NS 14931/2015wF'mmłe ldľłsłl "mi milan.-s pln-mnm! vlákna du dum

"MĚ-'Ů a

'u[II'IIE''HI-'IIIľ'IJI !I'm IHWMD:: mvusmlm HUIEDU ...w L

.J_ ___...IMMMMMHMMM

HSHH 42 IMS 1493112015-usnMS 524 lh.-19115.15

t:

Zilvar Pau. nar. HTB Dnmaäínská 334 515 D1 Dnhruăka

IWWMMM--WMMMIIWm,mmmmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

42|

'vv-'lv lv 'vvi lI-v 'vv' 'uvvulvvvv lv usn.VS B-24 lh., tisková skupina 13295-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 19.06.2016

4 VSPH 852_2016 potvrzení 2016/05/05 11:25:44 GESTORE v.o.s., IČ: 28820959, ins. správce, ID: GESTORE 1

Typ DS: P0

GESTORE v.o.s., Na Lánech 30, 57001 Litomyšl, CZ

ID DS: pvm4gms

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.201614:10:31

19.05.201614:10:30 19.05.201614:10:31

19.05.2016 14:17:24

20.05.2016 05:41 20.05.2016 02:03

anonymizovano Havlíčková 19.05.2016 14:17:24

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Lenhartová IvanaSpisová značkaz42IIdentifikace dotazu:13295-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 13:19 Kontrolu provedląlHavlíčková anonymizovano

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát: GESTORE v.o.s., IČ: 28820959, Typ: ins. IDzGESTORE 1 ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:pvm4gms Stav DS Přístupná

Název DS firma: GESTORE v.o.s. IČ: 28820959

Adresa: Na Lánech /30, 57001 Litomyšl, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Zilvar anonymizovano , anonymizovano , IČ: TST podnikajíc ID:ZILVAR PETR190376 2 63615568, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Zilvar, P anonymizovano , 63615568 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R

218, PSČ 502 08