NS 15708/2015


Ema. ĚĚ c EH.: mo.. oc Emma ._ oąmäłmr inaumiăä .E

Eiă. ĚEEĚ . __LL . . :EE-:Í N-u. E , .

G .C a LE. EEE.; +-

E1.. mmämmmäömo Ěä a a-.. m...

.U Ha i. .ů u nana:: ::mac W m a :mcarbu D ...u Em EEE; Ě EEE?? F

Ě_š §an . . Hagan.: u ..aămpn Wämă muž. .q EH: ?thx Ěäăn ...ĚrĚhĚ . :i: Eäă. s: ?Ě ąłnämiăä Ě šaman ..Éľămääwä ....................................... .ł ...a ....................... .. __ ..... š . mem S. Emma 3 .EEE :äăšíuší ::EF :z KEF Ě. 5.5.3 .

u ĚHĚE: 1.5... .a na; String-n: ::Ě ...EU :r wäEŠă E ...Éämäăww www .um HEE: .2... ....................... .. i ..... i: EE... Ě EEE. už Ein r ..ati m :LM .muümăžm můh Hm mi. _= Mu+Ě._m

Emi. 55513.# Ě a .zm EEE; má m2 .FEĚ _ m. u. mnüni .u EE.. É as. a. Ěäa ää Eäăä Ezümww E. www na? ?aaa Ě: ..5% aaăaää ä auuw Human MĚ::

:Emąăă .__ §32# u aaa# EE Ěäaăä EE. mammSł.l Ill..l l

I. .I .l l .linii I... Il..

EE: .Fm EŠĚĚÉĚĚĚEĚ ...14m Šín. un Ě' u. EEE.. ..muni-...Ě in

Ěäu 552m = EE: ĚŠE Ěăaä :9.5% ...mnm . mi! ...EE u. sí aaa: EE a.; Ě maš saunu ...i u.;an u...a a ::na uäaE-:ĚĚE Euru... u 11:. Šąš EEE: Umi-HF u fan- umu .mnm Ema*: ::mu HE-.n .EE-ů...-um a ..q-..n-I'n I. . 135.53... EEE:: :533:: r mi.. :m 1 ... Inn!! u .. I .. Eaă.Ě_EuÍĚHnE=FHEE .Hull ..1..- . s .. ŠEEĚEĚEĚĚ uíăšššă=ä íăiiäl--u-.z _. .r I .. .. .. ...amă u Říši-.E ..i t. ..-a . En! A.. ĚEÉĚELĚ .Š 1. .. .. u u EE: i 1 .. u .. u. .. .............-. REFĚĚEĚEF _ z ăăšäm-1---a

:v =_._Ěăšsä šä

üboELOI m..ch . EE :š

.. .............. .aiřłnšłšřšä n.

:§35 :5225 ?Ein EEE 3a... ::Erľtqäämä aăămuEšääĚç .. ...._ .. .._. __ .. .naši Ěüăfä §35; . ší: ..Ě .... .. má ..3-a-.ăšăaäf . ĚE ?až . _. ._ Emi a, aaa §2qu lžšašäšä

í si . Ě ší ĚÉ. Ě Eăä Ě.. šänwcůwwůnąnu ..HT

.na .na .GH .EEE Ewa.; x ...EEĚE saănän gřăä u:: ..a u f-.. ....... :u ?www

EEĚE ĚĚĚ Esšän :Em: EĚEHĚ ..minn Ě.whłh-.w :::::: . EEE ..t1

.sch äš i g a, . . š.. ...š-::a .Ě Ě .Ě Ěău Ě.uüă.ăoš.šš . FE n

ĚÉEĚĚÉĚEĚĚ :mšimv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvlvl-.vv lvl-l llvl Ivv

Ivvvv I vvvvvv

65|B-21 JS, tisková skupina 59736-5/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

15708.doc 2016/05/31 07:26:01

JUDr. lng. Fabian anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71470948, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: FABIAN PAVE820114 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Fabian-JUDr. lng. anonymizovano Fabian, Marešova 304/12, 60200 Brno, CZ ID DS: ztn9k46

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

31.05.2016 09:16:13

Bc. Jiřina Šandorová 31.05.2016 09: 1 6:53

Zprávu vypravil:

Doručeno:

31.05.2016 09:16:13 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 09:16:13 31.05.2016 09:16:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 13:42 Kontrolu provedl: Vrbová Lenka

01.06.2016 01 :02Spisová značka:651Identifikace dotazuz59736-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 07:32 Kontrolu proved JŠBC. Šandorová Jiřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

AdresátzJUDr. Ing. Fabian anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71470948, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:ztn9k46

Název DS anonymizovano Fabian, rodné příjmení: Fabian, firma: JUDr.

Fabian-Insolvenční správce

IČ: 71470948

Adresa: Marešova 12/304, 60200 Brno, CZ

anonymizovano

Ing.

ID:FABIAN PAVE820114

Stav DS Přístupná

anonymizovano

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Lasák Jiří, 10.05.1976, TYP::fyzická ID:LASÁK fyzická nar .

FO, 10.05.1976

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno v DS:typ: Lasák, Jiří,J1Ř1100576

1

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112REL!

Usneseni :veřejnit v iR + doručit-dlužník III T3] +15-DS

III. qui. 15 dnů

15. 5. 20113. É.

Dni-lie mi 1.. ľpfüiiůiiü .91 5,5# iz. -

.21W