NS14764/201
KSPL 29|NS14764/201O-B-91

I

USNESENI

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. lng. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: PaedDr. Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 102, 312 00 Plzeň, zast. JUDr. Milanem Hulíkem, Ph.D., advokátem se sídlem Bolzanova 1, 115 03 Praha 1, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření, takto:

Návrh dlužníka, aby insolvenčnímu správci Ing. Vladimíru Nechutnému, IČ 16691822, se sídlem Soukenická 690/5, 301 00 Plzeň, byla uložena předběžným opatřením povinnost zdržet se v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 29 INS 14764/2010 vedeného u Krajského soudu v Plzni ve věci dlužníka PaedDr. Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 102, 312 00 Plzeň, jakýchkoli dalších úkonů směřujících ke zpeněžení nemovitých věcí dlužníka, a to až do doby pravomocného rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost podané dlužníkem proti rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho úpadku dle usnesení Krajského soudu v Plzni vydaného pod č. j. KSPL 29 INS 14764/2010-A-39 ze dne 25. 07. 2011, které nabylo právní moci dne 12. 08. 2011 poté, co odvolací soud usnesením pod č. j. 1 VSPH 1003/2011-A-58 ze dne 22. 09. 2011 rozhodl po zpětvzetí odvolání o zastavení odvolacího řízení, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Návrhem na vydání předběžného opatření d|e § 76 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 102 o.s.ř. se dlužník domáhal, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým by insolvenčnímu správci lng. Vladimíru Nechutnému, IČ 16691822 se sídlem Soukenická 690/5, 301 00 P|zeň by|a uložena povinnost zdržet se v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 29 INS 14764/2010 vedeného u Krajského soudu vPIzni ve věci dlužníka PaedDr. Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 102, 312 00 Plzeň, jakýchkoli dalších úkonů směřujících ke zpeněžení nemovitých věcí dlužníka, a to až do doby pravomocného rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost podanou dlužníkem proti rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho úpadku. Tento návrh odůvodnil skutečností, že soud udělil insolvenčnímu správci A) usnesením zdejšího soudu ze dne 25. 07. 2012 vydaným pod č. j. KSPL 29 INS 14764/2010-B-27 souhlas ke zpeněžení zajištěného majetku prodejem mimo dražbu, a to budovy s č. p. 854-bytový dům, část obce Doubravka, postavené na v stavební parcele c. 1332, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 639m2, stavební parcely č. 1332, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 639m2, pozemkové parcely č. 1333, ostatní plocha o výměře 461m2, vše zapsané Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město, na Iistu vlastnictví č. 2563 pro obec Plzeň, Katastrální území Doubravka, které nabon právní moci dne 02. 08. 2012, a dále pak B) usnesením zdejšího soudu ze dne 26. 03. 2013 vydaným pod č. j. KSPL 29 INS 14764/2010-B-86 souhlas ke zpeněžení majetku-pozemků pod pořadovém číslem 1 až 9-zapsaných na LV 1036 pro obec Plzeň, okres PIzeň -město, Katastrální území Červený Hrádek, dIe soupisu-přílohy k nabídce ze dne 30. 01. 2013 zn.: MMP/023211/13, a to: parcely č. 266/2,-parce|y č. 266/7, parcely č. 266/15, parcely č.266/16, parcely č. 266/17, parcely č. 269/2, parcely č. 269/4, parcely č. 269/5, a-parcely č. 269/6, vše zapsáno na LV č. 1036, k. ú. Červený Hrádek, obec Plzeň, okres PIzeň-město, a to prodejem mimo dražbu, přičemž usnesení nabon právní moci dne 28. 03. 2013.

Dále podal přehled 3 procesních úkonů a řízení, které probíhají v této věci a které mají inv na toto insolvenční řízení, a to 1) podnět insolvenčnímu soudu k přezkoumání oprávněnosti pohledávky věřitele ADENRIX INVESTMENTS LIMITED s návrhem na nepřihlížení ktěmto přihlášeným pohledávkám (podnět je veden pod B-87), 2) návrh insolvenčního správce Ing. Vladimíra Nechutného ohledně rozhodnutí insolvenčního soudu o zaplacení náhrady škody od společnosti SELLMARK LIMITED, dIe § 178 IZ, a to až do výše 9.800.000,--Kč (věc je vedena u zdejšího soudu pod sp. zn. 129 ICm 2980/2012) a 3) žaloba pro zmatečnost proti rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení úpadku (věc je vedena u zdejšího soudu pod sp. zn. 129 ICm 3201/2012).

Dále dlužník uvedl, že úplatné postupování pohledávek mezi společností WPB Capital, spořitelní družstvo, IČ 25780450 a společností ADENRIX INVESTMENTS LIMITED, je předmětem trestního řízení specializovaného útvaru Policie České republiky, který se zabývá finanční kriminalitou a korupcí.

Na základě těchto skutečností považuje dlužník postup insolvenčního správce a insolvenčního soudu při zpeněžování majetkové podstaty insolvenčního dlužníka v tomto insoIvenčním řízení za chybné, nebot, by a) insolvenční soud neměl zvýhodňovat žádného účastníka insolvenčního řízení, b) dlužník v podnětu namítá protiprávnost účasti věřitele ADENRIX INVESTMENTS LIMITED v tomto insoIvenčním řízení, c) existuje zde možnost uložení plnění ve prospěch majetkové podstaty, a to od věřitele SELLMARK LIMITED s tím, že výše plnění může dosáhnout až hodnoty cca 40 % všech přihlášených pohledávek věřitelů, d) pro případ, že bude soudem deklarováno nepřihlížení k pohledávce ADENRIX INVESTMENTS LIMITED, kIesne výše přihlášených pohledávek v dotčeném insoIvenčním řízení až od 38 % celkové hodnoty přihlášených pohledávek všech věřitelů a e) pohledávky věřitelů česká spořitelna a.s., ič 45244782 a Raiffeisenbank a.s., ič 49240901 nebyly platně přihlášeny do řízení, kdy za tyto osoby podaly přihlášky fyzické osoby bez platného pověření a tyto osoby neprokázaly oprávněnost jednat za uvedené společnosti.

Soud zobsahu spisu zjistil, že bny vydány výše uvedená usnesení pod č. j. KSPL 29 INS 14764/2010-B-27 a č. j. KSPL 29 INS 14764/2010-B-86 týkající se zpeněžení dlužníkem uváděného nemovitého majetku. Vycházeje pak z bodu ad 1) pak ve vztahu k námitkám ad a), b) a d) soud uvádí, že dlužník podal pod B-87 podnět k přezkoumání oprávněnosti pohledávky věřitele ADENRIX INVESTMENTS

LIMITED s návrhem na nepřihlížení ktěmto přihlášeným pohledávkám, načež tento návrh předkládaný v rámci dohIédací činnosti soudu byI usnesením zdejšího soudu vydaného pod č. j. KSPL 29 INS 14764/2010-B-90 ze dne 05. 04. 2013 zamítnut, když především insolvenční soud shIedaI, že pohledávky tohoto věřitele bny v tomto insolvenčním řízení zjištěny a nenastaly důvody pro nepřihlížení k těmto pohledávkám.

Pokud jde o námitku ad e) ohledně tvrzení dlužníka o neplatnosti přihlášených pohledávek věřitelů Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 a Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, kdy za tyto osoby podaly přihlášky fyzické osoby bez platného pověření a tyto osoby neprokázaly oprávněnost jednat za uvedené společnosti, pak soud uvádí, že tuto námitku neshIedaI soud důvodnou, nebot, pohledávky těchto věřitelů bny též při přezkumném jednání konaném dne 19. 09. 2011 zjištěny (tj. nebyly popřeny insolvenčním správcem, dlužníkem ani jiným věřitelem)-v případě Česká spořitelny a.s. jde o zajištěné pohledávky označené jako P-3 v celkové výši 8.582.545,69 Kč a v případě Raiffeisenbank a.s. pohledávky zajištěné jiným majetkem než majetkem dlužníka v celkové výši 2.789.969,24 Kč jako P-5.

V návaznosti na uplatněné námitky ad a), b), d) a e) insolvenční soud uvádí, že vprůběhu jednání a rozhodování insolvenčního soudu o úpadku, jakož i v průběhu celého přezkumného jednání, byl dlužníku insolvenčním zákonem vymezen určitý časový prostor kupIatnění nyní uváděných námitek, které však dlužník nevyužil. K problematice přezkoumávání pohledávek pak insolvenční soud uvádí, že tuto svěřuje v rámci přezkumného jednání jen určeným subjektům (mimo jiné i dIužníku) a nikoIi insolvenčnímu soudu (tomu až v případné žalobě vincidenčních věcech). Protože nedošlo kpopření předmětných pohledávek, pak zjištění pohledávky tak svojí povahou představuje věc již pravomocně rozhodnutou. Lze tak uzavřít, že neIze vtomto směru bezdůvodně krátit práva oprávněného věřitele ADENRIX INVESTMENTS LIMITED v právu na uspokojení (popř. částečné) uspokojení jeho zjištěných pohledávek, a to na úkor ostatních věřitelů.

K bodu ad 2) pak soud uvádí, že z obsahu incidenčního spisu sp. zn. 129 ICm 2980/2012 ohledně návrhu insolvenčního správce Ing. Vladimíra Nechutného jako žalobce o zaplacení náhrady škody od společnosti SELLMARK LIMITED do majetkové podstaty dIe § 178 IZ bon rozhodnuto rozsudkem zdejšího soudu ze dne 07. 01. 2013, č. j. 129 ICm 2980/2012-17 tak, že ve výroku I. byIa žaloba o úhradě částky do majetkové podstaty ve výši 10.333.900,--Kč (nikoli tedy 9.800.000,--Kč, jak uváděl ve svém podání dlužník) zamítnuta a tento výrok nabyI samostatně právní moci dne 23. 02. 2013. Výrok II. tohoto rozsudku ohledně náhrady nákladů řízení dosud nenabyI právní moci, nebot, žanvaná společnost SELLMARK LIMITED podala do tohoto výroku odvolání. Za tohoto stavu tak v návaznosti na námitku ad c) neIze dIe názoru insolvenčního soudu dovodit možnost plnění ve prospěch majetkové podstaty od věřitele SELLMARK LIMITED zdůvodu ust. § 178 IZ a jako méně pravděpodobná se mu jeví i varianta plnění ve prospěch majetkové podstaty (pozn. v podstatně menší částce než koIik činí žanvaná částka) ztitqu náhrady nákladů řízení pro neúspěch žalujícího insolvenčního správce v této incidenční věci.

Pokud jde o poslední bod ad 3), tj. existence podané žaloby pro zmatečnost (věc je vedena u zdejšího soudu pod sp. zn. 129 ICm 3201/2012) proti rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení úpadku, o níž opírá (jak vyplývá ze samotného petitu návrhu na nařízení předběžného opatření) dlužník svoji argumentaci na vydání návrhu na nařízení předběžného opatření, pak soud uvádí, že:

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-Ii takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

PodIe § 75c odst. 1 o.s.ř. nepostupovaI-Ii podle § 75a odst. 1 nebo podle § 75b odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, a) jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby bny zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byI ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením, nebo b) jsou-Ii splněny podmínky uvedené v § 76a nebo §76b.

Z obsahu spisu bon zjištěno, že insolvenční navrhovatel ADENRIX INVESTMENTS LIMITED podal insolvenční návrh ve věci dlužníka, a po následném osvědčení jeho a dalších pohledávek věřitelů bon rozhodnuto o úpadku dlužníka usnesením Krajského soudu v PIzni vydaného pod č. j. KSPL 29 INS 14764/2010-A-39 ze dne 25. 07. 2011, které nabon právní moci dne 12. 08. 2011 poté, co odvolací soud usnesením pod č. j. 1 VSPH 1003/2011-A-58 ze dne 22. 09. 2011 rozhodI po zpětvzetí odvolání o zastavení odvolacího řízení.

Z obsahu seznamu přihlášených pohledávek vyplynulo, že věřitel insolvenční navrhovatel ADENRIX INVESTMENTS LIMITED řádně k podanému insolvenčnímu návrhu připojil přihlášku svých pohledávek označené pod číslem P-1. Tato přihláška pohledávek pak byIa poté, co došlo kdopInění přihlášky pohledávek, zařazena insolvenčním správcem jako přihlášená pohledávka do seznamu přihlášených pohledávek vcelkové částce zajištěných pohledávek ve výši 8.877.329,83 Kč a následně pak, jak vyplývá zobsahu protokolu zpřezkumného jednání ze dne 19. 09. 2011 přezkoumána tak, že insolvenční správce a dlužník tuto pohledávku zcela, tj. bez jakýchkoli výhrad, uznali (tedy nepopřeli přihlášené pohledávky) a věřitelé nevyužili svého popěrného práva k této pohledávce.

Usnesením ze dne 26. 09. 2011 byI na majetek dlužníka prohlášen konkurs (tento výrok nabyI právní moci dne 25. 10. 2011), který je projednáván jako nepatrný (tento výrok nabyI právní moci dne 29. 09. 2011).

Předběžné opatření podle § 76 může být nařízeno jen tehdy, bon-Ii prokázáno, že existuje potřeba zatímně upravit poměry účastníků nebo že je dána obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí, popřípadě z ohrožení výkonu rozhodčího nálezu; procesní odpovědnost za výsledek řízení (důkazní břemeno) v tomto směru má navrhovatel (žalobce). Nařízení předběžného opatření pro obavu, že by výkon soudního rozhodnutí mohI být ohrožen, zásadně vyžaduje, aby oprávněnému svědčiIo rozhodnutí, popřípadě Iistina, která je tituIem pro výkon rozhodnutí (exekuci). Předběžné opatření Ize nařídit, jen dokud se rozhodnutí (jiný exekuční tituI) nestan vykonateIným, nebo jsou-Ii tu vážné důvody, pro které oprávněný po vykonateInosti rozhodnutí dosud (dočasně) nemohI přistoupit k vymáhání splnění uložené povinnosti cestou výkonu rozhodnutí (exekuce) (viz

Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, Il Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 437).

Vposuzovaném případě bny, jak vyplývá zvýše uvedeného, pohledávky všech předběžným opatřením případně dotčených subjektů-věřitelů (tj. ADENRIX INVESTMENTS LIMITED, Česká spořitelna, a.s. a Raiffeisenbak, a.s.) zjištěny (§ 201 IZ). Zjištění pohledávky tak svojí povahou představuje věc již pravomocně rozhodnutou, a o této pohledávce již v rámci insolvenčního řízení nemůže být dále rozhodováno. V důsledku nepopření této pohledávky dlužníkem má tato skutečnost ten následek, že upravený seznam předmětných pohledávek tohoto věřitele je po skončení insolvenčního řízení exekučním titulem (a contrario § 192 IZ). Jak vyplývá z výkladu ust. § 76 o.s.ř. není zde potřeba zatímně upravit poměry účastníků, nebot, naopak dotčení věřitelé by vyhověním návrhu na nařízení předběžného opatření byli zkráceni na svých zákonných právech, když jim svědčí listina-seznam přihlášených pohledávek, která je po skončení insolvenčního řízení, nebudou-Ii uspokojeny jejich nároky zcela, tituIem pro výkon rozhodnutí (exekuci). Za tohoto stavu tak není zapotřebí nařizovat předběžné opatření, protože nejsou dány relevantní důvody.

Dalším zásadním důvodem pro zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření je skutečnost, že toto předběžné opatření Ize nařídit, jen dokud se rozhodnutí nestalo vykonateIným. Tím jsou v podmínkách probíhajícího insolvenčního řízení myšleny bezesporu citovaná pravomocná usnesení o zjištění úpadku dlužníka a pravomocné usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. V tento závěr svědčí ustanovení § 283 odst. 1 věty první a odst. 2 IZ, podle něhož za podmínek konkursu se zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů, přičemž ke zpeněžení majetkové podstaty Ize přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku. To, že již v posuzované věci bon pravomocně rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek, přičemž již proběhla schůze věřitelů a není zřejmě dán jakýkoli prostor pro možné výjimky ze strany soudu pro případy zpeněžování právě této části majetkové podstaty, je najisto právně postaveno, že ničehož nebrání jeho zpeněžování; jinými sIovy řečeno, nejsou tak dány předpoklady pro nařízení předběžného opatření proto, že by bon zapotřebí zatímně upravit poměry mezi účastníky. Na tomto závěru nemůže dIe názoru soudu nic měnit ani skutečnost, že dlužník podal proti rozhodnutí o zjištění úpadku žalobu pro zmatečnost, která je vedena u zdejšího soudu pod sp. zn. 129 ICm 3201/2012 a o níž dosud pravomocně rozhodnuto nebon.

Posledním důvodem pro zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření je i fakt, že návrhem na nařízení předběžného opatření postupem podle § 76 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 102 o.s.ř. se dlužník domáhá uložení takové povinnosti, která směřuje proti naplnění účelu insolvenčního řízení, tj. řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dIužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dIužníkových věřitelů, to vše za situace, kdy insolvenční soud vykonává nad insolvenčním správcem dohIédací a dohlížecí činnost. Jak vyplývá zkonkursní judikatury, kterou Ize bezesporu aplikovat i na insolvenční řízení, konkrétně pak z

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 03. 2005, sp. zn. 1 Ko 97/2005 (R 75/2008), správci konkursní podstaty neIze uložit předběžným opatřením takovou povinnost, která podléhá výkonu dohIédací činnosti konkursního soudu podle § 12 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2007. Soud pro úplnost doplňuje, že žádné pochybení ze strany insolvenčního soudu v činnosti insolvenčního správce dosud zjištěno nebon.

Soud veden výše uvedenými úvahami uzavírá, že návrh dlužníka, aby insolvenčnímu správci Ing. Vladimíru Nechutnému, IČ 16691822, se sídlem Soukenická 690/5, 301 00 PIzeň, byIa předběžným opatřením uložena povinnost zdržet se v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 29 INS 14764/2010 vedeného u Krajského soudu vPIzni ve věci dlužníka PaedDr. Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 102, 312 00 PIzeň, jakýchkoli dalších úkonů směřujících ke zpeněžení nemovitých věcí dlužníka, a to až do doby pravomocného rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost podanou dlužníkem proti rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho úpadku dIe usnesení Krajského soudu v PIzni vydaného pod č. j. KSPL 29 INS 14764/2010-A-39 ze dne 25. 07. 2011, které nabylo právní moci dne 12. 08. 2011 poté, co odvolací soud usnesením pod č. j. 1 VSPH 1003/2011-A-58 ze dne 22. 09. 2011 rozhodI po zpětvzetí odvolání o zastavení odvolacího řízení, z popsaných důvodů zamítI.

Poučení: Proti tomuto Ize podat odvolání k Vrchnímu soudu vPraze prostřednictvím Krajského soudu v PIzni, VeIesIavínova 40, 306 17 Plzeň, a to ve lhůtě 15 dní od okamžiku jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku nebo vpřípadě doručování zvláštním způsobem dIužníku nebo insolvenčnímu správci ve stejné lhůtě počítáno ode dne jeho doručení zvláštním způsobem.

Krajský soud v PIzni dne 08. 04.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ing. PaveI Šašek, Ph.D., v.r. Martina Semecká samosoudce