NS 13398/2014
:g a RR0241386363U

ěstský, suud v Slezská 9 120 [H] Praha 2 u Hmi Ipľmnmü

DDULASTHÍCH HUHÚU

*MEHÉIul'nl-S-IIMIü-d'

!HI INS l I4-H-93, u5n. NS

dne . vw..

|:| Frank-sl kult :uth vůlułnldubł. mnm admini

.Imhnipďilmuľ

Typ l. s Boručorání do 'I'IiSIl'iÍdI tultou tá 49 otlst.1.r 2. 3 o. s. iJ

NEMA SCHRÁNKU SÍDLÍ POUZE ÚMČ Prohlášení dorułujícího orgánu:

D Přijetí zásilky [písemnosti] bylo odepíeno tlne D Protoče adresát nebyl :ostiáen o nebylo močne mu :anotth ným, eásillto [písemnost:i se !noci soudu tíne

Jméno á přijmení osoby. která zásilltu [písemnosti odopíeio přijmout

n/ Protože zásilltu ípísemnostł nebylo možno po uplynutí iu dnů otočit do sdnánlty adresáta.

ii násieotitlt oáepiení piijeti :ásiiiqr [pisemnostii bylo poskytnuto poučení ústně-předáním otáčí sesoudu one _ o--_ . pisemnčhopoučeni. ü *"r 'Im ' i-r u 2 5 ..gy-_ memamemm ' 4735

Doepiení přijetí :tásillqr ípisem nosti] bylo ooüsooneno ł1ii. Modtohoiine se WH doručeno!

-he: unedenitlčiuoout

I:I li fádnčtnn dodání Iäáilkľ čpísemnostii nebylo poskytnuto nethytná součinnost Jménupłqmmdamąmmt llllllllllllllllllllll H dne

Jmeno o přijmení osoby, která nepostytlá nezbytnou součinnost it dodání zásiiiqr ípísomntlstí]

5: Šum s. [i oásletltith neposkytnutí nezbytné součinnosti tion poskytnuto poučení ústně-předáním '-E i; 115' písemného poučení. -1" ot"Hoposltymuti nezbytná součinnosti spočisráIo o_ _ł=-i.-'_-=J

_-_.

...._ RRD241408642U . _ _. :sos-onu o: ' umu 412 DI Litoměřice: mm . mel, Městský soud s' PHIE umu hmmm ' Slezská o mw" """ " 120 oo Prahaz Famioresetmonm 1 l mim# i čeuuoouusruímnunou m h mon:: |||||I||||III|||||IIII||||IIIl|I||lI| U

room*lůlüü-ü-Iüli-I'

H 91] INS 1339812014hůa-93, usn., lh. 12:".í si.. e-t JiříP ský nor. *un . FF**-D Iilotená oisilto iniseotnosti-oneH-I-HI 'I' IIIII IIIIH-II ' l

u Ftotoče siátíresát :ásllitu tpíson u osou doočJnio Hočomio u ootesátem učisooč schránky dno

intčno a mimi udáváłítíoonhjr .'-'l' '-o*' mostu l .í"i JJH-IIIIII u "'-_.-" Milk-'miLB'č'üüľi'iE #Dü UBI 555'

2 W s.

MSPH 90 INS l3398í2014-An'93, lists., lh. 12:"3'r

PHM-H1. 'E soooo

__._

DJ

Úio'zúddoůü: 7 ťi Typ l.-Doručoyání doviastnith rultou [á 49 odst. 1, 2,3 o. s. ii] Prohlášení doručujíoího orgánu: .- ;----,~; :ek řaz---~\ El Fiiioi :isilkstononnosni bilo odepřeno dne |:| Protože adresát nebyl zástiłen a nebylo múřł'lé tnu zánethát nyyu, zásilltáłlťrsedítnostľsje a " státi soudu dne ' ,ł "H 'Ž Jmeno a piijrnení osoby, která zásiiltu ípisemnosti odepieiá přijmout I'-*i 'L' ,mjme zásilku ípíälnoałnehăłyěmoiná po uplynutí Tii tloújidF do j? ú násiedtieh odepiení piijt'tí zásillty [písemnosti] lson poskytnuto poučení ústně-předáním yeetisesoudu dne t . 4:3***č3 J' i fi _ J x písemného poučení. ŽL 6 již; WW hylouloienupłlpnyenlhyzndmtídne t údepieni přijetí zásilky íplsem nostii čion odúyodnčno . MH toho úsesewnłuie doručenou. -tiez uvedení dúyodu. I:I Il čádneinu dodání zásillty ípísemnostil nebylo poskytnuta nezbytná součinnost jménnapřlłmgnídmłnpamlg dne ~ d li li á Jmeno o přijmení osoby, která neposkytlo nezbytnou součinnost it dodání zásillty 'a I E I I c HJ ípisemnostii podpis dornčoyátele

ú následtith neposkytnutí nezbytná součinnosti Ioon poskytnuto poučení ústně-předáním pisemneho pončeni.Heposkytnuti nezhyme součinnosti spočíyáio y

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.vv-lvl. .lv-v. lv . 'vl-vlvlllvlvvvl-vvv

90l-A-93, usn. NS, tisková skupina 33398-5/2016 LHŮTA Lhůta: 08.07.2016

Rozhodnutí NSČR JUDr. Langmeier Jan, IČ: 86609823, advokát, ID: LANGMEIJAN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Langmeier-JUDr. Jan Langmeier, advokát, Na bělidle 997/15, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 6d8g2fu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 15:17:37

Bc. Kamil Jakeš 23.05.2016 15:22:34

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 15:17:36 23.05.2016 15:17:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:22:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

09.06.2016 15:14 Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.

24.05.2016 02:15

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

90Iv Ivvvvlv-vvvv 'vv' -I I vvvvv--vvv

-A-93, usn. NS, tisková skupina 33398-5/2016

LHŮTA

Rozhodnutí NSČR

Lhůta: 08.07.2016 lng. Válek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66999481, ins. správce, ID: VÁLEK RAD0630407 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Válek-Ing. anonymizovano Válek, Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00

ID DS: 5btym95

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 15:17:33

23.05.2016 15:17:33

23.05.2016 15:17:33 23.05.2016 15:47:49

09.06.2016 15:14 24.05.2016 02:15

Bc. Kamil Jakeš 23.05.2016 15:47:49

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvl .vv-v vliv lvv-lvvvv vv' lvlvvvv lv

90I-A-93, usn. NS, tisková skupina 33398-5/2016 LHŮTA Lhůta: 08.07.2016

Rozhodnutí NSČR Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, právnická, ID: HYPOTEČNÍ13584324 2

Typ DS: PO Číslo věřitele: 1

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 5azegu5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 15:17:39

Bc. Kamil Jakeš 23.05.2016 16:00:15

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 15:17:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:17:39 23.05.201616:00:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.06.2016 15:14 Kontrolu provedl: Bc. Janotová Adéla DiS.

24.05.2016 02:15Spisová značkaz9OIIdentifikace dotazuz33398-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 13:07 Kontrolu proved JŠBC. Jakeš Kamil

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů23.02.1968, IČ: 61484121, í Fo podnikající FO Hledáno v DS:typ: eso, Petrofský, Jiří, 23.02.1968, 61484121 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_1NSSPRAdresátzJUDr. Langmeier Jan, IČ: TYPľadvokát ID:LANGMEIJAN 1 86609823, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:6d8g2fu Stav DS Přístupná Název DS Jan Langmeier, firma: JUDr. Jan Langmeier, advokát IČ: 86609823 Adresa: Na bělidle 15/997, 15000 Praha 5, CZ nar. 10.02.1983 Adresátzľng. Válek anonymizovano , nar. Typľins. ID:VÁLEK RADO6304 anonymizovano , IČ: 66999481, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR 1D Ds:5btym95 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Válek, firma: Ing. anonymizovano Válek IČ: 66999481 Adresa: Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00 anonymizovano Adresát:Hypoteční banka, a.s., IČ: TYpľprávnická ID:HYPOTEČN113584324 2 13584324, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:5azegu5 Stav DS Přístupná Název DS firma: Hypoteční banka, a.s. IČ: 13584324 Adresa: Radlická 333/150, 15057 Praha 5, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů Adresát:Ing. Petrofský Jiří, nar. TST podnikajíc IDzPETROFSJIŘÍ 1

Konec výpisu------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

Spisová značkaz9OIIdentifikace dotazuz39166-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.06.2016 08:44 Kontrolu proved JŠBC. Jakeš Kamil

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzľng. Petrofsky Jiří, nar. ?34% podnikajíc IDzPETROFSJIŘÍ 23.02.1968, IC: 61484121, í FO podnikající FO Hledáno v DS:typ: PFO, Petrofský, Jiří, 23.02.1968, 61484121 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu--------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R