá aznařanau schválil

D/Fmtała IHW ł nabyla matná vlałlt da schránky. 'nad sa saadu dna a těla skuteůlasyw nabyla main!! :apachat písemná aanamanl v místa daruřanf.

u !Billa minimum] bplulałma da sdlrinky a Hm damłma dna ........................ ..

m L//á m/ .f Jmama pa] mídamłwata'la

Jáná Živnáý pade damiaval'ala4

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-"vllvvlvl vv 'v Il' lvl-v "vvv I-vl v. v I-lvvl

87lB-39 Rozhodnutí VSPH 1537/2015; lh. 07.06., tisková skupina 79003-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 07.06.2016

1VSPH153715.doc 2016/05/23 12:10:21 Mgr. Luštíková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72566787, ins. správce, ID: LUŠTÍKOJANA816212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Luštíková-Mgr. anonymizovano Luštíková, třída Karla IV. 634/25, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: 8xudxqq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11:23:25

Libuše Felknerová 01.06.2016 16:31 :04

Zprávu vypravil:

Doručeno:

01.06.2016 11:23:25 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 11 :23:25 01.06.2016 16:31 :04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 06:52 Kontrolu provedl: Menčíková Eliška

02.06.2016 01 :27Spisová značkaz87IIdentifikace dotazuz79003-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 10:18 Kontrolu proved JIFelknerová Libuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Luštíková anonymizovano , nar. Typľins. ID:LUŠTÍKOJANA8162 anonymizovano , IČ: 72566787, ins. SpľáVce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:8xudxqq Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Luštíková, rodné příjmení: Luštíková, firma: Mgr. anonymizovano Luštíková-Insolvenční správce IČ: 75566787

Adresa: Karla Čapka 13/60, 50002 Hradec Králové, CZ anonymizovano nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzTruchlá anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzická ID:TRUCHLÁPAVL270874 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Truchlá, Pavl anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R